Tref Caerfyrddin v Dinas Abertawe Dan 23  - 20ed Gorffennaf 2019.

Tref Caerfyrddin  (1) Dinas Abertawe Dan 23 (1)

Gem gyfeillgar arall oedd hon i Gaerfyrddin wrth baratoi ar gyfer y tymor newydd yn erbyn tim dan 23 Dinas Abertawe. Dangosodd tim yr Hen Aur ei fod yn medru cystadlu gyda chwaraewyr llawn amser Yr Elyrch a dim ond yn y funud olaf y llwyddo nhw i sgorio a chael gem gyfartal.

Ar ôl dweud hynny nid oedd Caerfyrddin ar eu cryfaf o ran chwaraewyr yn absenoldeb Lee Idzi, Lewis Harling, Luke Bowen a Jordan Knott, ac eto fe lwyddon nhw i amddiffyn yn gadarn trwy gydol y gem ac yn enwedig ar y dechrau wrth i’r Elyrch ymosod yn ddi-stop.

Fe ddaeth y cyfle cyntaf i sgorio i Abertawe ar ôl 7 munud wrth i Kieran Evans ganfod Liam Cullen ar y dde ac iddo yntau ergydio am y gol ond fe lwyddodd Jordan Vickers glirio i Gaerfyrddin. Ond, ar ôl 9 munud tro Caerfyrddin oedd hi i ymosod a chreu ymosodiad rhagorol o Vickers i Josh Bull ac yna Chris Jones ond fe lwyddodd Steven Benda yn y gol i achub y sefyllfa ar y llinell gol.

Er i Abertawe ymosod yn gyson roedd Josh Gould (ar fenthyg o Abertawe) yn y gol i Gaerfyrddin yn delio gyda phob ymdrech am y gol. Er hynny, roedd cynigion am y gol o ymosodiadau Caerfyrddin yn llawer mwy pwrpasol a dwy waith yn olynol yn dilyn symudiadau da ar draws y cae fe ddaeth Liam Thomas a Bull  yn agos iawn gan benio’r bel dros y bar  un tro gyda dim ond y golwr i’w guro.

Ond ar ôl 28 munud fe sgoriodd Bull i Gaerfyrddin wrth i Elliot Scotcher hollti amddiffyn Abertawe a chanfod yr ymosodwr cyflym a rhoi’r bel yn y rhwyd.

Yn yr ail hanner fe ddilynodd y gem yr un patrwm gyda Abertawe yn chwarae pel droed hyfryd yn ôl ac ymlaen ond roedd amddiffynwyr Caerfyrddin ar eu gorau ac yn medru delio gyda phob ymosodiad. Ar y llaw arall roedd Caerfyrddin yn medru creu ymosodiadau teilwng a sydyn  iawn gan gario’r bel o un pen o’r cae i’r llall yn hytrach na defnyddio’r bel hir. Rhaid canmol y tim cartref am eu chwarae anturus.

Fe aeth Abertawe ati i ymosod yn galed wrth i ddiwedd y gem  agosáu ac yn y funud olaf fe gafodd Jacob Jones y bel ar y chwith a tharo’r bel ar draws y gol i Cullen ei thapio i’r rhwyd er mawr siom i chwaraewyr a chefnogwyr yr Hen Aur.

Er hynny, fe all Caerfyrddin fod yn gwbl hapus  gyda safon eu chwarae ac yn enwedig trwy amddiffyn mor rhagorol.

Tim: Josh Gould (eil. Tom Windsor 60), Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Greg Walters, Chris Jones (eil. Lewis Rocke 86), Ceri Morgan, Elliot Schotcher, Jay Woodford, Liam Thomas, Josh Bull (eil. Gwion Howell 46).

Sgoriwr: Josh Bull (28).

 

 

 

Adroddiad ar y gem gyfeillgar Llansawel v Tref Caerfyrddin  (17 Gorffennef 2019)

Llansawel (3)  Tref Caerfyrddin (7)

Roedd yn gem hon yn gem gwerth ei gweld, nid yn unig oherwydd y wledd o goliau ond hefyd am ei phêl droed cyson gyda digon  yn digwydd yng nghwrt cosbi’r ddau dim.

Er i Gaerfyrddin sgorio saith gol, fe allai fod yn fwy, ond ar yr un pryd fe welwyd gwendidau amlwg yn amddiffyn yr Hen Aur, fel yn y tymor diwethaf a bydd rhaid datrys y broblem honno cyn i’r gynghrair gychwyn.

Roedd Caerfyrddin yn rheoli’r rhan gyntaf o’r gem hon gyda phrofiad Ceri Morgan, Lewis Harling a Chris Jones yng nghanol y cae yn amlwg tra roedd Elliot Scotcher yn hawlio’r bel yn gyson ac yn dod a’r ymosodwyr Liam Thomas a Josh Bull i mewn i’r gem drwy’r amser.

O fewn 10 munud fe aeth yr ymwelwyr ar y blaen wrth i Jordan Knott ar y dde basio i Bull ac fe gariodd e’r bel i mewn i’r cwrt cosb, dim ond i weld golwr Llansawel Conor Mc fenton yn ei wthio i’r llawr. Fel arfer fe wnaeth Liam Thomas yn siŵr o’r smotyn. Eiliadau yn ddiweddarach fe ergydiodd Scotcher yn erbyn y postyn, ond ar ôl 17 munud fe sgoriodd yr Hen Aur eu hail gol wrth i Lee Idzi daflu’r bel i Thomas yn y cylch canol, fe gariodd e’r bel a’i rhoi i Bull. Fe redodd e i mewn i’r cwrt cosb a tharo’r bel heibio i Fenton yn y gol.

Roedd Caerfyrddin yn dal i chwarae gyda thempo cyflym ac fe ddaethon nhw mor agos i sgorio sawl tro wedyn. Yna ar ben 27 munud fe ergydiodd Greg Walters taran o ergyd i gefn y rhwyd gan sgorio’r drydedd gol i Gaerfyrddin.

Ond daeth tro Llansawel i sgorio ymhen 29 munud yn dilyn cic gornel a thra bod amddiffynwyr yr Hen Aur yn sefyll ac yn edrych ar ei gilydd fe daniodd Mark Jones y bel i gefn y rhwydd.

Ond fe wnaeth Caerfyrddin ymateb ar unwaith gan sgorio gol arall wrth i Bull ddangos cryn gyflymdra a sgiliau da a churo sawl amddiffynnwr cyn cael ei lorio yn y cwrt cosbi. Unwaith eto fe sgoriodd Thomas o’r smotyn.

Er sgorio pedair gol cyn hanner amser fe aeth Caerfyrddin yn agos nifer o weithiau yn yr ail hanne,r ond gorfod i Lee Idzi yn y gol achub Caerfyrddin mwy nag unwaith oherwydd ansicrwydd rhai o’r amddiffynwyr o’i flaen. Manteisio ar hynny wnaeth Mark Jones i Lansawel wrth iddo benio’r bel heibio i Idzi i sgorio ail gol y tim cartref.

Dangosodd Luke Bowen ei sgiliau wedyn i Gaerfyrddin drwy guro sawl chwaraewr a sgorio i Gaerfyrddin ac yna yn dilyn rhediad da gan Gwion Howell fe groesodd e’r bel i Jay Woodward ac mewn fflach roedd y bel yn y rhwyd.

Er yr holl goliau i Gaerfyrddin roedd Llansawel yn dal i ymosod yn gyson ac yn creu problemau i amddiffyn Caerfyrddin ac eto fe welodd Mark Jones ei gyfle a sgorio gol arall i Lansawel.

Ond ar ben 81 munud fe sgoriodd Luke Bowen y seithfed gol i Gaerfyrddin.

Yn gynnar yn y tymor fel hyn mae’n glir bod Chris Jones, Scotcher a Bull fel chwaraewyr newydd yn dangos eu doniau. Eto, heb ymddangos mae’r ddau amddiffynnwr newydd i gryfhau’r cefn i Gaerfyrddin, ac o weld y ddwy gen gyntaf bydd eu hangen yn sicr.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers, Greg Walters (eil Lee Surman 46), Dave Vincent (eil Greg Walters 68), Jordan Knott, Chris Jones (eil Liam Thomas 68),Ceri Morgan (eil Gwion Howell 46), Lewis Harling, Elliott Scotcher (eil. Ceri Morgan 68), Liam thomas (eil Luke Bowen 46), Josh Bull (eil Jay Woodford 46).

Sgorwyr: Liam Thomas (10, 37 – dwy gic o’r smotyn), Greg Walters (27), Luke Bowen (64, 81), Jay Woodford (70).

 

Adroddiad ar y gem – Tref Caerfyrddin v Hwlffordd (13 Gorffennaf 2019)

Tref Caerfyrddin (1) Hwlffordd (3)

Agorodd Yr hen Aur y tymor newydd gyda gem gyfeillgar yn erbyn Hwlffordd.

Roedd y tim cartref yn cynnwys y rhan fwyaf o chwaraewyr y tymor diwethaf gan gyflwyno hefyd rhai wynebau newydd fel Chris Jones (o Lanelli), Elliot Scotcher (o Hwlffordd) a Josh Bull (o Flaenafon) – yn ogystal a sawl aelod o Academi’r Clwb.  Heb fod yn y tim roedd Luke Bowen a Ceri Morgan tra bod Mael Davies a Luke Cummings wedi eu trosglwyddo i MET Caerdydd a’r Barri.

Dechrau digon tawel oedd i’r gem hon gyda’r rhan fwyaf o’r chwarae yng nghanol y cae a’r naill dim yn pasio yn ôl ac ymlaen fel gem ymarfer.

Er hynny, ar ôl 16 munud fe aeth Hwlffordd ar y blaen gyda bron eu hymosodiad cyntaf ar y gol wrth i Ben Fawcet groesi’r bel i ganol ardal o flaen y gol yn llawn chwaraewyr, ac wrth i amddiffynwyr Caerfyrddin sefyll yn stond – gwendid amlwg y tymor diwethaf hefyd – fe ergydiodd Sean Pemberton y bel i gefn y rhwyd.

Ar ben 29 munud fe groesodd Sam Phillips o’r academi yn dda ac fe ergydiodd Chris Jones yn gadarn am y gol ond roedd Stephen Hall yn y gol i Hwlffordd yno i’w dal. Daeth Lewis Harding wedyn yn agos iawn i sgorio i Gaerfyrddin ddwy waith.

Er bod Yr Hen Aur yn dangos llawer mwy o ddoniau fe sgoriodd Hwlffordd eu hail gol o gic o’r smotyn wrth i Declan Carrol lorio un o ymosodwyr Hwlffordd. Sgoriodd Tyler Brock yn rhwydd.

Dangosodd Elliot Scotcher ei ddoniau wedyn yng nghanol y cae ac fe basiodd i Harling ac fe ergydiodd yntau gan sgorio gol ardderchog i Gaerfyrddin.

Daeth Yr hen Aur yn agos i sgorio sawl tro wedyn trwy Liam Thomas ac eraill ond heb y ddawn i orffen y symudiad gyda gol.

Ar ben 85 munud fe sgoriodd yr ymwelwyr eu trydedd gol wrth i Marcus Griffiths guro Jordan Vickers yn llawer rhy rwydd ac ergydio’n galed i dop y rhwyd.

Mae’n bur amlwg o’r ymddangosiad cyntaf hwn, ac er yn gynnar, bydd rhaid i Gaerfyrddin wella eu safonau cryn dipyn ar gyfer safonau Uwch Gynghrair Cymru.

Gem nesaf gyfeillgar Caerfyrddin fydd bant yn erbyn Llansawel ar nos Fercher Gorffennaf 17eg a’r Sadwrn canlynol Gorffennaf 20ed yn erbyn tim dan 23 Dinas Abertawe. Y gig gyntaf ar Barc Waundew am 2.30yp.

TIM: Lee Idzi (eil. Tom Windsor 61), Jordan Vickers, Dave Vincent (eil. Elliott Scotcher 31), Lee Surman (eil. Craig Hanford 61), Jordan Knott (eil. Greg Walters 76), Chris Jones (eil. Lewis Harling 31), Greg Walters (eil. Chris Jones 61), Declan Carroll (eil. Liam Thomas 53), Brad Flay (eil. Dave Vincent 61), Liam Thomas (eil Gwion Howell 31, eil. Sam Phillips 85), Sam Phillips (eil. Josh Bull 31).

Sgoriwr: Lewis Harling (52).

Croeso ‘ nol i Sean Cresser

Mae CPD Caerfyrddin yn falch iawn i gyhoeddi bod Sean Cresser wedi cytuno i gymryd y rôl fel Cyfarwyddwr yr Academi'r clwb Bydd yn dechrau ar ei swydd yn syth ac yn ystod yr wythnosau nesaf yn cyfarwyddo ei hunan gyda’r staff cyn cyflwyno ei hun i'r chwaraewyr a’u rhieni.

Yn ôl Jeff Thomas, un o gyfarwyddwyr y clwb, ‘ un o fois CPD Caerfyrddin yw Sean ers iddo ddechrau chwarae i’r clwb yn 11 mlwydd oed. Mae eisoes wedi bod yn hyfforddi yn yr Academi ac wedi ehangu ei sgiliau a’i brofiadau fel rheolwr llwyddiannus Hwlffordd yn y Welsh League. Mae’n ddyn sy’n llawn brwdfrydedd am bêl-droed ac rwy’n hyderus bod ei natur ddymunol yn mynd sicrhau bod pawb yn mwynhau eu profiadau oddi fewn yr Academi.’ 

‘Rwy’n hapus iawn i ddychwelyd i Gaerfyrddin fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn awyddus i gyd weithio gyda’r staff ymroddedig sydd yma’n barod. Mae’n gyfle gwych i gael datblygu’r dalent sydd ym.’ oedd sylw Sean ar ôl ei benodi.

I’w gynorthwyo mae Rhian Jones, sy’n meddu ar brofiad helaeth mewn gweinyddu yn y byd pêl-droed, wedi ei phenodi fel Gweinyddwraig yr Academi. Croesi iddi hi hefyd i’w rôl newydd. 

Gêm 32

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Aberystwyth (26 Ebrill 2019)

Tref Caerfyrddin (6)  Aberystwyth (2)

Fe orffennodd Caerfyrddin y tymor gyda pherfformiad arbennig a oedd yn cynnwys cyfnodau o chwarae trwy symudiadau ardderchog gan hawlio’r sgôr uchaf am y tymor wrth i Aberystwyth orfod dioddef Caerfyrddin ar eu gorau.

Er bod y tywydd yn wael fe aeth Yr hen Aur ati o’r gic gyntaf i chwarae pel droed agored a chyflym. Er hynny fe allai’r ymwelwyr fod wedi mynd ar y blaen o fewn y 2 funud gyntaf wrth i Niail Coleridge daro’r bel heibio’r postyn o 10 llathen.

Ond ar ôl 5 munud yn unig fe aeth Caerfyrddin ar y blaen wrth i Mael Davies ergydio am y gol a gorfod i Terry Mc Cormick yn y gol i Aber wthio’r bel allan. Roedd Luke Cummings yno i basio’r bel yn ôl i’r canol ac yno roedd Jordan Knott i’w tharo i’r rhwyd.

Ergydiodd Cummings dros y bar wedyn ac fe geisiodd godi’r bel dros McCormick dro arall ond heb lwyddo i sgorio. Ond, roedd Aberystwyth yn dal i ymosod yn sydyn o bryd i’w gilydd ac fe ddaeth Paolo Mendes yn agos, ac ar ben 28 munud fe ddaeth yr ymwelwyr yn gyfartal wrth i Vincent a Knott fethu delio gyda chroesiad ac fe gurodd Mendes Idzi yn y gol yn rhwydd. Gorfod i Idzi fod ar ei orau eto cyn hanner amser i gadw’r sgôr yn gyfartal.

Ar ôl yr hanner fe gymerodd Caerfyrddin y gem drosodd yn llwyr ac fe groesodd Craig Hanford y bel i Ceri Morgan, ond heibio’r postyn yr aeth hi. Hon oedd 300fed gem Hanford yn y gynghrair gyda 158 gem i’r Hen aur.)

Yna ar ben 61munud fe aeth Liam Thomas ati i ddangos pam mai fe yw ail sgoriwr uchaf y gynghrair y tymor hwn gan sgorio ei hatric o fewn 6 munud.  (Hon oedd ei ail hatric o’r tymor. Yn y 22 gem ddiwethaf mae Liam wedi sgorio 23 o goliau gan fethu a sgorio mewn 4 gem yn unig.)

Ond, hyd yn oed wedyn fe aeth Caerfyrddin ati i sgorio eto pan ergydiodd Carroll o bell gan guro McCormick eto. (Hwn yw’r tro cyntaf ers 2014 i’r Hen Aur sgorio 6 gol mewn gem gynghrair pan gurwyd y Drenewydd a Christian Doidge yn sgorio hatric o fewn 23 munud. )

Eto fe ddaliodd Aberytwyth ati a sgorio eu hail gol gan Jamie McDaid ar ben 72 munud.

Fe ddaeth y gem i ben gyda chefnogwyr Caerfyrddin wedi cael gwledd o bel droed gan eu tim gan sylweddoli i Gaerfyrddin ennill eu pedair gem ddiwethaf, hon yn gamp na chyflawnwyd ers tymor 2013-14 pan enillon nhw bump gem yn olynol. Diwedd hapus i’r tymor o dan reolaeth Neil a Danny oedd hwn i Gaerfyrddin.

TIM: Lee Idzi, Jordan Knott, Dave Vincvent, Lee Surman, Craig Hanford (eil Jay Woodford 69), Mael Davies (eil Sean Hanbury 76), Ceri Morgan, Lewis Harling (eil Declan Carroll 64), Greg Walters, Liam Thomas, Luke Cummings.

Eilyddion wrth law: Danny Thomas, Neil Smothers, Lewis Rock.

Goliau: Jordan Knott (5), Ceri Morgan (51), Liam Thomas (61), (64), (67), Declan Carroll (69)

Cardiau: Dim un.

Gêm 31

Adroddiad ar y gem  Derwyddon Cefn  v  Tref Caerfyrddin (20 Ebrill 2019)

Derwyddon Cefn  (0)  Tref Caerfyrddin  (1)

Ar ôl colli’r dair gem gynt yn erbyn Derwyddon Cefn yn y gynghrair cafodd Yr Hen Aur foddhad mawr wrth gipio’r tri phwynt hwn wrth i Liam Thomas sgorio o’r smotyn yn hwyr yn y gem. Yn ychwanegol at hynny mae Caerfyrddin yn uwch na Cefn yn y tabl hefyd ac yn nawfed gyda’u goliau ychwanegol.

Gweddol gyfartal oedd y chwarae am y rhan fwyaf o’r gem hon gyda’r naill dim fel y llall yn gadarn yn yr amddiffyn a’r frwydr bennaf yn digwydd yng nghanol y cae.

 Fe aeth y Derwyddon yn agos i sgorio ar ôl 15 munud o gic gornel i ganol tyrfa o chwaraewyr ac fe gododd Naim Arsan yn uwch na phawb gan benio’r bel am y gol. Yn ffodus i Gaerfyrddin fe aeth y bel yn erbyn y bar ac fe’i cliriwyd i ddiogelwch. Ergydiodd Danny Gosset eto ar ben 21 munud o rhyw ugain llath ond fe wnaeth Idzi yn y gol yn dda i ddal ei ergyd.

Go brin roedd Yr Hen Aur yn creu ymosodiadau gyda’r  blaenwr Luke Bowen yn absennol roedd Liam Thomas yn edrych yn unig iawn yn y tu blaen. Rhaid canmol Lee Surman a Dave Vincent ac Idzi yn y cefn am rheoli pob ymosodiad gan y Derwyddon.

Ni newidiodd y gem fawr ddim yn yr ail hanner chwaith ond bu bron i’r tim cartref gymryd mantais o weld Mael Davies yn colli’r bel ond llwyddwyd i achub y sefyllfa.

Tro Jones yn y gol i Cefn oedd hi wedyn i achub ymdrech dda gan Lee Surman yn dilyn cic gornel.

Yna ar ben 84 munud fe dorrodd Caerfyrddin yn rhydd o’r cefn gyda Lewis Harling yn cario’r bel a phasio i Cummings. Gwthiodd e’r bel trwyddo i Liam Thomas yn y cwrt cosb ac fe ergydiodd yntau yn galed am y gol. Cododd yr amddiffynnwr Nathan Pearce ei fraich i rwystro’r bel ac fe bwyntiodd y dyfarnwr at y smotyn yn syth gan roi’r cerdyn coch i Pearce.

Sgoriodd Thomas ei unfed gol ar hugain i Gaerfyrddin am y tymor o’r smotyn gan roi’r fuddugoliaeth i’r ymwelwyr.

Bydd Caerfyrddin yn chwarae ei gem olaf o’r tymor yn erbyn Aberystwyth ar Barc Waun Dew nos Wener 26ain o Ebrill ( cg am 7.45yh)

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Mael Davies (eil. Declan Carroll 66), Ceri Morgan, Lewis Harling, Greg Walters, Aiden O’Kelly (eil. Luke Cummings 43), Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Jay Woodward, Danny Thomas.

Sgoriwr: Liam Thomas (84 o’r smotyn)

Cardiau (M) Mael Davies (62).

 

Gêm 30

Adroddiad ar y gem - Tref Caerfyrddin v Llanelli (13 Ebrill 2019)

Tref Caerfyrddin (3)    Llanelli (1)

Dyma’r ail gem yn ddilynol  i Gaerfyrddin reoli’n llwyr yr hanner cyntaf ac yna chwarae yn ddigon cyffredin yn ystod yr ail hanner. Ni ellir llai na nodi hefyd i Gaerfyrddin fod yn euog o fethu sgorio yn dilyn cyfle clir ar ôl cyfle clir. Ond, eto yn y diwedd roedd y tri phwynt yn haeddiannol iawn.

Bu’r chwarae i gyd ar y dechrau yn rhan Llanelli o’r maes gyda’r Hen Aur yn creu un ymosodiad ar ôl y llall gyda Scott Coughlan yn y gol yn ŵr prysur iawn. Ergydiodd Lewis Harling heibio’r postyn a Liam Thomas dros y bar.

Ond yn sydyn ar ôl 15 munud wrth i Gaerfyrddin golli’r bel yn hanner Llanelli, fe basiodd Joe Clarke y bel i Trystan Jenkins ar yr asgell gan adael Vincent a Surman yn sefyll yn stond. Torrodd Jenkins i mewn ac o ongl anodd llwyddodd i daro’r bel o dan gorff Idzi gan roi Llanelli ar y blaen er syndod i bawb.

Yn dilyn yr ergyd hon fe aeth Caerfyrddin ati eto i ymosod yn ddi-stop ac ar ôl 23 munud o dafliad gan Knott i Liam Thomas, fe gododd e’r bel tuag at ochr bellaf y gol ac yno i’w tharo i gefn y rhwyd roedd Luke Bowen gan roi Caerfyrddin yn gyfartal.

Dal i reoli wnaeth Caerfyrddin ac fe gafwyd sawl cyfle arall i sgorio ond roedd Coughlin ar ei orau yn y gol i Fois y Sosban. Ar ben 28 munud fe basiodd Bowen y bel i Knott ac yna yn sgwar i Thomas. Fe ergydiodd prif sgoriwr Caerfyrddin y bel i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin ar y blaen.

Daeth cyfle i Ceri Morgan a Mael Davies wedyn i ychwanegu at y sgôr ond heibio i’r gol yr aeth pob ergyd.

Gorfod i amddiffyn Caerfyrddin fod ar flaenau eu traed trwy gydol yr ail hanner wrth i Lanelli ddangos llawer mwy o ddoniau a chyd chwarae addawol. Ar y llaw arall cyffredin oedd chwarae Caerfyrddin gyd nifer o chwaraewyr yn euog o golli’r bel yng nghanol y cae neu basio gwael gyda Llanelli yn manteisio ar hynny. Eto, fe gafodd yr Hen Aur sawl cyfle clir arall i sgorio mwy ond roedd Coughlin yn y gol ar ei orau gan wneud dau achubiad o’r radd flaenaf.

Ar ben 87 munud fe sicrhaodd Caerfyrddin y tri phwynt wrth i Cummings basio’r bel i Thomas. Fe gyffyrddodd e’r bel a ddisgynnodd i Bowen ac o 15 llathen fe ergydiodd e’r bel i gornel y rhwyd gan sgorio un o’i golau gorau y tymor hwn.

(Hon oedd unfed gol ar ddeg Luke Bowen y tymor hwn – mae e a Liam Thomas  wedi sgorio 31 gol yn y gynghrair allan o 42 o golau’r tim yn gyfan – hyn yn golygu 75% o’r goliau i gyd. Y nesaf atyn nhw yw Mael Davies, Greg Walters a Declan Carroll sydd wedi sgorio 2 gol yr un. Hyn yn dangos yn glir gwerth y ddau flaenwr trwy gydol y tymor.)

 

Mae Caerfyrddin yn awr yn y 9ed safle yn y gynghrair gyda gem yn erbyn Derwyddon Cefn nesaf ar Sadwrn Ebrill 20ed (cg 2.30yp).

TIM: Lee Idzi, Jordan Vickers (eil. Luke Cummings 67), Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Vickers, Mael Davies, Ceri Morgan (eil. Declan Carroll 79), Lewis Harling, Greg Walters (eil. Jay Woodward 72), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Sean Hanbury.

Sgorwyr: Luke Bowen (23, 87), Liam Thomas (29).

Cardiau (M)  Mael Davies (39).

Gêm 29

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Llandudno  (6ed Ebrill 2019)

Tref Caerfyrddin (2)  Llandudno  (0)

Fe wyddai Caerfyrddin y byddai cael tri phwynt o’r gem hon yn sicrhau eu safle yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor nesaf. Cyrhaeddwyd y nod honno trwy chwarae’n dda a chreu ymosodiadau diddiwedd yn ystod yr hanner cyntaf ac yna amddiffyn cadarn yn yr ail hanner.

Yn y funud gyntaf fe ddaeth Liam Thomas yn agos iawn i sgorio i’r Hen Aur ar ôl gwaith da gan Greg Walters, ac yna ar ôl pedair munud yn dilyn cic hir gan Lee Idzi fe reolodd Luke Bowen y bel a’i gosod o flaen Mael Davies. Gyda taran o ergyd am y gol fe lwyddodd Sean Pearson yn y gol i Landudno i wthio’r bel dros y bar.

 Roedd Caerfyrddin yn llwyr reoli’r gem erbyn hyn gyda Lewis Harling yn amlwg iawn yng nghanol y cae ac yntau ond wedi dychwelyd yn ddiweddar ar ôl anaf hir. Wrth ei ochr roedd Mael Davies yn dangos ei sgiliau arferol ac yn creu symudiadau cyson i’r tim cartref.

Yn y cefn roedd Lee Surman a Dave Vincent yn gadarn iawn gan rwystro unrhyw ymdrech am y gol gan Llandudno.

Dim ond unwaith y llwyddodd Mark Conolly i roi Alun Webb trwodd i gwrt cosbi Caerfyrddin ond fe ymddangosodd Walters i ddelio gyda’r ymosodiad.

Gorfod i Gaerfyrddin aros tan y 39ed munud cyn sgorio eu gol haeddiannol yn dilyn gwaith da gan Walters ar y chwith, ac yna o groesiad gan O’Kelly fe ergydiodd Liam thomas am y gol ac fe gyffyrddodd Mael Davies a’r bel ar ei ffordd i gefn y rhwyd.

Ymhen ychydig funudau roedd Caerfyrddin ddwy ar y blaen wrth i Jordan Knott glirio’r bel yn hir a chyrraedd Luke Bowen ar y dde a chroesi’r bel. Peniodd Harling am y gol ond fe lwyddodd Pearson i’w gwthio allan, a phwy oedd yn rhedeg at y bel ond Liam Thomas ac fe ergydiodd e y bel yn galed i gefn y rhwyd.

(Gol rhif 19 oedd hon i Liam Thomas ac felly yn curo record Danny Thomas a Richard Parker o sgorio y nifer mwyaf o goliau mewn tymor yn y gynghrair hon. Thomas sydd wedi sgorio y mwyaf o goliau i Gaerfyrddin yn y chwe tymor o’r saith diwethaf.)

Ar ôl hanner amser fe newidiodd y gem wrth i Landudno greu llawer mwy o ymosodiadau. Er hynny, fe ddaeth Harling yn agos iawn i sgorio yn gynnar yn yr ail hanner. Ond, roedd ymosodiadau’r ymwelwyr nawr yn fwy cyson erbyn hyn a gorfod i Idzi wneud un achubiad arbennig iawn i rwystro Llandudno rhag sgorio. Yna, o dafliad hir gan Les  Davies fe darodd yr ymwelwyr y post ond llwyddodd Vincent i glirio i’r Hen Aur.

Roedd y llawenydd yn amlwg ar wynebau chwaraewyr  a chefnogwyr Caerfyrddin wrth i’r dyfarnwr chwibanu ar ddiwedd y gem ac yn sicrhau tymor arall yn Uwch Gynghrair Cymru i’r Hen Aur.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin fydd yn erbyn Llanelli, sydd eisoes wedi disgyn o’r gynghrair ar Barc Waundew Sadwrn Ebrill 13eg (cg am 2.30yp).

TIM: Lee Idzi, Jordan Knott, Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Mael Davies (eil. Jordan Vickers 82), Ceri Morgan, Lewis Harling, Greg Walters, Luke Bowen (eil. Declan Carroll 86), Liam Thomas.

Chwaraewyr wrth gefn: Jay Woodford, Danny Thomas, Dwayne Coultress.

Sgorwyr: Mael Davies (37), Liam Thomas (41).

Cardiau (M) Lewis Harling (65), Greg Walters (82).

Gêm 28

Adroddiad ar y gem Met Caerdydd  v  Tref Caerfyrddin (23 Mawrth 2019)

 

Met Caerdydd  (1)  Tref Caerfyrddin (0)

 

Yn y dair gem rhwng y ddau dim yn gynt yn y tymor llwyddodd Caerfyrddin i ennill y ddwy adref a chyfartal oddi cartref, ac fe welwyd yn ystod y gem hon pa mor debyg mae’r ddau dim er nad oedd hi yn rhyw gem arbennig iawn yn gyffredinol.

Yng nghanol y cae y chwaraewyd y rhan fwyaf o’r gem ar y dechrau a’r naill dim yn llwyddo i greu ymosodiadau o werth. Ar ôl 13 munud fe redodd Luke Bowen yn gyflym lawr yr asgell dde a chroesi i’r canol. Fe ddaeth Liam Thomas i gwrdd a’r bel ond fe aeth ei ymdrech dros y bar. Fe ddaeth cyfle neu ddau arall yn ystod yr hanner cyntaf i’r Hen Aur eto trwy Bowen a Thomas, ond ni lwyddwyd i sgorio.

Roedd amddiffyn Caerfyrddin yn gadarn iawn gyda Lee Surman  Dave Vincent yn delio gyda phob ymosodiad yn hyderus iawn a Lee Idzi yn y gol  yn delio gyda phopeth mor sicr.

Roedd triawd Caerfyrddin yng nghanol y cae yn gweithio’n galed hefyd yn enwedig wrth helpu’r amddiffyn.

Ar ôl hanner amser fe ddaeth Met yn fwy mewn i’r gem gyda Emlyn Lewis yn methu cyfle da a gorfod i Idzi ddal croesiad da gan Dylan Rees hefyd.

Fe greodd Walters sawl ymosodiad peryglus ond roedd yr eilydd Dan Evans yn y gol i’r Met ar ei orau.

Yna, ar ben 85 munud a phopeth yn edrych at fod yn gem gyfartal fe groesodd Adam Roscow y bel o’r chwith ar ôl curo Walters. Roedd Chris Baker yno i gwrdd a’r bel a’i hergydion am y gol. Fe lwyddodd Cummings i’w chlirio oddi ar y lein, ond fe aeth y bel yn syth at Wil Evans ac fe darodd e’r bel i gefn y rhwyd.

Yr unig gysur o safbwynt Caerfyrddin oedd y ffaith bod Llandudno a Llanelli wedi colli hefyd. Dim ond pedair gem sydd ar ôl yn awr ar Sadwrn nesaf fe fydd Llandudno yn chwarae ar Barc Waundew. Os bydd Caerfyrddin yn curo Llandudno yna mae’n dechnegol amhosibl iddyn nhw a Llanelli ennill mwy o bwyntiau na Chaerfyrddin. Hyn yn golygu bod Yr hen Aur yn saff am dymor arall yn Uwch Gynghrair Cymru.

TIM: Lee Iszi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Mael Davies, Greg Walters, (eil. Jordan Vickers 88), Ceri Morgan, Lewis Harling, Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Jordan Knott, Craig Hanford, Sean Hanbury, Jay Woodford.

Cardiau : (M) Greg Walters (36),  Ceri Morgan (65).

 

Gêm 27

 

Adroddiad ar y gem  - Aberystwyth v Tref Caerfyrddin (8fed Mawrth 2019)

Aberystwyth (3)  Tref Caerfyrddin (2)

Roedd hon yn gem lle hoffai Caerfyrddin ennill er mwyn creu mwy o le rhyngddyn nhw a’r ddau dim sydd ar waelod yr adran. Ond, nid felly y bu.

Mewn gem hynod o dda yn erbyn yr hen ffrindiau Aberystwyth, ac o ymosod yn gyson trwy’r ail hanner, ac er yn deilwng o gem gyfartal o leiaf, Aberystwyth aeth a hi. Bu’r pymtheg munud gyntaf yn un drychinebus i’r Hen Aur wrth i’r tim cartref fanteisio ar amddiffyn llawn camgymeriadau o safbwynt yr ymwelwyr.

O fewn 6 munud roedd Aber ar y blaen wrth i Declan Walker ergydio am y gol, ond llwyddodd Idzi i Gaerfyrddin ei gwthio allan yn wych – dim ond i weld Ryan Wollacott yn ymateb yn gynt nac amddiffynwyr Caerfyrddin a tharo’r bel rydd yn rhwydd i gefn y rhwyd.

Yna o fewn 8 munud fe wthiodd Ryan Edwards y bel drwodd i Geoff Kellaway. Ni allai Vincent ddal i fyny gyda’i gyflymder wrth iddo gario’r bel i mewn i’r blwch cosbi. Yn ffodus i Gaerfyrddin ergydiodd o ddeng llathen heibio’r postyn.

Roedd hi’n amlwg fod chwaraewyr Caerfyrddin yn cael cryn broblem i ddelio gyda chyflymder Kellaway ac fe ddaeth ei hail gol o fewn 11 munud. O bas dda gan Ashley Ruane ar y dde rhedodd Kellaway yn glir a tharo’r bel i ben ucha’r rhwyd er ymdrech dda gan Idzi i geisio cyrraedd y bel.

Hyd yn hyn nid oedd yr ymwelwyr wedi creu bron yr un ymosodiad o werth, ond o’r diwedd fe ddechreuon nhw gystadlu a dangos mwy o reolaeth ar y gem gyda’r canlyniad i’r gem lifo o un pen o’r cae i’r llall.  Ar ôl 19 munud croesodd Luke Cummings yn dda i Mael Davies ac yntau yn ôl i’r un chwaraewr. Ergydiodd yntau yn galed am y gol a thro Adam Walters oedd hi’r tro hwn i achub yn ardderchog i’r glanymorwyr.

Yna, ar ôl 28 munud fe sgoriodd Caerfyrddin gyda Cummings unwaith eto yn allweddol wrth iddo basio i Liam Thomas yng nghanol y cae ac yna ymlaen i Luke Bowen ac o 10 llathen fe ergydiodd yntau i gefn y rhwyd. 

Ychydig cyn hanner amser gorfod i Aiden O’Kelly fod ar ei orau i rwystro Kellway eto rhag sgorio. Yna, fe ergydiodd Greg Walters i Gaerfyrddin o 20 llathen ond roedd Adam Walters ar ei orau i wthio’r bel naill ochr. A hithau bron yn hanner amser o groesiad gan Cummings fe gododd Liam Thomas yn uwch na phawb i benio’r bel heibio’r postyn pellaf.

Ar ôl hanner amser fe aeth Caerfyrddin ati i reoli’r gem am gyfnodau hir ac fe gafwyd sawl cyfle clir i sgorio -  o ergyd dda gan Walters a pheniad gan Surman ac o groesiad gan Vickers ni lwyddodd Thomas i roi’r bel yn y rhwyd o ongl anodd. Y peth mwyaf amlwg oedd fod Caerfyrddin yn siŵr o sgorio, ond fel arall y bu ar y 69ed funud wrth i Aberystwyth wrth ymosod yn gyflym iawn trwy Michael Jones. Fe groesodd yntau’r bel ac wrth i Surman geisio ei chlirio fe’i hergydiodd i’w rwyd ei hun gan sgorio’r drydedd gol i Aberystwyth.

Roedd ymateb Caerfyrddin yn bositif iawn ac ar ôl 81 munud yn dilyn gwaith da gan Cummings eto ar y dde fe gyrhaeddodd y bel y cwrt cosbi ac mewn fflach fe ergydiodd Thomas y bel  o 15 llathen heibio i Walters ac i gefn y rhwyd.

Gwasgu fu hanes Caerfyrddin tan y chwiban olaf ond fe lwyddodd Aberystwyth i ddal at eu mantais ac ennill y gem.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin fydd Sadwrn Mawrth 23ain (cg am 2.30yp) yn erbyn Met Caerdydd yng Nghaerdydd.

TIM:  Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Greg Walters, Ceri Morgan, Mael Davies, Jordan Vickers (eil. Sean Hanbury 88), Luke Bowen, Liam Thomas.

Chwarewyr wrth gefn: Craig Hanford, Jay Woodford, Danny Thomas, Neil Smothers.

Goliau:  Luke Bowen (28),  Liam Thomas 81).

Cardiau: (M) Luke Cummings (52).

 

Gêm 26

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Derwyddon Cefn ( 23.2.2019)

 

Tref Caerfyrddin (0) Derwyddon Cefn  (1)

 

Camgymeriad sylfaenol gan golwr Caerfyrddin sicrhaodd y tri phwynt i’r Derwyddon Cefn yn y gem hon, ac er i Gaerfyrddin fethu cyfle ar ôl cyfle yn yr ail hanner fe ddaliodd amddiffyn yr ymwelwyr yn gadarn tan y chwiban olaf. Mae gan y Derwyddon y ddawn o ddod i Gaerfyrddin a chrafu buddugoliaeth bob tro. Fel yn y gem gynt ar Barc Waundew roedd Yr Hen Aur yn ennill o ddwy gol i ddim, dim ond i weld y Derwyddon yn ennill drwy sgorio tair gol yn yr ail hanner..

Yr ymwelwyr oedd yn rheoli y rhan fwyaf o’r chwarae yn ystod rhan gyntaf y gem gyda’r hen ben Matty Owen yn trefnu’r symudiadau yng nghanol y cae iddyn nhw. Fe gafodd yr ymwelwyr ddau gyfle clir i sgorio yn y cyfnod hwn ond roedd yr ergyd olaf bob tro yn siomedig.  Yn wir, dim ond trwy lwc y cadwodd yr Hen Aur y gem yn ddi sgôr wrth i’r amddiffynwyr orfod clirio’r bel yn eu cwrt chwech eu hunain sawl tro  a Idzi yn dal ar ei linell gol yn hytrach na dod allan i hawlio’r bel.

Yn raddol fe ddaeth Caerfyrddin yn fwy i’r gem gyda Mael Davies a Lewis Harling yn gweithio mor galed yng nghanol y cae. Er iddyn nhw roi’r bel drwodd sawl tro ni fanteisiodd ymosodwyr Caerfyrddin ar hynny gyda amddiffyn y Derwyddon yn dal eu tir bob tro a’u golwr Michael Jones yn delio gyda phob cynnig yn ddigon cyfforddus.

Gwelwyd chwarae a phasio da a chyflym gan y naill dim  a’r gem yn llifo o un pen i’r cae i’r llal. Yn ystod yr hanner cyntaf fe gafodd Adam Hesp, cefnwr chwith yr ymwelwyr llawr gormod o le i greu symudiadau peryglus, ac yna yn yr ail hanner fe ddangosodd ei ddawn fel amddiffynnwr da hefyd.

Roedd Caerfyrddin yn amddiffyn yn gadarn yn ystod yr ail hanner hefyd gyda Idzi yn cymryd y peli uchel yn gyfforddus hyd at y   funud pan gymerodd Y Derwyddon gic gornel o’r chwith.

Croeswyd y bel yn uchel ac fe aeth Idzi yn gyfforddus amdani, ac yn hytrach na’i dal yn yr awyr fe benderfynodd geisio dyrnu’r bel allan gyda’i law. Methodd yn ei ymgais ac yno i benio’r bel o rhyw deirllath i’r rhwyd roedd   ?, i’r Derwyddon. Ni allai’r ymwelwyr gredu eu lwc a’r ymwelwyr un ar y blaen.

Roedd ymateb Caerfyrddin yn wych, ac fe aethon nhw ati i greu ymosodiad ar ôl ymosodiad o’r chwith ac o’r dde, ond fe barhaodd lwc yr ymwelwyr tan y diwedd. Peniodd   ? yn erbyn y bar o groesiad gan  ? . O groesiad ar y llawr gan Greg Walters fe fethodd Liam Thomas y bel yn llwyr gyda dim ond Michael Jones yn y gol i’r Derwyddon i’w guro.  O ergyd gref gan Luke Bowen fe darodd y bel fraich un o’r amddiffynwyr ac apeliodd yr Hen Aur am gic o’r smotyn, ond nid oedd y dyfarnwr yn cytuno. Ergydiodd Aiden O’Leary dros y bar ac fe beniodd Neil Ashton groesiad danbaid am gic gornel. Bu sawl brwydr galed o fewn cwrt cosbi’r Derwyddon ond fe lwyddo nhw i rwystro Caerfyrddin rhag sgorio a chipio’r tri phwynt.

Heb os, gem gyfartal fyddai’r canlyniad mwyaf teg, ond unwaith eto mae Caerfyrddin wedi dangos sawl gwaith yn ystod y tymor fod camgymeriadau mwyaf syml wedi achosi iddyn nhw golli sawl pwynt gwerthfawr.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin fydd i ffwrdd yn erbyn Aberystwyth ar nos Wener Mawrth 8ed (cg 7.45yh)

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings (eil. Jordan Vickers  ), Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Lewis Harling, Ceri Morgan, Mael Davies, Declan Carroll, (eil. Greg Walters 45),Luke Bowen, Liam Thomas.

Chwaraewyr wrth gefn:

Cardiau: (M)

Gêm 25

 

 

Gêm 24

 

Adroddiad ar y gem – Llandudno v Tref Caerfyrddin  (9ed Chwefror 2019)

Llandudno  (3) Tref Caerfyrddin (1)

Yn dilyn buddugoliaeth dda yn erbyn MET Caerdydd y Sadwrn cynt roedd gobeithion Caerfyrddin yn uchel cyn y gem hon yn erbyn y tim sydd wedi bod ar waelod y gynghrair bron trwy’r tymor. Er hynny curwyd Caerfyrddin yn gyfforddus wrth i’r tim cartref addasu’n well i’r gwynt cryf.

Roedd tim Caerfyrddin yn brin o’u chwaraewyr gorau arferol, a thriawd canol y cae i gyd yn absennol, ac fe welwyd eisiau Greg Walters, Ceri Morgan a Mael Davies am wahanol resymau, ac er i Lewis Carling a Declan Carroll wneud eu gorau roedd llwyddiant creu symudiadau cyson arferol ar goll.

Yn erbyn y gwynt yn yr hanner cyntaf fe welodd Caerfyrddin mai brwydr galed oedd o’u blaenau gyda’r bel yn cael ei chario gyda’r gwynt yn eu herbyn. Yn hanner Caerfyrddin y bu y rhan fwyaf o’r gem felly.

Ar ôl 30 munud, o groesiad o’r dde gan Tom Owens i’r postyn pellaf, penderfynodd Idzi yn y gol i Gaerfyrddin i aros ar ei lein gyda’r canlyniad i Sameron Dool daro’r bel yn ôl i’r cwrt chwech ble roedd George Harry yno i’w thapio i’r rhwyd. Mae sefyll ar ei lein ei hun yn hytrach na dod allan i gymryd y peli uchel wedi bod yn ddiffyg amlwg yn chwarae golwr Caerfyrddin y tymor hwn.

O fewn dwy funud fe ddaeth Caerfyrddin yn agos i sgorio wrth i Aiden O’Kelly groesi’r bel o’r chwith ac fe darodd Luke Bowen ergyd dda am y gol, ond dros y trawst. Dangosodd Caerfyrddin llawer mwy o chwarae positif tua diwedd yr hanner cyntaf, ond ar ben 45 munud fe sgoriodd Llandudno eu hail gol. Ergydiodd Tobby Jones am y gol ac fe darodd y bel fraich Lewis Harling, ac fe gafodd Llandudno gic o’r smotyn. Er i Idzi achub ymdrech Harry i sgorio ar y cynnig cyntaf tasgodd y bel yn ôl i’w gyfeiriad ac fe lwyddodd i sgorio ar ei ail ymdrech gan roi’r tim cartref ddwy ar y blaen.

Ar ddechrau’r ail hanner fe ddaeth Luke Bowen yn agos eto i sgorio i’r ymwelwyr wrth benio’r bel o 

gic rydd, ond fe lwyddodd Pearson yn y gol i’w hachub.

Roedd Llandudno yn llwyddo yn well na Chaerfyrddin i ddelio gyda’r gwynt cryf yn eu herbyn ac ar ôl 60 munud fe groesodd Owens yn uchel eto o’r dde, a thra roedd amddiffynwyr Caerfyrddin yn sefyll yn stond fe darodd Ben Clerk y bel i gefn y rhwyd gan eu rhoi dair gol ar y blaen.

Ar ben 69 munud fe lwyddodd Dwayne Coultress i basio’r bel yn gywrain i Liam Thomas ac o ddeunaw llath fe ergydiodd i gefn y rhwyd i Gaerfyrddin.

Dangosodd Caerfyrddin mwy o ymdrech yn yr ail hanner ac fe lwyddwyd i greu sawl ymosodiad peryglus tra roedd Llandudno hefyd wrthi yn ymosod lawer tro. A hithau bron yn 90 munud fe ddaeth dau gyfle gwych i ran Caerfyrddin i sgorio trwy Coultress a Cummimgs. Ond ni lwyddwyd i roi’r bel yn y rhywd.

Yn y pen draw gem siomedig oedd hon i Gaerfyrddin.

Y gem nesaf fydd yn erbyn Llanelli ar gae Stebonheath nos Wener Chwefror 15ed (cg am 7.45yh)

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Declan Carroll (eil. Jay Woodford 51), Craig Hanford (eil Sean Hanbury 79), Lewis Harling (eil Jordan Vickers 59), Dwayne Coultress, Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilydd wrth law: Danny Thomas.

Sgoriwr: Liam Thomas (69).

Cardiau : Aiden O’Kelly (67)

Gêm 23

 

Adroddiad ar y gem Tref Carfyrddin  v  MET Caerdydd (2il Chwefror 2019)

 

Tref Caerfyrddin (1) MET Caerdydd  (0)

 

Roedd hwn yn ddechrau da i Gaerfyrddin yn erbyn tim cryf MET Caerdydd sydd yn y safle uchaf ar ail hanner y tymor hwn.

 Yn ystod yr hanner cyntaf MET Caerdydd oedd yn rheoli ac yn ymosod yn gyson. Er hynny ni lwyddwyd i greu fawr ddim o gyfleon i sgorio. Roedd amddiffyn Caerfyrddin n gadarn iawn gyda’r ddau brofiadol – Dave Vincent a Lee Surman yn y canol a Luke Cummings a Aiden O’Kelly bob ochr iddyn nhw yn medru delio gyda phob ymosodiad.

Yna, yng nghanol y cae roedd haenen arall weithgar yn Mael Davies, Greg Walters a Ceri Morgan nes iddo gael ei frifo. Roedd Lee Idzi yn y gol ar ei orau hefyd ac yn delio yn sicr gyda’r peli uchel.

Ymosod sydyn ac achlysurol fu hanes yr Hen Aur yn ystod yr hanner cyntaf gyda Luke Bowen a Liam Thomas a Dwayne Coultress yn ceisio hollti amddiffyn disgybledig y MET. Ar ôl 25 munud fe gariodd Mael Davies y bel am hir ac ergydio o 35 llathen ychydig dros y trawst. Daeth Cummings yn agos i sgorio wedyn gyda ergyd o gornel y cwrt cosb, ond llwyddodd Alex Lang yn y gol i wthio’r bel heibio’r postyn.

Yn y cyfamser fe gafodd y MET sawl cyfle i ergydio am gol Caerfyrddin a gorfod i Idzi fod ar ei orau i ddal cic dda o 15 llathen gan Dylan Rees.

Ond ar ôl y toriad fe newidiodd y gem bron yn llwyr wrth i’r Hen Aur ymosod yn gyson gan greu sawl sefyllfa beryglus yng nghwrt cosb yr ymwelwyr. O dafliad gan Idzi fe chwaraeodd Caerfyrddin y bel o un pen i’r llall ar hyd y cae  a dod yn agos i sgorio.  Fe ergydiodd Matt Neal i’r MET am y gol o rhyw 20 llath a thro Idzi oedd hi wedyn i daflu ei hun am y bel.

Ar ben 58 munud fe aeth Caerfyrddin ar y blaen wrth i Lewis Harling godi’r bel i Walters ar y dde. Fe gododd e’r bel am gol y MET ac yno roedd Thomas i benio’r bel i’r rhwyd er i Emlyn Lewis i’r MET geisio a’i chlirio.

Fe wnaeth cyflymder u gem barhau a daeth ymosodiadau gan y naill dim fel y llall a bu bron i Bowen sgorio ar ddau gynnig wrth gario’r bel heibio i amddiffynwyr y MET.

Ar ben 78 munud fe ddaeth cyfle i’r MET i sgorio wrth i’r bel bron a chyrraedd Roscow, ond fe ymddangosodd Vincent i Gaerfyrddin o rhywle i glirio’r bel pan oedd Roscow ar fin sgorio.

O hynny i’r diwedd roedd Caerfyrddin yn ddigon cysurus yn rheoli’r gem gan lwyddo i hawlio tri phwynt pwysig iawn a’i codi ymhellach yn y gynghrair gan i’r timau eraill gael gemau cyfartal.

Y gem nesaf yw yn erbyn Llandudno yn y gogledd ar Sadwrn 9ed Chwefror (cg am 2.30yp).

TIM:  Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Aiden O’Kelly (eil. Craig Hanford 84), Mael Davies, Greg Walters, Ceri Moirgan ( eil. Lewis Harling 15), Dwayne Coultress (eil Declan Carroll 61), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddiion wrth law: Jay Woodward,m Jordan Vickers.

Sgoriwr: Liam Thomas (58)   Cardiau: Dim

Cwpan Cymru

Tref Caerfyrddin  v  Nomaniaid Cei Conah (26ain Ionawr 2019 Cwpan Cymru)

 

Tref Caerfyrddin (1) Nomaniaid Cei Conah  (3)

 

Penderfynwyd tynged y gem hon o fewn tair munud yn syth ar ddechrau’r ail hanner a’r sgôr yn gyfartal ar y pryd. Rhoddodd Caerfyrddin gyfle i sawl chwaraewr sydd wedi bod ar yr gyrion y tim cyntaf hyd yn hyn i ddangos eu safon yn erbyn tim cryf a chorfforol y Nomaniaid, ac er iddyn nhw ennill eu ffordd drwodd i’r rownd nesaf, ac er creu cyfres o ymosodiadau cyson ni fu Idzi mor brysur a hynny yn y gol. Yn wir, prin iawn oedd yr ergydion y gorfod iddo ddelio gyda nhw trwy gydol y gem.

Er hynny, dangoswyd gwendid sylfaenol amddiffyn Caerfyrddin wrth i’r ddwy gol gyntaf gael eu sgorio yn rhwydd o fewn y cwrt chwech.

Dechreuodd Caerfyrddin ar dan ac o fewn tair munud fe fethodd Liam Thomas a phenio’r bel i gol wag Cei Conah gan daro’r bel dros y bar. O fewn chwe munud roedd Caerfyrddin ar y blaen wrth i Liam Thomas droi’r amddiffynnwr yn dilyn croesiad da o’r chwith. Gan Mael Davies.  Baglodd yr amddiffynnwr Thomas a dyfarnwyd cic o’r smotyn yn syth. Ergydiodd Thomas y bel i gefn y rhwyd gan sgorio ei ganfed gol ac un i’r Hen Aur ers ymuno gyda’r clwb.

Am hir wedyn gorfod i Gaerfyrddin fod ar eu gorau i rwystro’r ymwelwyr rhag sgorio. Croesi’r bel yn uchel i gwrt cosbi Caerfyrddin oedd yr unig batrwm ac fe enillwyd nifer o giciau cornel, ond llwyddodd Caerfyrddin i ddal eu tir a hynny gyda ychydig o lwc wrth i sawl peniad fynd heibio’r postyn neu dros y bar.

Fe lwyddodd Cei Conah i sgorio ar ben 33 munud wrth i gic gornel o’r dde gael ei chodi i mewn i’r cwrt chwech, ac yno, heb neb yn ei farcio roedd  Michael Wild  i daro’r bel a’i droed dde i’r rhwyd.

Rhaid gofyn cwestiynau am amharodrwydd golwr Caerfyrddin i ddod oddi ar ei lein i glirio’r holl beli uchel sy’n disgyn o fewn ei gwrt chwech.

Am weddill yr hanner cyntaf fe ddaeth Caerfyrddin yn ôl i’r gem gyda rhediadau Mael Davies yn achosi problemau i amddiffyn y Nomaniaid.

Yna, ar gychwyn yr ail hanner a’r dyfarnwr yn penderfynu rhoi cyfres o giciau rhydd i Gei Conah, fe gododd Danny Holmes y bel unwaith ymhellach i gwrt cosbi Caerfyrddin. Dwy waith fe fethodd Caerfyrddin a phenio’r bel yn glir ac fe ddisgynnodd ar ben  Andy Owens                 ac yntau o fewn ychydig lathenni i’r gol, ac eto neb yn ei farcio. Gol rhy rwydd oedd hon i’r ymwelwyr.

Llai na dwy funud yn ddiweddarach fe fownsiodd y bel o flaen Owens i Gei Conah ac yntau’n wynebu’r llinell gwsg ymhell o’r gol. Cliriodd Lee Surman y bel. Fe syrthiodd yr ymosodwr ac er syndod i bawb fe bwyntiodd y dyfarnwr at y smotyn ac fe sgoriodd  Callum Morris y drydedd gol i Gei Conah.

(Mae gweld chwaraewyr yn syrthio mor rhwydd yn y gem fodern yn broblem fawr ar bob lefel ac yn ben tost i ddyfarnwyr i wybod beth yw beth mewn sefyllfa o’r fath. Heb os, mae chwaraewyr Cei Conah yn feistri corn ar y ddawn o syrthio, ac roedd hynny’n amlwg yn y ddwy gem yn eu herbyn yn ddiweddar)

Cryfder corfforol yr ymwelwyr, ac nid eu chwarae pel droed deniadol yw'r prif reswm am lwyddiant y Nomaniaid.  Ar y llaw arall fe dyfodd chwarae Caerfyrddin wrth i’r amser fynd rhagddo. Llwyddwyd i greu symudiadau cyflym a phwrpasol iawn ond fe ddeliodd John Danby yn y gol i Gei Conah yn ddigon cyfforddus a phob ymdrech.

Ar ôl curo Cei Conah yn y gem gynghrair bythefnos yn gynt ac yna cystadlu’n dda unwaith eto gyda un o dimau cryfaf Cynghrair Cymru mae hyn yn  argoei’n dda i’r Hen Aur am weddill y tymor. Os dangosir yr un brwdfrydedd a’r symudiadau cyflym, fel yn y gemau diwethaf, yna, fe ddylsen nhw symud fyny’r tabl yn hyderus.

Y gem nesaf yw adref ar Barc Waundew ar Sadwrn Chwefror 2il (CG am 2.30) yn erbyn MET Caerdydd yng ngem gyntaf  ail gyfnod y gynghrair.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Greg Walters, Lee Surman, Aiden O’Kelly, Mael Davies, Ceri Morgan (eil. Sean Hanbury 80), Jay Woodward (eil. Lewis Harling 66), Dwayne Coultress (eil. Jordan Vickers 81), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Declan Carroll, Danny Thomas,

Sgoriwr: Liam Thomas (Cic o’r smotyn) (8)

Cardiau: (M) Greg Walters (42).

Gêm 22

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Nomaniaid Cei Connah (12 Ionawr 2019)

 

Tref Caerfyrddin (3)   Nomaniaid Cei Connah  (2)

 

Roedd hon yn fuddugoliaeth arbennig i Gaerfyrddin o gofio mai Cei Connah oedd ar frig y gynghrair ac wedi ennill pump o’u chwe gem ddiwethaf gan sgorio 22 o goliau. Fe frwydrodd yr Hen Aur yn galed ar ôl bod ar ei hol hi ddwywaith yn ystod y gem, ac yna sgorio’r gol fuddugol 4 munud i mewn i’r amser ychwanegol ar ddiwedd y gem.

Ar ddechrau’r gem roedd y Nomaniaid yn dangos pam eu bod ar ben y gynghrair wrth hawlio’r chwarae bron i gyd ac yn creu ymosodiadau diddiwedd. Ond roedd rheolwr Caerfyrddin Neil Smothers wedi paratoi ei chwaraewyr a’i dactegau yn barod drwy drefnu llinell o bump amddiffynnwr ar draws y cae gan adael i Greg Walters a Ceri Morgan y gweithwyr caled yng nghanol y cae i rwystro rhythm chwarae’r ymwelwyr. Hyn yn golygu mai dim ond unwaith, o ergyd gan Callum Morris, y gorfod i Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin fod ar ei orau.

Yna, yn raddol bach fe gafodd Caerfyrddin afael yn y gem a chreu ambell ymosodiad gyda Luke Bowen yn arwain.

Ond ar ben 19 munud fe lwyddodd Cei Connah i sgorio, ac er siom i Gaerfyrddin o gic rydd allan ar yr asgell dde. Ergydiodd Michael Bakare y bel yn isel at y postyn agosaf o gryn bellter tra roedd pawb yn aros am groesiad. Nid oedd Idzi yn ddigon cyflym yn ei ymdrech i’w hachub ac fe aeth y bel i’r rhwyd wrth y postyn.  Daeth cyfle arall i’r Nomaniaid ymhen 23 munud wrth i Rob Hughes benio’r bel dros y bar ac yntau o fewn y cwrt chwech.

Ond, roedd Caerfyrddin yn dal i ymosod yn ysbeidiol ac yn dilyn symudiad da ar y chwith gyda Aidan O’Kelly yn arwain fe ddaethon nhw’n agos i sgorio. Ac yna o groesiad gan Luke Cummings fe ergydiodd Walters o rhyw 25 llathen, dim ond i weld y golwr John Danby yn achub yn dda. A bu bron i Cummings sgorio wrth iddo godi’r bel o rhyw 40 llathen dros ben Danby, dim ond i weld y bel yn disgyn ar do y rhwyd.

Meistroli’r chwarae wnaeth Cei Connah eto ar ddechrau’r ail hanner. Yna’n sydyn ar ben 54 munud cliriodd yr Hen Aur y bel ac fe’i casglwyd yng nghanol y cae gan Ceri Morgan. Gwelodd yntau Walters yn rhedeg am y gol ac fe lwyddodd i basio’r bel iddo yn gywrain iawn. Cariodd Walters y bel o’r cylch canol am y gol gan daro ergyd wych heibio i Danby a dod a’r Hen Aur yn gyfartal. Roedd hon yn gol wych iawn.

Ar ôl 70 munud fe aeth Cei Connah ar y blaen eto wrth i groesiad o’r chwith ganfod Callum Morris heb neb o amddiffynwyr Caerfyrddin yn agos iddo, a champ rhwydd iddo yntau oedd taro’r bel heibio i Idzi i gefn y rhwyd.

Fe ddaliodd Caerfyrddin ati i weithio’n galed ac fe gawso nhw eu gwobrwyo ar ben 83 munud wrth i Cummings gymryd cic rydd tu allan i gwrt cosb Cei Connah. Cododd e’r bel dros y wal o chwaraewyr ac i gornel y rhwyd. Gol wych arall a Chaerfyrddin yn gyfartal unwaith eto.

Fe aeth yr ymwelwyr ati o ddifri unwaith eto i geisio ennill y tri phwynt a gorfod i amddiffyn Caerfyrddin frwydro’n ddi stop i’w cadw allan gyda’r canlyniad i Lewis Baldwin dderbyn dwy garden felen o fewn dwy funud a’i anfon o’r cae.

Dynododd y 4ydd swyddog bod 5 munud o amser ychwanegol i’w chwarae ac yn hytrach na bod yn fodlon ar gem gyfartal fe aeth Caerfyrddin amdani, er yn gorfod dal i amddiffyn o hyd. Gyda 4 munud o’r amser ychwanegol wedi ei chwarae fe beniodd Lee Surman y bel allan o’r amddiffyn i Liam Thomas yn y cylch canol gan ei phasio i Dwayne Coultress. Yna, fe wthiodd e’r bel heibio i amddiffyn y Nomaniaid ar draws ymyl y cwrt cosbi. Yno, roedd Thomas i gario’r bel i mewn i’r cwrt ac yn glir am y gol , ond fe’i lloriwyd gan George Horan. Doedd dim dewis gan y dyfarnwr ond rhoi cic o’r smotyn i Gaerfyrddin, er y syndod mwyaf mai dim ond cerdyn melyn a ddangoswyd i’r amddiffynnwr er bod Thomas yn glir yn mynd am y gol.

Roedd yr awyrgylch erbyn hyn yn drydanol, ond fe gamodd Liam Thomas, prif sgoriwr Caerfyrddin ymlaen a gosod y bel yng nghefn y rhwyd a rhoi buddugoliaeth i Gaerfyrddin a’i codi yn uwch yn y gynghrair.

Daeth rhan gyntaf y tymor i ben a bydd toriad yn awr cyn y gem nesaf yng Nghwpan Cymru ar benwythnos cyntaf Chwefror. Yn rhyfedd iawn Cei Connah fydd yn ymweld a Pharc Waundew eto yn y rownd honno ar Ionawr 20ed (cg am 2.30yp)

Tim: Lee Idzi, Luke Cummings, Lewis Baldwin, Dave Vincent (eil. Jay Woodford 68), Lee Surman, Aiden O’Kelly (eil Craig Hanford 76), Ceri Morgan, Jordan Vickers (eil Dwayne Coultress 74), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Sean Hanbury, Danny Thomas.

Goliau: Greg Walters (54),  Luke Cummings (83), Liam Thomas (cic o’r smotyn 90+4)

Cardiau: (C) Lewis Baldwin (87).  (M) Greg Walters (45+1), Dave Vincent (49), Ceri Morgan (72), Liam Thomas (90+5), Lee Idzi (90+6).

Gêm 21

Adroddiad ar y gem Caernarfon v Tref Caerfyrddin (Ionawr 5ed 2019)

 

Caernarfon (3) Caerfyrddin  (1)

 

Ar ôl gweld safon chwarae uchel tim Caerfyrddin yn erbyn Llanelli ar ddydd Calan siom oedd canlyniad y gem hon i’r hen Aur gan na lwyddwyd i ddangos yr un sgiliau na’r brwdfrydedd a oedd mor amlwg yn y gem honno, ac er mynd ar y blaen trwy Liam Thomas yn yr hanner cyntaf roedd Caernarfon yn drech na’r ymwelwyr gyda dwy gol o fantais.

Roedd dau o amddiffynwyr rheolaidd Caerfyrddin yn absennol gan fod Dave Vincent wedi ei wahardd a Jordan Knott yn dioddef o anaf o’r gem gynt, ac nid oedd yr un cadernid i’w weld yn y cefn yn y gem hon.

Gweddol gyfartal oedd y chwarae ar y dechrau heb achosi fawr o drafferth i’r naill golwr. Yn wir roedd Mael Davies, Ceri Morgan a Greg Walters yn gweithio’n galed fel arfer yng nghanol y cae ac yn creu llinell amddiffynnol dda o flaen amddiffyn Caerfyrddin. Roedd Liam Thomas a Luke Bowen hefyd yn amrywio’r symudiadau a Luke Cummings yn ymosod o’r cefn fel arfer.

 Daeth cyfle i Gaernarfon sgorio ar ben 23 munud wrth i Darren Thomas dorri trwodd a llithro’r bel i Nathan Craig. Ergydiodd yntau, ond llwyddodd Lee Surman i’w rwystro y tro cyntaf ond cafodd ail gyfle o rhyw 15 llath – dim ond i weld ei ergyd yn mynd heibio’r postyn.

Bellach roedd tempo’r gem wedi codi ac fe welwyd Walters i Gaerfyrddin yn rhoi Davies trwodd am y gol, ac o fewn y cwrt cosbi fe wnaeth Ryan Williams ei lorio yn anghyfreithiol. Fe sgoriodd Liam Thomas yn rhwydd o’r smotyn gan roi Caerfyrddin un ar y blaen.

O ganlyniad fe aeth Caernarfon ati i ymosod yn gyson, ond llwyddodd amddiffyn Caerfyrddin o dan arweiniad Surman I rwystro pob ymdrech i sgorio.

Eto ar ben 39 munud fe ddaeth cyfle arall I Gaerfyrddin i sgorio, ond ni fanteisiwyd ar hynny wrth i Davies, a oedd yn chwarae mor dda, basio’r bel i Walters. Ergydiodd yntau am y gol a chornel pella’r  rhwyd – dim ond i weld Ramsey yn y gol i Gaernarfon yn llwyddo i wthio’r bel heibio’r postyn.

Munudau cyn hanner amser wele Darren Thomas ar y dde yn curo Craig Hanford llawer yn rhy rwydd ac yn croesi’r bel i Cai Jones i darro’r bel i’r rhwyd a dod a’r Cofis yn gyfartal.

Yn gynnar yn yr ail hanner amddiffyn yn ddiddiwedd fu Caerfyrddin a thrwy ymdrechion dygn a llawer o lwc fe lwyddodd yr Hen Aur i rwystro Caernarfon rhag sgorio ac roedd cyfraniad Idzi yn y gol yn fawr yn ystod yr ymosodiadau hyn.

Beth bynnag, ar ben 69 munud fe gafpdd Caernarfon eu haeddiant wrth i Criag gymryd cic rydd o 25 llathen o’r gol. Ergydiodd yn dda a churo Idzi yn y gol i sgorio ail gol Caernarfon.

Roedd hon yn ychwanegu at y nifer o goliau mae’r gwrthwynebwyr wedi eu sgorio o gryn bellter y tymor hwn.

Fe lithrodd Caerfyrddin wedyn yn ol I’r hen arferiad o roi’r bel i ffwrdd yn llawer rhy aml, a dyna achosodd iddyn nhw ildio’r drydedd gol wrth i’r eilydd Jordan Vickers golli’r bel yn ddwfn yn ei hanner ei hun ac fe gariodd Darren Thomas y bel ar draws y cae  tu allan I’r cwrt cosbi heb i neb o’r amddiffynwyr ei daclo. Hedfanodd ei ergyd heibio i Idzi ac I’r gol – eto o bellter.

Taith hir yn ol i Gaerfyrddin oedd hi i’r  cefnogwyr ffyddlon a oedd wedi disgwyl llawer gwell perfformiad yn dilyn safon y chwarae ar ddydd Calan ar Barc Waundew.

Dim ond un gem sydd ar ol yn awr cyn y torriad, sef yn erbyn Cei Connah, sydd ar frig y gynghrair, ar Barc Waundew Sadwrn Ionawr 12ed (cg am 7.30yh)

TIM : Lee Idzi, Luke Cummings (eil. Jordan Vickers 81), Lewis Baldwin, Lee Surman, Craig Hanford (eil. Declan Carroll 72), Mael Davies, Ceri Morgan, Greg Walters, Liam Thomas, Luke Bowen, Sean Hanbury (eil. Aiden O’Kelly 62).

Eilyddion wrth law: Danny Thomas, Neil Smothers.

Sgoriwr: Liam Thomas (cic o’r smotyn) 26munud

Cardiau (M) Lewis Baldwin (39), Mael Davies (80).

Gêm 20

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Llanelli (1af Ionawr 2019)

 

Tref Caerfyrddin (2)  Llanelli (0)

 

Yn dilyn perfformiad siomedig yn Llanelli Ddydd San Steffan fe ddangosodd Caerfyrddin yn glir bod safon eu chwarae yn medru bod gyda’r gorau yn y gynghrair yn y gem hon. O’r dechrau i’r diwedd fe reolwyd y gem yn llwyr gan y tim cartref ac fe ddylai’r sgôr fod llawer iawn mwy o safbwynt yr Hen Aur.

Ar ôl dim ond 3 munud fe groesodd Sean Hanbury’r bel i ganol ardal gol Llanelli ac fe lwyddodd amddiffyn Llanelli rhywfodd i glirio ergyd Craig Walters. Yna, yn dilyn sawl ymosodiad, ar ôl 8 munud fe gafodd Caerfyrddin gic gornel. Croesodd Hanbury’r bel yn union i ben Luke Bowen ac mewn fflach roedd y bel yng nghefn y rhwyd gan roi’r tim cartref yn haeddiannol ar y blaen.

Rheolodd Caerfyrddin y gem yn llwyr ac ar ben 19 munud gorfod i Lee Idzi ddelio gyda ergyd ar ei gol am y tro cyntaf. Er hynny, roedd Oliver Davies, golwr Llanelli yn brysur dros ben yn atal Caerfyrddin rhag sgorio mwy nag un gol arall wrth iddo lwyddo i achub sawl cyfle yn wych iawn o ymdrechion gan Mael Davies Ceri Morgan, Walters a Bowen.

O groesiad gan Chris Jones i Lanelli fe ergydiodd Jamie Owen o 20 llathen dim ond i weld Idzi unwaith eto yn ei hachub yn gyfforddus.

Am gyfnodau yn eu hanner eu hunain llwyddodd Llanelli i gadw’r bel am gyfnodau hir, ond wrth i Gaerfyrddin fod ar ben pob chwaraewr oedd yn dal y bel, fe ddatblygodd patrwm o wthio’r ymwelwyr yn fwy yn ôl tuag at eu gol eu hunain dro ar ôl tro.

Yna, ychydig cyn hanner amser fe groesodd Bowen y bel i Walters ac fe ergydiodd e heibio i Davied yn y gol i Lanelli ond fodfeddi heibio’r postyn pellaf hefyd.

Fe wnaeth Caerfyrddin ddal i reoli’r gem yn llwyr eto bron trwy’r ail hanner ac roedd safon y pasio a’r symudiadau gyda’r gore i’r cefnogwyr weld ar Barc Waundew ers cyfnod hir – a hynny ar dempo cyflym. Gwaith caled oedd hi i amddiffynwyr Llanelli i geisio delio gyda ymosodiad chwim ar ôl ymosodiad chwim. O’r diwedd fe sgoriodd Caerfyrddin eto wrth i Walters, a reolodd canol y cae yn llwyr, basio’r bel drwodd i Bowen, fe gariodd e’r bel o gwmpas Davies ac yntau ar ei ffordd allan o’i gol a cherdded y bel i’r rhwyd gan roi’r Hen Aur ddwy ar y blaen.

Roedd Caerfyrddin yn dal i adeiladu o’r cefn gyda Vincent yn cario’r bel a’i phasio i Davies ac yntau i Liam Thomas a hwnnw’n cyrraedd gyda chyflymder ond yn methu tapio’r bel i’r rhwyd. Yna, tro Lee Surman oedd hi i gario’r bel o’r cefn gan ei rhyddhau i Walters. Ergydiodd yntau o rhyw 25 llathen ac fe welwyd achubiad gore’r gem wedyn gan Oliver Davies yn y gol i Lanelli.

Fe ddaeth Aidan O’Kelly arno wedyn i’r Hen aur fel eilydd, gan chwarae am y tro cyntaf ers pedwar mis yn dilyn anaf cas yn ystod ail gem y tymor. Llwyddodd i greu argraff yn syth wrth iddo roi Davies trwodd ac unwaith eto fe lwyddodd Davies yn y gol i achub yr ergyd wrth droed y potyn agosaf.

Mae’r fuddugoliaeth hon yn golygu bod Caerfyrddin yn awr naw pwynt yn uwch na’r           timau sydd ar waelod y gynghrair ac yn yr wythfed safle yn y tabl.

Roedd hwn yn berfformiad llawn cyffro gan y tim cartref a gobeithio y gellir ei ailadrodd yn gyson am weddill y tymor.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin yw yn erbyn Tref Caernarfon ar yr Oval ar Sadwrn Ionawr 5ed (cg am 2.30yp). Bydd hon eto yn gem heriol i’r Hen Aur, ond os wna nhw chwarae fel ar Ddydd Calan fe fydd gobaith am fwy o bwyntiau eto.

( Nodyn: Mae Liam Thomas bellach wedi chwarae 184 o gemau i Gaerfyrddin yng Nghyngrair Genedlaethol Cymru ers y 18ed o Awst 2012 yn erbyn Aberystwyth, ac wedi cyrraedd safle’r ail chwaraewr sydd wedi chwarae fwyaf dros Gaerfyrddin, ac wedi pasio nifer David Barnhouse. Dim ond Paul Fowler sydd ar y blaen gyda 199 o ymddangosiadau, ac mae’n amlwg y bydd Liam yn cyrraedd y 200 o gadw’n ffit cyn hir iawn.)

 

TIM:  Lee Idzi, Luke Cummings (eil. Jordan Vickers 88), Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott (eil. Craig Hanford 46), Mael Davies, Ceri Morgan, Greg Walters, Liam Thomas, Luke Bowen, Sean Hanbury (eil. Aidan O’kelly 78).

Eilyddion wrth law: Declan Carroll, Lewis Baldwin.

Sgoriwr: Luke Bowen (8) a (54).

Cardiau (M) Craig Hanford (84).

Gêm 19

Adroddiad ar y gem – Llanelli v Tref Caerfyrddin (26 Rhagfyr 2018)

 

Llanelli (1)  Tref Caerfyrddin (1)

 

Dyma’r tro cyntaf i Lanelli a Chaerfyrddin chwarae ei gilydd ers tymor 2012/13 yng Nghygrair Cenedlaethol Cymru, a  chyda’r Hen Aur chwe phwynt ar y blaen roedd hwn yn gyfle iddyn nhw symud fyny’r tabl ymhellach.

Ond, yn anffodus nid felly y buodd hi gan i Gaerfyrddin chwarae un o’i gemau gwaethaf y tymor hwn hyd yn hyn.

Yn y funud gyntaf fe gollodd Declan Carroll y bel i Joe Clarke ac fe basiodd ef yn sydyn i James Bladwin ar y chwith ac fe gurodd yntau Lewis Baldwin a Mael Davies yn ddidrafferth ac yna ergydio am y gol. Roedd Iszi wedi ei guro ond fe aeth y bel fodfeddi heibio’r postyn.

Yna, ymhen pum munud yn dilyn chwarae slic rhwng Clarke a Chris Jones fe ergydiodd Michael George am y gol, dim ond i weld Idzi yn y gol i Gaerfyrddin yn taflu ei hun ar draws y gol a gwthio’r bel heibio’r postyn.

Bellach roedd Caerfyrddin yn cael trafferth i reoli’r sefyllfa ymosodol a grëwyd gan Llanelli a’u chwarae yn fratiog iawn. Dim ond unwaith o fewn y 30 munud agoriadol y gwnaeth yr Hen Aur greu unrhyw gyfle wrth i Carroll basio’r bel o’r cylch canol trwodd i Mael Davies ar fin y cwrt cosbi. Fe groesodd e’r bel ac o 6 llathen yn unig fe darodd Sean Hanbyru’r bel heibio’r postyn gan fethu cyfle gwych i sgorio.

Am weddill yr hanner cyntaf Llanelli oedd yn rheoli a diolch i brofiad Lee Surman yn y cefn gyda help Idzi yn y gol i sicrhau bod y gem yn gyfartal ar hanner amser.

Roedd chwarae ac agwedd Caerfyrddin llawer gwell yn yr ail hanner ac fe fethwyd cyfle clir arall i sgorio ar ben 56 munud wrth i Carrol groesi’r bel o gic rydd i ganol y cwrt cosbi, ond methodd Greg Walters fanteisio ar y cyfle gan daro’r bel dros y bar. Ar ôl 61 munud fe ddaeth cyfle da i’r ymwelwyr unwaith eto i sgorio, ac un arall yn syth wedyn wrth i’r ddau beniad hedfan heibio’r postyn pellaf.

Yna, fe ergydiodd Carrol a gorfod i Oliver Davies yn y gol i Lanelli daro’r bel allan gyda’i ddwylo ac fe ddisgynnodd wrth draed prif sgoriwr Caerfyrddin Liam thomas. Yn anffodus gwan fu ei ymdrech a’r cyfle wedi ei golli.

Gorfod i Gaerfyrddin dalu’n ddrud am eu methiannau gan i Lanelli sgorio gol dda. Collodd Carroll y bel i Chris Jones ac fe groesodd Jordan Davies y bel i Michael George ac fe beniodd e’r bel fel bwled i dop y rhwyd er ymdrech wych gan Idzi i geisio ei rwystro.

Daeth Caerfyrddin yn gyfartal ar ben 78 munud yn dilyn gol arbennig gan Luke Bowen yn dilyn pas dda gan Liam Thomas gan fynd o amgylch Kurtis March a Davies yn y gol a tharo’r bel i’r gol agored.

Gorfod i Idzi wenud un arbediad rhagorol arall i gadw Caerfyrddin yn gyfartal cyn y diwedd, ond ar ôl 84 munud fe allai Caerfyrddin fod wedi cipio’r tri phwynt wrth i Cummings basio’n dda i Liam Thomas ac yntau’n  cario’r bel ar draws y cwrt cosbi cyn ergydio a gweld Davies yn y gol yn achub Llanelli trwy daflu ei hun a llwyddo i ddal y bel.

Tra bod hi’n siomedig na lwyddodd Caerfyrddin i ennill y gem hon roedd cael un pwynt yn eu codi’n agosach at Dderwyddon Cefn a MET Caerdydd yn y tabl gan i’r ddau dim hynny golli ar Ddydd Sant Steffan.

Y gobaith nawr yw y gall Caerfyrddin berfformio’n well ar Barc Waundew yn eu gem adref yn erbyn Llanelli ar Ddydd Calan (cg am 5.15yp)

Tim: Lee Idzi, Mael Davies, Lewis Baldwin, Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters, Ceri Morgan, Declan Carroll (eil. Jordan Vickers 83), Liam Thomas, Luke Bowen, Sean Hanbury (eil. Luke Cummings, 65)

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Jay Woodford, Danny Thomas.

Sgoriwr: Luke Bowen (78)

Cardiau (M): Mael Davies (43), Ceri Morgan (67), Declan Carroll (74), Greg Walters (85).

Gêm 18

Adroddiad ar y gem Y Drenewydd v Tref Caerfyrddin (22 Rhagfyr 2018)

 

Y Drenewydd (1)  Tref Caerfyrddin (1)

 

Gyda Chaerfyrddin yn chwilio am y pwyntiau gyda pum gem ar ôl cyn yn toriad yn y tymor, a gyda’r Drenewydd yn bedwerydd yn y gynghrair, roedd hon yn gem bwysig i’r Hen Aur. Yn wir, roedd Caerfyrddin yn llawn haeddu rhannu’r pwyntiau yn dilyn gem ddisgybledig iawn o safbwynt yr ymwelwyr.

Ar y dechrau roedd y gem yn llifo i bob pen o’r cae gyda’r ddwy amddiffyn yn rheoli ac ni chrewyd fawr o gyfleoedd gan y naill dim. Ond, yn araf bach fe reolodd y tim cartref fwy o’r chwarae, er hynny roedd y tri yn y cefn i Gaerfyrddin yn gadarn iawn gyda Lee Surman, Dave Vincent a Jonathan Knott yn gyfforddus iawn a’r chwaraewyr yng nghanol y cae yn dangos gwir ymdrech. Ni chafodd Lee Idzi yn y gol fawr o drafferth i ddelio gyda ambell gynnig am y gol gan Y Drenewydd.

Eto, fe lwyddodd yr Hen Aur i greu sawl ymosodiad peryglus gyda’r canlyniad iddyn nhw sgorio ar ben 30 munud. Yn dilyn cic gornel gan Carroll fe loriwyd Luke Bowen o fewn y cwrt cosbi ac fe sgoriodd Laim Bowen  o’r smotyn gan roi Caerfyrddin ar y blaen. Yn dilyn hyn fe gafodd Caerfyrddin sawl cyfle i’w rhoi yn fwy ar y blaen ac fe ddangosodd Dave Jones, golwr y Drenewydd ei ddoniau rhyfeddol wrth achub cynigion gan Walters a Bowen eto. Yna fe beniodd Vincent y bel dros y bar o gic gornel arall ac fe gliriodd amddiffynnwr ymdrech Liam Thomas oddi ar y llinell y gol.

O ganlyniad i ymosodiad cyflym gan Y Drenewydd ar ben 42 munud fe sgorion nhw i ddod yn gyfartal. Fe groesodd Callum Rogers i ganol y cwrt cosbi ac fe gyrhaeddodd Nick Rushton o flaen pawb gan benio’r bel ar draws y gol ac i’r rhwyd a thu hwnt i gyrraedd Idzi. Fe gafodd Rushton gyfle buan arall o rhyw 15 llathen ond ni lwyddodd i sgorio.

Nol ac ymlaen o un pen i’r llall bu’r chwarae yn yr ail hanner nes i’r Drenewydd unwaith eto ddwyn pwysau ar amddiffyn Caerfyrddin ac yn awr tro Idzi oedd hi i achub y dydd ac fe wnaeth hynny sawl tro gyda un achubiad arbennig iawn o ergyd gan Leslie o rhyw 20 llathen.

Yna, ar ôl amddiffyn yn galed am gyfnod hir yn yr ail hanner daeth dau gyfle i’r Hen Aur i ennill y gem wrth i groesiad gan Carroll gael ei tharo gan Surman dros y bar, ac o gic rydd arall gan Carroll bu cryn drafferth o flaen y gol, ond fe lwyddodd Y Drenewydd i glirio’r bel oddi ar y llinell gol unwaith eto.

Yn gyffredinol fe gafodd Caerfyrddin ddigon o gyfleon i hawlio’r tri phwynt ond o edrych ar y gem yn gyfan roedd gem gyfartal yn ddigon teg. Mae’r pwynt hwn wedi symud Caerfyrddin yn uwch eto na Llanelli a Llandudno sydd o tanyn nhw yn y gynghrair.

Tim: Lee Idzi, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Mael Davies, Greg Walters, Ceri Morgan, Declan Carroll, Liam Thomas, Luke Bowen, Sean Hanbury (eil. Craig Hanford 71).

Chwaraewyr wrth law: Jordan Vickers, Lewis Baldwin, Jay Woodford, Danny Thomas.

Sgoriwr:  Liam Thomas (30)

Cardiau : (M) Greg Walters (39), Lewis Baldwin (87).

Gêm 17

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Tref Y Barri (Nos Wener Rhagfyr 14eg 2019)

 

Tref Caerfyrddin (2)  Tref Y Barri (3)

 

Nid gormod yw dweud fod hon yn gem y dylai Caerfyrddin fod wedi ennill yn dilyn cyfle ar ôl cyfle i sgorio, ond mae’r hen broblem o roi’r bel yng nghefn rhwyd y gwrthwynebwyr yn costio’n ddrud i’r Hen Aur.

Fe ddechreuodd y gem ar dempo cyflym dros ben gyda’r Barri’n rheoli ac fe ergydiodd Cgris Hugh heibio’r postyn o fewn y pum munud cyntaf. Er i’r ymwelwyr greu ymosodiadau peryglus  medrodd amddiffyn Caerfyrddin eu rhwystro rhag ergydio am y gol, ac fe lwyddwyd i glirio sawl croesiad gyda Idzi yn y gol i’r tim cartref yn hawlio’r peli uchel.

Tra ar yr un pryd fe greodd yr Hen Aur hwythau ymosodiadau da gan ennill cyfres o giciau cornel. O un cic gornel gorfod i amddiffynnwr y Barri benio’r bel oddi ar ei linell gol, ac fe gafodd Sean Hanbury gyfle gwych i roi Caerfyrddin ar y blaen, dim ond i weld ei beniad yn mynd dros y bar.

Hawliodd Caerfyrddin y rhan fwyaf o’r chwarae yn ail ran yr hanner cyntaf gyda’u tacdegau o fod ar ben pob un o’r gwrthwynebwyr  cyn gynted a gawsai’r bel. Yn hyn o beth roedd Greg Walters ar ei orau ac yn rhwystro’r Barri rhag  creu symudiadau, gyda Declan Carroll a Luke Cummings yn gweithio’n tu hwnt o galed hefyd.

O gychwyn yr ail hanner Caerfyrddin oedd yn ymosod fwyf gyda Luke Bowen a Liam Thomas yn rhwygo amddiffyn Y Barri, ac o fewn y ddwy funud gyntaf wele Hanbury yn curo dau amddiffynnwr ar y chwith ac pasio’r bel i Declan Carroll ac yntau yn torri mewn i gwrt cosbi’r Barri a chroesi’r bel i Mael Davies ac yntau’n ei tharo yn galed ar y llawr a thu ôl i’r amddiffyn. Yn rhedeg am y gol roedd mwy nag un o chwaraewyr Caerfyrddin, ond Liam Thomas gyrhaeddodd gyntaf a tharo’r bel i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin un ar y blaen, ac yn gwbl haeddiannol.

Roedd ymateb yr ymwelwyr yn ddisgwyliedig gan iddyn nhw godi tempo’r gem a phasio’r bel yn ddi-stop yn y cefn ac yng nghanol y cae gan dynnu chwaraewyr Caerfyrddin o’r naill ochr o’r cae i’r llall. Er hynny, roedd tactegau’r tim cartref yn dal i weithio heb roi llawer o bwysau ar Idzi yn y gol. 

Yn erbyn y timau da, fel arfer, dim ond un camgymeriad sydd angen ei wneud ac fe fyddan nhw’n manteisio ar hynny. A dyna ddigwyddodd wrth i Liam Thomas basio’r bel yn syth i amddiffynnwr Y Barri. Mewn fflach roedd ei gyflymder yn rhyfeddol gan basio’r bel i Jonathan Hood, ac am unwaith nid oedd neb i’w gau i lawr. Cariodd e’r bel ar draws y cae a tharo taran o ergyd yn isel i gornel y rhwyd o du allan i’r cwrt cosbi. Ac unwaith eto, ac yn rhy aml y tymor hwn, fe welwyd gol arall yn cael ei sgorio o ergyd o bell.

Dal i ymosod yn gyson wnaeth Y Barri wedyn am gyfnod hir gan basio yn ôl ac ymlaen, ond eto roedd gwrth ymosodiadau Caerfyrddin yn beryglus ac unwaith eto o groesiad gan Hanbury yn dilyn pasio da fe groesodd y bel ar draws y cwrt chwech gyda Liam Thomas yn rhedeg i gwrdd a hi, ond er iddo geisio ymestyn ei goes ni lwyddodd i gael y cyffyrddiad lleiaf a fyddai’n siŵr o fod wedi sgorio. Fe aeth Y Barri yn syth i fyny’r cae ac ar ôl pasio da ar y chwith fe gariodd Hood y bel gan guro tri amddiffynnwr yn llawer rhy rwydd ac ergydio’r bel heibio i Idzi yn y gol o ongl gyfyng iawn a rhoi Barri dwy i un ar y blaen.

Yna, fe ddaeth cyfle euraidd arall i Gaerfyrddin i ddod yn gyfartal wrth i Jordan Vickers redeg yn gyflym lawr yr asgell dde a chroesi’n berffaith i Hanbury i’w phenio i’r gol. Ond, unwaith eto dros y bar yr aeth y bel a’r cyfle wedi ei golli.

Eto, fel yn rhy aml y tymor hwn, ac yntau wedi llithro, fe wthiodd Jordan Knott ei droed allan i rwytro Touray yn y cwrt cosb. Fe bwyntiodd y dyfarnwr yn syth at y smotyn ac fe gamodd Kane Mclaggon ymlaen i daro’r bel i gornel y rhwyd a sgorio trydedd gol Y Barri.

Fe roddod hyn sbardun yn chwarae’r Hen Aur wrth i’r gem ddod tua ei diwedd, ac unwaith eto fe welwyd Jordan Vickers ar yr asgell dde yn croesi yn union fel cynt ac wrth i ymosodwyr Caerfyrddin  gyrraedd y bel fe geisiodd Luke Cooper  gyrraedd o’i blaenau gan benio’r bel i’w rwyd ei hun a sgorio ail gol Caerfyrddin. O hynny i’r diwedd roedd amddiffyn Y Barri yn ymddangos braidd yn simsan, ond er i Gaerfyrddin ddal i ymosod fe ddaliodd yr ymwelwyr eu tir a chrafu’r tri phwynt.

Fe ddangosodd Caerfyrddin yn y gem hon eu bod yn medru dal eu tir a chystadlu’n ddigon derbyniol gyda thîm sydd ar hyn o bryd yn ail yn y gynghrair, ac mae hynny’n argoeli’n dda am weddill y tymor o gofio hefyd bod rhai chwaraewyr sydd wedi eu hanafu ar y ffordd yn ôl i fod yn rhan o’r garfan.

Gem nesaf Caerfyrddin fydd bant ym Mharc Latham Y Drenewydd ar Sadwrn Rhagfyr 22ain (cg am 2.30yp)

TIM: Lee Idzi, Mael Davies, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Luke Cummings, Greg Walters, Declan Carroll (eil. Jordan Vickers  73), Sean Hanbury (eil. Lewis Baldwin 86), Luke Bowen, Liam thomas.

Sgorwyr: Liam Thomas (48),  Luke Cooper ( 90+2  i rwyd ei hun)

Cardiau (M) : Greg Walters (45), Declan Carroll (64),  Lee Surman (79), Dave Vincent (85).

 

 3edd Rownd Cwpan Cymru

Adroddiad ar y gem Goytre Unedig v Tref Caerfyrddin (8ed Rhagfyr 2018)

 

Goytre Unedig (0)  Tref Caerfyrddin (3)  3edd Rownd Cwpan Cymru

 

Fe aeth Caerfyrddin trwodd yn weddol gyfforddus i’r bedwaredd rownd o Gwpan Cymru er i’r tim cartref weithio’n galed a chreu sawl cyfle da. Ond, roedd blaenwyr Caerfyrddin – Luke Bowen a Liam Thomas, yn dangos bod cymryd eich cyfle i sgorio mor bwysig, ac yn y pen draw hwn oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dim.

 Bu bron i Goytre fynd ar y blaen o fewn 4 munud wrth i Joe Hopkins ergydio yn gryf o bell a gorfod i Lee Idzi wthio’r bel heibio’r postyn. Yna, fe welwyd y ddau dim yn creu ymosodiadau dim ond i weld bod y ddwy amddiffyn yn gadarn nes cyrraedd 16 munud o’r gem wrth i Luke Cummings groesi o gic gornel, a chyda Luke Bowen yn amseri ei rediad yn berffaith a phenio’r bel i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin un ar y blaen.

Fe wnaeth Goytre ymateb yn dda a gorfod i Lee Surman, Dave Vincent a Jordan Knott yn y cefn i’r Hen Aur amddiffyn yn gadarn  gyda Mael Davies, Greg Walters, Luke Cummungs a Deckan Carroll yn cefnogi yng nghanol y cae. O ganlyniad dim ond ychydig o waith a ddaeth i ran Idzi yn y gol.  Ar yr un pryd roedd ymosodwyr Caerfyrddin yn creu problemau cyson i amddiffyn Goytre ac ar ôl 35 munud fe ddaeth Sean Hanbury yn agos i sgorio yn dilyn cyfres o chwarae da, ond roedd Luke Martin yn y gol yno i achub y sefyllfa.

Ar ben 41 munud fe sgoriodd Caerfyrddin eto. Gyda Cummings yn ddylanwadol iawn yn y canol ac fe basiodd e’r bel i Liam Thomas ac yntau’n rhedeg yn glir am y gol. Gwnaeth yntau’n siŵr fod ei ergyd yn curo Martin yn y gol gan roi’r Hen Aur ddwy ar y blaen cyn hanner amser.

Parhau yn debyg fu’r chwarae trwy’r ail hanner gyda’r ddwy amddiffyn yn delio gyda phob ymosodiad nes cyrraedd 74 munud o’r gem. Rhedodd Hanbury ar hyd yr asgell chwith gan groesi’r bel yn hir i’r cwrt cosb. Yno. Roedd Bowen i benio’r bel heibio i Martin yn y gol gyda chryn bŵer.

Fe gafodd y tim cartref sawl cyfle da wedyn i sgorio trwy ergyd gan Hopkins unwaith eto o rhyw 25 llathen. Yna ergyd gan Adam Jenkins a aeth heibio’r postyn.

Fe welwyd Hanbury yn chwarae ei gem orau i Gaerfyrddin ers ymuno a’r clwb yn croesi eto ar ben 81 munud tuag at Bowen. Fe basiodd e’r bel yn ôl i Hanbury ond gwanllyd fu ei ergyd a gafaelodd Martin am y bel cyn iddi groesi’r llinell gol.

Roedd ennill y gem hon wedi rhoi boddhad mawr i chwarewyr a chefnogwyr Caerfyrddin gan fod nifer o gyn chwaraewyr prif Gynghrair Cymru yn aelodau o dim y Goytre ac roedd chwarae ar gae trwm a braidd yn fwdlyd yn her i’r Hen Aur a hwythau mor gyfarwydd a chwarae ar gae 3G bob wythnos,

Mae Caerfyrddin wedi tynnu Cei Conah adref yn y 4edd rownd o gwpan Cymru ac ar nos Wener Rhagfyr 14eg bydd Y Barri yn chwarae yn erbyn yr hen Aur ar Barc Waundew. CG am 7.30yh.

TIM: Lee Idzi, Mael favies, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott. Luke Cummings, Greg Walters, Declan Carroll (eil. Jay Woolford 69), Sean Hanbury, Luke Bowen, Liam Thomas ( eil. Jordan Vikers 78).

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Lewis Baldwin, Danny Thomas.

Sgorwyr: Luke Bowen (16 a 74), Liam Thomas (41).

Cardiau (M) Sean Hanbury (90+3).

 

 Gêm 16

Adroddiad ar y gem Aberystwyth v Caerfyrddin (30ain Tachwedd 2018)

 

Aberystwyth (1) Caerfyrddin (1)

 

Ar ol ennill yn Llandudno pythefnos yn gynt roedd Caerfyrddin yn awyddus i sicrhau tri phwynt arall yn y gem hon yn erbyn Aberystwyth ar Goedlan y Parc, a phe bai nhw wedi cymryd sawl cyfle i sgorio, a ddaeth i’w rhan, fe allent fod wedi gwneud hynny. Ond, gem gyfartal oedd hi yn y diwedd yn dilyn chwarae cyflym a phwrpasol gan y naill dim a’r llall fel yn y gem gyfatebol ar Barc Waundew yn gynt yn y tymor.

Fe ymosododd Caerfyrddin yn lew o’r cychwyn a daeth dau gyfle da i’w rhan wrth i Luke Bowen benio’r bel i Liam Thomas ac fe wnaeth e ergydio, dim ond i weld amddiffynnwr yn clirio’r bel lle roedd Luke Cummings, ac yntau yn ergydio eto o rhyw ugain llathen, a gorfod i Terry McCormick yn y gol i’r tim cartref fod ar ei orau i wthio’r bel heibio’r postyn.

Yna, ymhen pum munud roedd Cummings wrthi eto wrth iddo ganfod Declan Carroll ac yntau wedyn yn pasio’n dda i Jordan Vickers tu fewn i’r cwrt cosbi. Eto fe achubwyd ei ergyd yn rhagorol gan McCormick.

Dechreuodd Aberystwyth ddangos wedyn pam y mae nhw yn y pumed safle yn y gynghrair wrth iddyn nhw gymryd trosodd y chwarae yng nghanol y cae ac ymhen deng munud roedden nhw ar y blaen. Fe groesodd Wes Baynes o’r dde a chanfod Declan Walker yn rhedeg i gwrdd a’r bel yn berffaith a’i phenio i gefn y rhwyd.

Ar ol ugain munud fe ddaetho nhw’n agos i sgorio eto wrth i Ashley Ruane fanteisio ar ansicrwydd Dave Vincent yn y cefn i Gaerfyrddin ac ergydio am y gol. Fe wnaeth Lee Idzi arbediad rhyfeddol a’I rwystro rhag sgorio.

Gorfod i’r Hen Aur dreulio cyfnodau o amddiffyn yn stwbwrn wedyn er mwyn rhwystro Aber rhag creu cyfleon. Yn wir, dangosodd Vincent , Lee Surman a Jordan Knott eu profiad fel amddiffynwyr. Fe ddaeth dau hanner cyfle arall I Aberystwyth cyn diwedd yr hanner cyntaf ond fe fethon nhw fanteisio ar hynny.

Beth bynnag ddywedodd y rheolwr Neil Smothers wrth chwarewyr Caerfyrddin yn ystod yr egwyl - redden nhw’n dim cwbl wahanol yn yr ail hanner, ac fe aeth yr ymwelwyr ati I hawlio y rhan fwyaf o’r chwarae. Daeth ergyd gan Cummings unwaith eto mor agos ac wrth I Mael Davies gario’r bel ar y chwith a chanfod Carroll ac yna gwthio’r bel i Sean Hanbury ychydig y tu fewn i’r cwrt cosb ac yntau’n canfod Luke Bowen, fe ergydiodd yntau am y gol ond fe rwystrwyd y bel gan fraiche Steffan Edwards, ac I’r dyfarnwr bwyntio at y smotyn gan ei fod wedi llawio’r bel. Sgoriodd Liam Thomas y gic o’r smotyn gan roi Caerfyrddin yn gyfartal.

Yn dilyn y llwyddiant hwn fe aeth Caerfyrddin ati i ymosod ymhellach ac fe ddaeth Luke Bowen yn agos eto i sgorio tra roedd golwr Aberystwyth ar ei orau yn achub pob cynnig am y gol. 

Yn y diwedd cyfartal oedd y sgor a byddai llawer yn barod i ddweud bod hynny’n ddigon teg.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin yw i ffwrdd yn erbyn Goetre Unedig yng Nghwpan Cymru ar Sadwrn Rhagfyr 8ed. Yr unig dro arall i’r Hen Aur ymweld a’r Goytre oedd yn nhymor 2010-11, ac eto yng Nghwpan Cymru gan ennill y pryd hwnnw o 3 gol  I 2.

TIM: Lee Idzi, Mael Davies, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Declan Carroll, Luke Cummings, Ceri Morgan (eil. Sean Hanbury 40), Jordan Vickers (eil. Craig Hanford 75), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Lewis Baldwin, Jay woodford, Danny Thomas.

Sgorwyr: Liam Thomas (c o’r s) 55 munud.

Cardiau: (M) Mael Davies (60).

Gêm 15

Llandudno   v  Tref Caerfyrddin (Sadwrn Tachwedd 17eg 2018) 

 

Llandudno (1)  Tref Caerfyrddin (2)

 

Roedd Caerfyrddin yn falch o ennill y gem hon pe bai ond i wella eu record  wrth chwarae oddi cartref, a hefyd er mwyn sicrhau eu bod yn codi o waelodion y gynghrair.

Yn dilyn gwaith caled ac ymdrech deg, yn enwedig gan yr amddiffyn, a’r ymosodwyr yn dangos fflachiadau o chwarae pwrpasol, fe lwyddodd Caerfyrddin i sicrhau y tri phwynt.

Yng nghanol y cae roedd y rhan fwyaf o’r chwarae ar y dechrau nes yn sydyn i Luke Bowen groesi’r bel i Declan Carroll ar y postyn pellaf a gorfod i amddiffynnwr achub y dydd i Landudno a rhwystro’r ymwelwyr i fynd ar y blaen. O’r gornel honno fe gliriodd Llandudno’r bel, dim ond i weld Greg Walters yn ergydio am y gol ond fe’i rhwystrwyd eto  rhag sgorio gan un o’r amddiffynwyr.

Fe wnaeth Llandudno greu nifer dda o ymosodiadau wedyn ond roedd Mael Davies, Lee Surman, Dave Vincent a Jordan Knott yn gadarn wrth amddiffyn. Yn raddol fe ddechreuodd chwaraewyr canol cae Caerfyrddin i reoli mwy o’r gem ac fe basiodd Carroll y bel i Walters ac o drideg llath fe ergydiodd yntau yn gadarn ac fe hedfanodd y bel i gefn y rhwyd a heibio i Pearson yn y gol. Roedd Caerfyrddin un ar y blaen.

Munudau’n ddiweddarach roedd Llandudno’n gyfartal wrth i groesiad ddod o’r dde i ganol grŵp o chwaraewyr. Fe chwibanodd y dyfarnwr gan roi cic gosb i’r tim cartref gan honni fod Walters wedi llawio’r bel. Fe sgoriodd Gary Taylor-Fletcher o’r smotyn i ddod a’r tim cartref yn gyfartal.

Fe gododd hyn galon Llandudno ac fe grëwyd ton ar ôl ton o ymosodiadau gyda Danny Hughes yn dod yn agos i sgorio, ond dal yn gadarn wnaeth amddiffyn Caerfyrddin.

Ar ben arall y cae fe ddaeth Jordan Vickers yn agos i sgorio i Gaerfyrddin hefyd.

Yn ol ac ymlaen y bu’r chwarae wedyn gyda Llandudno’n hawlio mwy o’r bel yn y chwarae rhydd. Ond ar ben 81 munud fe sgoriodd Caerfyrddin eu hail gol wrth i Luke Cummings groesi’r bel o gic gornel dros bawb i gyfeiriad y postyn pellaf lle’r oedd Bowen yn barod i hawlio’r bel a’i tharo nol at y gol. Gyda amseri perffaith fe redodd Ceri Morgan at y bel a’i tharo i gefn y rhwyd.

Amddiffyn yn ddistop bu hanes Yr hen Aur wedyn am weddill y gem a gorfod i Knott glirio oddi ar y lein ac fe lwyddwyd i rwystro Llandudno rhag sgorio tan y chwiban olaf a sicrhau tri phwynt gwerthfawr iawn i Gaerfyrddin.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin yw yn erbyn Aberystwuyth ar Goedlan y Parc ar nos Wener Tachwedd 30ain (7.45yh).

TIM: Lee Idzi, Mael Davies, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Declan Carroll, (eil. Luke Cummings 57), Greg Walters, Ceri Morgan, Jordan Vickers (eil Sean Hanbury 76) Liam Thomas, Luke Bowen.

Sgorwyr: Greg Walters (22), Ceri Morgan (81.)

Gêm 14

Adroddiad ar y gem – Tref Caerfyrddin v Derwyddon Cefn (10ed Tachwedd 2018)

 

Caerfyrddin (2)  Derwyddon Cefn (3)

 

Yn dilyn y gem ardderchog, ac ennill yn erbyn Caernarfon yr wythnos cynt roedd Caerfyrddin yn chwilio am fuddugoliaeth arall, a thri phwynt i’w codi uwchben ei gwrthwynebwyr Derwyddon Cefn. Ond nid felly y bu.

O’r dechrau fe wnaeth Y Derwyddon fynd ati i ymosod yn ddiddiwedd a gorfod i Gaerfyrddin fod ar eu gorau wrth amddiffyn. Daeth Arkadiuez Piskorsi yn agos i sgorio ar ôl 2 funud ond llwyddodd Idzi yn y gol i Gaerfyrddin i wneud arbediad rhyfeddol a gwthio’r bel heibio i’r postyn. Yna ar ôl cornel fe ergydiodd Ryan Kershaw am y gol, a’r tro hwn fe wthiodd Idzi y bel dros y bar ac achub Caerfyrddin unwaith eto.

Roedd Lee Surman ar ei orau yn trefnu amddiffyn Yr hen Aur gyda Ceri Morgan a Greg Walters yn gweithio’n galed o flaen yr amddiffyn, ac yn raddol bach fe ddaeth Caerfyrddin yn fwy i mewn i’r gem gan greu ymosodiadau sydyn. O ganlyniad i hyn ar ôl 12 munud roedd Caerfyrddin ar y blaen wrth i Laim Thomas gario’r bel yn gyflym lawr yr asgell a’i chroesi’n dda wrth i Owen a Tyrrell Webb fynd am y bel gyda’i gilydd. Ond wrth geisio ei chlirio fe darrodd yr amddiffynnwr y bel i’w rwyd ei hun wrth i Webb geisio hawlio’r bel, gan roi’r tim cartref un ar y blaen yn anhaeddiannol a dweud y gwir.

Ond, dal ati i ymosod wnaeth yr ymwelwyr, wrth i amddiffyn Caerfyrddin reoli llawer mwy a heb orfod i Idzi yn y gol gael fawr o drafferth i ddal ambell ymdrech.

Eto, roedd Caerfyrddin yn medru ymosod yn sydyn ac yn beryglus ac ar ben 41 munud fe basiodd Luke Bowen y bel i Webbe. Fe ruthrodd yntau i mewn i gwrt cosbi’r Derwyddon a chroesi i Liam Thomas, rhwystrodd amddiffynnwr ei ymdrech wrth i’r bel ddod at Bowen ac o 15 llathen fe roddodd yntau taran o ergyd i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin ddwy ar y blaen.

Rhaid nodi yn ystod yr ail hanner i Gaerfyrddin gael sawl cyfle da i sgorio mwy o goliau. Fe darrodd Webbe heibio’r postyn o 20 llathen ac fe welwyd cam reoli gan sawl chwaraewr a thrwy hynny colli cyfleoedd da i sgorio.

Ar ôl 55 munud fe ergydiodd Alec Mudimu y bel am y gol o rhyw 30 llathen. Yn anffodus, unwaith eto, roedd Idzi ar fai wrth iddo fethu casglu’r bel syml ac o ganlyniad fe lithrodd dros y lein.

Yn dilyn hyn fe ddaeth Walters a Declan Carroll yn agos ac er i Mael Davies ganfod mai ond y golwr oedd ganddo i’w guro fe ergydiodd y bel heibio’r postyn. Yn y pen draw gorfod i Gaerfyrddin dalu’n ddrud am fethu cymaint o gyfleoedd wrth i Owen ar ben 84 munud ergydio, eto tu allan i’r cwrt cosbi i gefn y rhwyd er i Idzi geisio ei chyrraedd. Bellach roedd y Derwyddon yn gyfartal.

Dwy funud yn ddiweddarach wrth i James Davies dderbyn pas ardderchog a Mael Davies ar ei ôl a Idzi yn rhedeg tuag ato fe lithrodd e’r bel heibio’r ddau a sgorio trydedd gol y Derwyddon a sicrhau buddugoliaeth.

Mae’r 30 o goliau a sgoriwyd hyd yn hyn yn erbyn Caerfyrddin yn ofid mawr, ac er yn llwyddo i sgorio a chreu yn dda bydd rhaid gwella ar hyn neu fe fydd yr un hen broblem o fod ar waelod y gynghrair am yr ail flwyddyn yn parhau.

Ar Sadwrn 17eg o Dachwedd fe fydd Caerfyrddin yn ymweld a Llandudno (CG am 2.30yp) y tim sydd wedi sgorio’r lleiaf o goliau yn y gynghrair hyd yn hyn!

Tim: Lee Idzi, Mael Davies, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott (eil Sean Hanbury 90),

Declan Carroll, Greg Walters, Ceri Morgan, Liam Thomas, Luke Bowen, Tyrrell Webbe (eil. Jordan Vickers 89).

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Lewis Baldwin, Jay Woodward.

Sgorwyr: Matty Owen rhh (12),  Luke Bowen (43)

Cardiau (M): Greg Walters (85)/

Gêm 13

Adroddiad ar y Gem Tref Caerfyrddin v Caernarfon (3ydd Tachwedd 2019)

 

Caerfyrddin (4) Caernarfon (3)

 

Prif nodwedd y gem hon oedd i Gaerfyrddin sgorio pedair gol arbennig iawn ac i Gaernarfon sgorio ddwywaith o’r smotyn a sgorio gol arall trwy gamgymeriad elfennol Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin.

Roedd hon yn gem a gafodd ei chwarae gyda thempo uchel bron o’r dechrau i’r diwedd gyda’r ddwy amddiffyn yn gorfod bod ar eu gorau i ddelio gyda’r ymosodiadau.

Fe sgoriodd Caernarfon o fewn 11 munud wrth i Nathan Craig ergydio am y gol o rhyw 25 llathen o gic rydd. Fe aeth Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin lawr amdani ac i gasglu’r bel, ac am rhyw reswm ni lwyddodd i’w dal ac fe aeth y bel dros ei gorff i’r gol gan roi Caernarfon ar y blaen.

Munudau’n  ddiweddarach fe ergydiodd Declan Carroll am y gol o gic rydd i Gaerfyrddin. Roedd Alex Ramsey yn y gol i Gaernarfon wedi ei guro, ond fe darodd y bel yn erbyn y trawst a bownsio’n glir. Mewn eiliadau o groesiad gan Mael Davies tro Greg Waters oedd hi i darro am y gol ond fe aeth ei ergyd yntau heibio’r postyn.

Yna, ar ben 17 munud fe ddaeth Yr Hen Aur yn gyfartal wrth i Mael Davies groesi o’r chwith i ben pella’r cwrt cosbi. Yno, roedd Lee Surman i groesi’r bel yn yr awyr yn ôl i ganol torf o chwaraewyr, ac mewn fflach fe ergydiodd Liam Thomas y bel i gefn y rhwyd.

Fe greodd Caernarfon sawl ymosodiad peryglus wedyn a gorfod i Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin ddangos ei wir ddoniau wrth iddo lwyddo i achub ergyd wych gan Darren Thomas. Yna, bu bron i Jamie Breese sgorio i’r ymwelwyr ond fe aeth ei ymdrech heibio’r postyn.

Yn gyson roedd Caerfyrddin yn creu ymosodiadau cyflym a phwrpasol trwy ddoniau Thomas, Webbe a Luke Bowen. A hithau bron yn hanner amser fe daflodd Carroll y bel o’r ystlys bob cam i ganol yr amddiffynwyr yng nghwrt cosbi Caernarfon ac eto mewn fflach fe ergydiodd prif sgoriwr Caerfyrddin, Liam Thomas y bel i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin ar y blaen.

Yna, ar ben 54 munud fe gariodd Webbe y bel am hir gan guro sawl amddiffynnwr ac wrth ergydio fe darodd y bel yn erbyn un o fechgyn Caernarfon ac yn syth at Carroll. O 20 llathen fe darodd e’r bel ac fe hedfanodd heibio i Ramsey yn y gol ac i gefn y rhwyd gan sgorio’r drydedd gol i Gaerfyrddin.

Yn dilyn y patrwm arferol a pheryglus, penderfynodd Caerfyrddin fynd ati i ganolbwyntio ar amddiffyn yn unig wedyn, ac fel yn y gemau cynt, o ddilyn y tacteg hwn, fe lwyddodd Y Cofis i ddod nol i’r gem ac ennill cic o’r smotyn, er nad oedd neb yn gwbl siŵr pam y gwnaeth y dyfarnwr y penderfyniad hwnnw. Fe sgoriodd Craig yn rhwydd o’r smotyn.

Er mai pwyslais ar amddiffyn oedd blaenoriaeth Caerfyrddin, fe gafodd yr Hen Aur gic rydd yng nghanol y cae. Unwaith eto, fe gododd Mael Davies y bel yn hyfryd i mewn i’r cwrt cosbi.

Fe beniodd Dave Vincent y bel i draed Bowen ac mewn fflach roedd hi yng nghefn y rhwyd gan wneud y sgôr yn 4 bedair gol i ddwy. Syndod eto oedd gweld Caerfyrddin yn eilyddio gan ddod ac amddiffynwyr ar y cae yn lle’r ymosodwyr. O ganlyniad fe gafodd Caernarfon ail gic gosb y gem ac unwaith eto fe sgoriodd Craig.

O hynny tan ddiwedd y gem ymosod o bob cyfeiriad gan godi’r bel i’r cwrt cosb oedd patrwm Caernarfon a gorfod i Gaerfyrddin fod ar eu gorau i rwystro’r ymwelwyr rhag dod yn gyfartal gan gofio i’r dyfarnwr ychwanegu 5 munud at y 90 er na fu yr ymgyleddwr ar y cae o gwbl yn ystod y gem – rhywbeth prin iawn yn hanes gemau pel droed.

Roedd hwn yn dri phwynt haeddiannol i’r Hen Aur ac yn eu codi o’r ddau isaf yn y gynghrair. Mae’r ddwy gem nesaf yn erbyn timau sydd yn y chwech isaf a’r gobaith yw y gellir cipio rhagor o bwyntiau er mwyn dringo fyny’r tabl.

Bydd Caerfyrddin yn chwarae yn erbyn Derwyddon Cefn nesaf ar Sadwrn 10ed Tachwedd (CG am 2.30yp) ar Barc Waundew.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers (eil Ceri Morgan (46)), Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Mael Davies, Declan Carroll, Greg Walters, Liam Thomas (eil. Lewis Baldwil (89), Luke Bowen, Tyrrell Webbe (eil. Craig Hanford (75).

Eilyddion wrth law: Sean Hanbury, Jay Woodward.

Sgorwyr : Liam Thomas  17 a 45+1, Declan Carroll 54,  Luke Bowen 73.

Cardiau: (M) :  Mael Davies (60), Ceri Morgan (85), Greg Walters (85), Lee Idzi (90), Lewis Baldwin (90+4.)

Gêm 12

Adroddiad ar y Gem – Met Caerdydd v Tref Caerfyrddin (28 Hydref 2018)

 

Met Caerdydd (1)  Tref Caerfyrddin (1)

 

Roedd hwn yn berfformiad disgybledig a chadarn gan Gaerfyrddin i sicrhau pwynt prin yn y gynghrair ac oddi cartref yng Nghaerdydd. Roedd y canlyniad yn adlewyrchu’n gywir pa mor gyfartal oedd y chwarae trwy gydol y gem.

Wrth i’r gem symud yn gyflym o un pen i’r llall roedd hi’n glir mae’r ddwy amddiffyn oedd yn rheoli gyda’r pedwar cryfaf yn ei safleoedd i Gaerfyrddin yn y cefn o dan reolaeth sicr Lee Surman y capten, ac ni chafodd Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin fawr o drafferth i ddelio gyda ymosodiadau’r myfyrwyr.

 Ond ar ôl 15 munud fe ddylsai’r Met fod ar y blaen wrth i Dylan Rees groesi’r bel, dim ond i weld Will Evans yn penio’r bel heibio i’r postyn.

Yn wir roedd Caerfyrddin yn creu cryn argraff wrth i Tyrrell Webbe a Jordan Vickers ymosod yn beryglus yn absenoldeb Luke Bowen (sydd wedi ei wahardd) a Liam Thomas yn chwarae yng nghanol y cae.

Roedd Mael Davies a Declan Carroll yn amlwg hefyd yng nghanol y cae ac ar ben 18ed funud fe ymosododd Davies yn gryf gan gario’r bel i gwrt cosbi’r Met, dim ond i weld Kyle Bartley yn ei lorio a Cherfyrddin yn ennill cic o’r smotyn. Fe sgoriodd Liam Thomas  gan roi’r Hen Aur un ar y blaen.

Er i’r Met ddwyn rhagor o bwysau ar amddiffyn Caerfyrddin fe ddaliodd yr ymwelwyr eu tir am weddill yr hanner cyntaf.

Fe aeth y Met ati o ddifri ar ddechrau’r ail hanner i greu ymosodiadau cyson, ond unwaith eto roedd trefn dynn yr Hen Aur yn llwyddo i reoli pob ymosodiad gan adael Webbe ar ei ben ei hun i ymosod yn sydyn. Bellach roedd Idzi yn brysurach yn y gol i Gaerfyrddin ac ar ben 72 munud fe lwyddodd y myfyrwyr i ddod yn gyfartal wrth i groesiad Rees unwaith eto ganfod Chris Baker ac fe lwyddodd ef i wthio’r bel i Elliot Evans yng nghanol criw o chwaraewyr. Fe ergydiodd yntau o rhyw 15 llathen ac fe aeth y bel heibio i Idzi i gefn y rhwyd.

Fe ddaliodd y Met i ymosod ac ar ben 90 munud fe gafodd Evans gyfle arall i’r Met ond fe ergydiodd e’r bel dros y bar.

O gofio am  golledion Caerfyrddin oddi cartref hyd yn hyn y tymor hwn roedd ennill pwynt yn erbyn tim mor gryf a’r Met yn argoeli’n dda at weddill rhan gyntaf y tymor. Ond, bydd rhaid ennill gemau os am godi o’u safle tebyg i’r tymor diwethaf.

Gem nesaf Caerfyrddin fydd adref ar Waundew yn erbyn Caernarfon ar Sadwrn 3ydd Tachwedd (CG am 2.30yp)

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings (eil Craig Hanford 72), Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Declan Carroll, Mael Davies, Greg Walters, Liam thomas, Jordan Vickers (eil. Sean Hanbury 90), Tyrerell Webbe.

Sgoriwr : Liam Thomas (18 o’r smotyn)

Cardiau ; (M) Declan Carroll (54), Jordan Knott (88), Jordan Vickers (90).

Gêm 11

 

Adroddiad ar y gem – Tref Caerfyrddin  v  Y Bala (20ed Hydref 2018)

Tref Caerfyrddin (1)     Y Bala (2)

Roedd hon y bedwaredd gem i Gaerfyrddin chwarae yn erbyn timau ucha’r gynghrair ac unwaith eto colli o un gol fu eu hanes fel y gem yn Y Bala ar ddechrau’r tymor.

Roedd Caerfyrddin dan anfantais o’r cychwyn gan i nifer o chwaraewyr allweddol fel Ceri Morgan, Greg Walters a Luke Cummings fethu chware oherwydd anaf, ond roedd y prif sgoriwr Luke bowen yn holliach ar gyfer y gem hon.

Fe ddaeth y tim cartref o dan gryn bwysau ar y dechrau oherwydd fod y prif chwaraewyr yng nghanol y cae yn absennol. Llwyddodd y pedwar yn y cefn gyda Dave Vincent yn rhagori a Lee Idzi yn sicr yn y gol i reoli y rhan fwyaf o’r ymosodiadau.

Ond ar ôl 17 munud fe ildiodd Caerfyrddin eu gol gyntaf wrth i Ian Sheridan groesi’n uchel o’r dde, ac er i’r bel gyrraedd hyd at y lein gwsg fe gododd Tames yn uwch na phawb gan benio’r bel o ongl braidd yn amhosibl dros ben Idzi gan roi’r Bala ar y blaen.

Fe fanteisiodd Caerfyrddin ar bob cyfle i ymosod yn sydyn o’r amddiffyn gan greu cryn broblemau i amddiffyn Y Bala ac o un o’r sefyllfaoedd hyn fe darodd Liam thomas y bel dros y bar ac yntau o fewn pum llathen i’r gol yn dilyn croesiad da gan Tyrrell Webbe.

Roedd hyn yn dilyn cyfle da ychydig yn gynt, ond methu wnaeth Thomas y tro hwnnw hefyd.

Roedd dau gyfle clir wedi ei golli i roi Caerfyrddin yn gyfartal.

Yn wir, roedd hi’n edrych yn fwy tebyg fod Caerfyrddin yn mynd i sgorio wrth iddyn nhw greu mwy o ymosodiadau da. Fe gariodd Carroll y bel gan guro dau amddiffynnwr ac yna taro’r bel o rhyw 15 llathen. Fe aeth y bel fodfeddi heibio i’r postyn pellaf.

Ond o fewn 40 munud fe ddaeth Caerfyrddin yn gyfartal wrth i Webbe eto groesi o’r chwith.

Methodd Smith glirio’r bel ac yno mewn fflach roedd Carroll i ergydio’r bel i gefn y rhwyd a heibio i Ashley Morris.

Yna ar ben 67 munud gyda Luke Bowen wedi derbyn cerdyn melyn munudau yn gynt fe benderfynodd yr ymosodwr i wthio’r bel gyda’i law a’i fraich ac yntau ar lawr a thrwy hynny rhwystro’r bel. Doedd dim dewis gan y dyfarnwr na rhoi cerdyn melyn arall iddo ac yna’r cerdyn coch.

Fe gryfhaodd Bala eu ymosodiadau wedyn a phwyso’n drwm ar amddiffyn Yr Hen Aur unwaith eto. Yn y 74edd funud fe welwyd un o amddiffynwyr Caerfyrddin yn methu’n llwyr a chyrraedd y bel a thrwy hynny rhyddhau Lewis Baldwin i redeg yn glir am y gol a churo Idzi yn rhwydd a sgorio ail gol yr ymwelwyr.

Ymateb deg dyn Caerfyrddin oedd ymosod unwaith eto gan wthio chwaraewyr fyny’r cae ac wrth i Morris yn y gol i’r Bala orfod rhedeg allan o’i gwrt cosb i benio’r bel yn glir Webbe oedd y cyntaf i reoli’r bel a’i ergydio heibio i Morris o rhyw 20 llathen, ac er ei bod yn ymddangos fod y bel ar ei ffordd i’r rhwyd fe lithrodd tu allan i’r postyn a chyfle i ddod yn gyfartal wedi ei golli.

Felly, ar hyn o bryd mae Caerfyrddin yng ngwaelodion y gynghrair, fel tua’r amser hwn y llynedd. Ond, mae’r rhan fwyaf o’r unarddeg gem sydd ar ôl yn rhan gyntaf y tymor yn erbyn timau sydd yn rhan isaf y gynghrair. Y gobaith yw y gellir hawlio nifer o bwyntiau wrth chwarae yn erbyn y timau hynny.

Y gem nesaf yw yn erbyn Met Caerdydd Dydd Sul Hydref 28ain am 2.30 o’r gloch.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers, Lewis Baldwin (eil. Lee Surman 77), Dave Vincent, Tyrrell Webbe, Mael Davies, Declan Carroll, Jordan knott, Sean Hanbury (eil. Craig Hanford 75), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law : Jay Woodward, Danny Thomas, Neil Smothers.

Cardiau : (C) Luke Bowen (2xM 60 a 67).  (M) Lewis Baldwin (67), Dave Vincent (72), Jordan Vickers (83).

Sgoriwr: Declan Carroll (40).

Gêm 10

Adroddiad ar y gem  Tref Caerfyrddin  v Barry Town..

Gêm 9

 

Adroddiad ar y gem  Tref Caerfyrddin  v  Y Seintiau Newydd  ( 6ed Hydref 2018)

Tref Caerfyrddin (0)  Y Seintiau Newydd (3)

Fe wnaeth tim Caerfyrddin ddangos digon o hyder a phendantrwydd yn y gem hon, ond yn anffodus fe wnaeth yr amddiffyn ddau gamgymeriad clir gan ganiatáu i’r ymwelwyr sgorio eu dwy gol gyntaf.

O’r dechrau fe wnaeth y Seintiau ymosod yn gyson, ond roedd hi’n gwbl glir fod gan Yr Hen Aur gynllun i amddiffyn yn gadarn ac fe lwyddon nhw i wneud hynny. Gyda phump yng nghanol y cae fe lwyddwyd i gadw rheolaeth ar y gem gan adael Sean Hanbury ar ei ben ei hun yn y blaen yn absenoldeb Luke Bowen a oedd wedi ei anafu.

Yn wir, daeth y cyfle cyntaf i sgorio i Gaerfyrddin ar ôl 5 munud wrth i Luke Cummings redeg ar yr asgell dde a chroesi’r bel, ac wrth i’r Seintiau fethu a chlirio fe ergydiodd Greg Walters am y gol o rhyw 25 llathen a gorfod i’r golwr Paul Harrison fod ar ei orau i’w hachub.

Yna, fe ddaeth ton ar ôl ton o ymosodiadau gan yr ymwelwyr a gorfod i bawb yn yr amddiffyn fod ar ei orau gyda Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin yn dangos ei ddoniau wrth ddelio gyda phob cynnig am y gol.  Roedd Jamie Mullen yn ben tost i amddiffyn Caerfyrddin wrth iddo gario’r bel yn gyson.  Ergydiodd Aeron Edwards am gol Caerfyrddin ond fe ddaeth Liam thomas o rhywle a chlirio’r bel oddi ar y llinell gol.

Yna, ar ôl 28 munud fe ddaeth cyfle arall i ran Caerfyrddin wrth i Ceri Morgan basio’r bel i Liam thomas ac yntau wedyn i Walters. Ergydiodd yntau am y gol ac am yr eildro gorfod i Harrison fod ar ei orau a rhwystro’r Hen Aur rhag sgorio. Fe ddaliodd Caerfyrddin eu tir yn gadarn tan hanner amser.

Ymhen 49 munud fe groesodd John Routledge y bel, ond fe beniodd Tyrrell Webbe y bel yn ôl i ganol cwrt cosb Caerfyrddin ac yna mewn fflach roedd Mullan yno i rwydo i’r Seintiau.

Fe welwyd sawl symudiad da gan Y Sentiau wedyn ac fe darodd Greg Draper y bel heibio’r postyn. Am gyfnod hir gorfod i Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin achub sawl ergyd a gwthio’r bel heibio i’r postyn a thros y trawst sawl tro. Yna, ar ben 70 munud fe groesodd Webbe yn dda o’r chwith i Gaerfyrddin. Fe gododd Hanbury yn glir i benio’r bel am y gol, ac unwaith eto fe ddangosodd Harrison ei ddoniau fel golwr wrth wthio’r bel heibio i’r postyn pellaf.

Wrth i bawb feddwl fod Caerfyrddin yn dechrau cael gafael yn y gem, ac ar ben 75 munud penderfynodd Lewis Harling basio’r bel yn ôl i Lee Idzi. Roedd ei ymdrech yn wan iawn ac fe gyrhaeddodd Draper y bel yn rhwydd a’i tharo i gefn y rhwyd gan roi Y Seintiau ddwy ar y blaen ac felly  yn dilyn dau gamgymeriad gan amddiffyn yr Hen Aur.

Fe aeth Caerfyrddin ati o ddifri wedyn i ymosod, ond ni chrëwyd unrhyw gyfle clir er i Mael Davies, Ceri Morgan a Greg Walters weithio mor effeithiol yng nghanol y cae.

Yn yr ail funud o’r amser ychwanegol a Chaerfyrddin yn gwthio ymlaen fe basiodd Holland y bel i Kurtis Byrne wrth y cwrt cosb ac fe ergydiodd yntau’r bel yn gadarn heibio i Idzi yn y gol.

O golli’r gem hon mae Caerfyrddin bellach yng ngwaelodion y gynghrair gan obeithio y gellir codi oddi yno yn weddol fuan.

Gem nesaf Caerfyrddin fydd ar Sadwrn Hydref 13eg (CG am 2.30yp) pan fyddan nhw yn teithio i’r Barri sydd yn chweched yn y gynghrair ar hyn o bryd.

TIM: Lee Idzi, Mael Davies, Lewis Baldwin, Dave Vincent, Tyrrell Webbe (eil. Jordan Vickers 78), Luke Cummings (eil. Declan Carroll 84), Ceri Morgan, Greg Walters, Jordan Knott, Liam Thomas, Sean Hanbury (eil Jay Woodford 78).

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Danny Thomas.

Cardiau (M): Luke Cummings (25), Liam Thomas (33), Dave Vincent (53), Jordan Knott (70).

 

Gêm 8

Adroddiad ar y gem – Cei Connah  v  Tref Caerfyrddin

Cei Connah (3)  Tref Caerfyrddin (1)

O edrych ar y rhaglen Sgorio nos Lun ar ôl y gem hon fe fethodd Caerfyrddin tri chyfle clir gyda dim ond y golwr i’w guro yn gynnar iawn yn y gem, a gallai’r ymwelwyr fod ar y blaen  pe bai’r cyfleoedd rheini wedi eu cymryd. Ond, nid felly y bu, ac unwaith eto yr un hen stori o siomiant wrth chwarae oddi cartref.

O’r dechrau fe ymosododd y tim cartref yn gyson ac er sawl croesiad fe ddaliodd amddiffyn Yr hen Aur yn gadarn, ac o flaen yr amddiffyn hwnnw roedd Mael Davies, Ceri Morgan a Greg Walters yn cefnogi ym mhob ffordd yng nghanol y cae.

Bu bron i Ryan Wignall sgorio ar ôl 14 munud i’r tim cartref wrth iddo gael ei hun yn glir a chyda dim ond Idzi yn y gol i’w guro. Llwyddodd Idzi y ymestyn am y bel wrth i’r ymosodwr geisio codi’r bel dros ei ben.

Yna, fe ddaeth  cyfle cyntaf Luke Bowen ar ôl 23 munud i roi Caerfyrddin ar y blaen gyda  dim ond y golwr Jon Rushton i’w guro, ond ni lwyddodd y blaenwr. Tro Dave Vincent oedd hi wedyn i achub y dydd i Gaerfyrddin wrth iddo benio ymdrech Michael Wilde heibio i’r postyn. Daeth cyfle arall i Bowen eto ond y tro hwn fe darodd y bel y post a thasgu allan.

Ond yn eiliadau olaf yr hanner cyntaf fe giciodd Rushton y bel i gyfeiriad y blwch chwech, a methiant fu ymdrech Idzi i’w dal neu ei tharo allan. Fe ddisgynnodd y bel wrth draed James Owen ac mewn eiliad roedd hi yng nghefn y rhwyd gan roi Cei Connah un ar y blaen.

Yn gynnar yn yr ail hanner fe achubodd Idzi ddwy ymgais deg gan ymosodwyr Cei Connah er i Jonny Spittle benio heibio’r postyn yn ogystal. Bu cyfnod caled o amddiffyn wedyn o safbwynt yr ymwelwyr, ond yn sydyn gweithiodd Mael Davies ei ffordd tua’r lluman cornel yn hanner Cei Connah gan lwyddo i groesi’r bel. Cyrhaeddodd Thomas y bel o flaen yr amddiffynwyr a tharo’r bel yn galed i gefn y rhwyd a dod a Chaerfyrddin yn gyfartal.

Yn dilyn hyn fe ddaliodd Yr hen Aur eu tir yn dda a phob aelod yn gweithio’n galed wrth amddiffyn.

Ond ar ben 82 munud fe gymerodd Nathan Woolfe gic gornel ac fe ddisgynnodd y bel i ganol grŵp o chwaraewyr Caerfyrddin. Safodd y tri yn stond ac mewn fflach roedd Owens yno i benio’r bel dros y llinell gol o’u blaen a sgorio ail gol y tim cartref.

Fe aeth Caerfyrddin ati wedyn i ymosod yn ystod y munudau olaf ac ar ben 90 munud fe ddaeth cyfle clir arall i ddod yn gyfartal. Cododd Luke Cummings y bel i ganol nifer o chwaraewyr yng nghwrt cosb Cei Connah. Peniodd Walters y bel i Vincent a chyn i’r bel groesi’r llinell gol fe ymddangosodd amddiffynnwr o rhywle a chlirio’r bel oddi ar y llinell..

Wrth i Gaerfyrddin wthio pob chwaraewr ymlaen yn yr eiliadau olaf fe gliriodd Cei Connah’n sydyn a tharo’r bel i fyny’r cae, ac yno roedd Wignall i gario’r bel a’i tharo heibio i Idzi a sgorio’r drydedd gol.

Dyma’r bedwaredd gem yn olynol i’r Hen Aur golli oddi cartref gan adael pymtheg gol i mewn, er rhaid cofio bod y gemau hynny wedi bod yn erbyn y timau uchaf i gyd heblaw am un yn erbyn y tim ar y gwaelod.

Ond adref mae’r Hen Aur ar eu gorau a bydd gofyn iddyn nhw fod felly y Sadwrn nesaf ar Barc Waundew (Hydref 6ed CG 2.30yp) yn erbyn Y Seintiau Newydd.

TIM: Lee Idzi, Tyrrell Webbe, Lewis Baldwin, Dave Vincent, Jordan Knott (eil. Sean Hanbury 89), Mael Davies, Ceri Morgan, Greg Walters, Jordan Vickers (eil Luke Cummings 61), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Jay Woodward, Danny Thomas.

Sgorwyr: Liam Thomas (56).

Cardiau:  (M) Jordan Knott (70).

 

CWPAN NATHANIEL

Adroddiad ar y gem Met Caerdydd v Tref Caerfyrddin (25ain Medi 2018.)

Met Caerdydd (3)  Tref Caerfyrddin (1).   Cwpan y Gynghrair Nathaniel MC R2

Dyma berfformiad oddi cartref siomedig arall gan dim Caerfyrddin ac mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r pel droed ymosodol mae nhw bellach yn chwarae adref ar Barc Waundew, ac o gofio iddyn nhw guro Met Caerdydd yn y gem gynghrair adref.

Cyfartal oedd hi ar ddechrau’r gem gyda rhan fwyaf o’r chwarae yng nghanol y cae. Ond, fe newidiodd hynny’n llwyr wrth i Mael Davies greu ymosodiad cyflym i Gaerfyrddin gan rwygo yn agored amddiffyn y Met. Fe gyrhaeddodd y bel Liam Thomas ac fe basiodd e’n rhwydd i Luke Bowen wrth y cwrt cosb. Oddi yno fe darrodd e ergyd anhygoel a hedfanodd heibio i’r golwr Max Manson gan roi’r Hen Aur un ar y blaen. Hon oedd pumed gol Bowen yn y chwe gem ddiwethaf.

Fe aeth y myfyrwyr wedyn i adeiladu ymosodiadau cyson ac ar ben 14 munud fe ddaethon nhw’n gyfartal wrth i Will Evans groesi’r bel o’r chwith ac i Dylan Rees ergydio’n galed am y gol. Llwyddodd Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin i wthio’r bel allan, ond fe redodd y bel yn hyfryd at Rhys Thomas, a gwaith rhwydd iddo fe oedd tapio’r bel i gefn y rhwyd.

Fe ddaliodd y Met wrthi i ymosod ond dangosodd Dave Vincent ei ddoniau fel amddiffynnwr cadarn ynghyd a Lewis Baldwin yn chwarae ei gem gyntaf i’r Hen Aur, ond yn dangos yn glir ei ddoniau cryf ac awdurdodol wrth amddiffyn.

Ymhen 32 munud fe fu bron i Gaerfyrddin fynd ar y blaen eto wrth i Tyrrell Webbe gario’r bel ar y chwith ac yna ei chroesi i’r cwrt cosb lle roedd Bowen yno i’w ergydio, ond dim ond i weld Manson yn y gol yn taflu ei hun ar draws y gol gan lwyddo i wthio’r bel heibio’r postyn. Eiliadau yn ddiweddarach tro Lee Idzi oedd hi i achub taran o ergyd gan Elliot Evans.

Yna, yn y funud olaf o’r hanner cyntaf bu cryn gawl rhwng Declan Carroll a Idzi ynglŷn a phwy ddylsai glirio’r bel, ac yno i daro’r bel i’r rhwyd roedd Baker i dim y Met a sgorio eu hail gol.

Ar ôl hanner amser fe barhaodd y gem i gael ei chwarae ar dempo cyflym ac yn llifo o’r naill ben i’r llall, ond heb llawer o gyfleon i sgorio. Er hynny, roedd hi yn amlwg mae Mael Davies yng nghanol y cae i Gaerfyrddin oedd yn hawlio’r prif sylw wrth iddo ddal a chario a phasio’r bel gan ddangos cryn ddoniau a hynny heb ei gyd chwaraewyr arferol Ceri Morgan, Greg Walters a Luke Cummings – y tri ar y fainc yn y gem hon.

Yr unig gwir gyfle arall gafodd Caerfyrddin i sgorio oedd yn yr 81 funud pan redodd Bowen yn glir a’r bel wrth ei draed a heibio i amddiffynwyr y Met. Ergydiodd yn sydyn am y gol a gorfod i Manson wthio’r bel allan ond i draed Carroll, fe groesodd yntau i Sean Hanbury ac fe ergydiodd yntau am y gol, dim ond i weld Manson ar ei orau eto ac yn achub y dydd i’r myfyrwyr.  Daeth cyfle wedyn i Will Evans i dim y Met ond  dros y bar aeth ei ymdrech yntau.

Ynn dilyn cic gornel wedyn, ac yntau newydd ddod arno fel eilydd, fe anfonwyd Lee Surman o’r  cae am drosedd  ar Parker ‘oddi ar y bel’ ac o fewn y cwrt cosb.  Fe darodd Roscow y bel ymhell dros y bar o’r gic gosb o’r smotyn.   Yn yr ail funud o’r amser ychwanegol fe dorrodd Roscow yn rhydd ar y chwith ac wrth i Idzi geisio lleihau ei ongl fe basiodd yntau’r bel i Parker a oedd ar ben ei hun yn llwyr, a pheth digon rhwydd oedd cerdded y bel i gefn y rhywd ac ennill y gem i’r Met.

Roedd hyn yn ddiwedd siomedig i gem siomedig, a thrist yw gweld bod yr Hen Aur allan o’r Cwpan hwn, y cwpan y mae nhw wedi ei ennill ddwy waith yn olynol yn y gorffennol.

Bydd rhaid i’r dref ail afael yn eu steil ymosodol o chwarae ar gyfer y ddwy gem heriol nesaf sef yn erbyn Cei Connah ar Sadwrn Medi 29ain (CG am 2.30yp) yn y gogledd, ac yna adref ar Sadwrn Hydref 6ed (CG am 2.30yp) yn erbyn TNS ar Barc Waundew.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers (eil. Jordan Knott 66), Lewis Baldwin, Dave Vincent (eil. Lee Surman 79), Tyrrell Webbe (eil. Greg Walters 66), Jay Woodford, Mael Davies, Declan Carroll, Liam Thomas, Luke Bowen, Sean Hanbury.

Eilyddion wrth law: Luke Cummings, Ceri Morgan.

Sgoriwr : Luke Bowen (8).

Cardiau: (C) Lee Surman (87).

 

Gêm 7

 

Adroddiad ar y gem -  Tref Caerfyrddin  v Aberystwyth 9 22ain Medi 2018)

Tref Caerfyrddin  (2) Aberystwyth (2)

Yn ôl y dywediad ‘gem o ddwy hanner’ oedd hon gyda’r Hen Aur yn rheoli’n llwyr yn yr hanner cyntaf a llwyddo i fynd ddwy gol ar y blaen. Fe newidiodd y gem ar ei phen yn yr ail hanner gyda’r ymwelwyr yn rheoli’n llwyr a llwyddo i ddod yn gyfartal.

Gorfod i Aberystwyth frwydro’n galed wrth i Gaerfyrddin ymosod yn don ar ôl ton a chael nifer dda o gyfleon i fod ymhell ar y blaen cyn hanner amser. Ergydiodd Sean Hanbury heibio i’r postyn ar ôl 5 munud. Eiliadau wedyn fe dorrodd Ceri Morgan drwodd gan groesi’r bel i ben Luke Bowen a’r gol yn wag, ond fe beniodd e’r bel heibio i’r postyn a chyfle rhwydd arall wedi ei golli.

Ar ôl 10 munud fe aeth Caerfyrddin ar y blaen wrth i Morgan daro pas hir gan anelu at Bowen, ond wrth i Lee Jenkins geisio pasio’r bel yn ôl i’w golwr fe gyrhaeddodd Bowen y bel cyn y golwr a’i tharo i gefn y rhwyd. Bu bron i Declan Carroll wedyn roi Caerfyrddin yn fwy ar y blaen wrth iddo ergydio am y gol ond fe lwyddodd Leigh Jenkins yn y gol i’w gwthio allan a chyrraedd Tyrrell Webbe, ac o rhyw 40 llathen fe darrodd yntau ergyd gref a gorfod i golwr yr ymwelwyr fod ar ei orau i’w gwthio dros y bar.

Ar ôl 22 munud fe roiodd Liam Thomas y bel i Bowen tu fewn i’r cwrt cosb ac er iddo ergydio’n dda fe ymddangosodd amddiffynnwr Aber ar y llinell gan lwyddo i achub y dydd unwaith eto.  Roedd amddiffyn Caerfyrddin yn gwbl gadarn a dim ond dwy gic gornel i Aberystwyth a achosodd unrhyw drafferth trwy gydol yr hanner cyntaf.

Ychydig cyn yr hanner fe basiodd Walters y bel i Bowen o’r cylch canol i gyfeiriad y cwrt cosb. Rheolodd yntau’r bel a’i gosod ar gyfer Liam Thomas. Fe ergydiodd yntau o rhyw 20 llath ac fe hedfanodd y bel i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin ddwy ar y blaen.

Hwn oedd y perfformiad gorau mewn chwarae pel droed da a phwrpasol mae cefnogwyr tim Caerfyrddin wedi ei weld ers tro byd gan y tim cartref.

Ar ôl y toriad fe barhaodd y gem gan ddilyn yr un patrwm, ond y tro hwn Aberystwyth gymerodd drosodd gan greu ymosodiadau diddiwedd ar gol Caerfyrddin. Fe ddaethon nhw mor agos niferoedd o weithiau i sgorio trwy Joe Phillips a Wes Baynes a Ryan Edwards. Tro Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin oedd hi nawr i fod tu hwnt o brysur wrth ddelio gyda chymaint o ymosodiadau gan Aberystwyth. O ganlyniad fe sgoriodd yr ymwelwyr ar ôl 64 munud wrth i Edwards groesi’r bel o’r dde i’r cwrt cosb lle’r ordd nifer o chwaraewyr, ond Ashley Ruane oedd yno gyntaf i benio’r bel i’r rhwyd.

Er bod Aberystwyth yn dal i ymosod yn ddi-baid fe lwyddodd Yr Hen Aur i ddod yn agos i sgorio ar ddau gyfle. Fe redodd Mael Davies lawr y dde cyn pasio’r bel i Walters ac yna i Bowen, ac wrth iddo ergydio fe darodd y bel yn erbyn amddiffynnwr gan dasgu heibio’r gol. 

Yna, ar ben 78 munud fe darrodd Declan Walker y bel am y gol ar ôl derbyn y bel gan Baynes, ac mewn fflach fe darrodd e’r bel am y gol. Fe ddylsai Idzi fod wedi delio gyda’r sefyllfa ond roedd e wedi taflu ei hun yn rhy gyflym i’r chwith ac fe redodd y ble oddi tano i gefn y rhwydd gan adael y golwr yn siomedig na lwyddodd i ddal y bel.

Ar ôl dod yn gyfartal fe ddaliodd yr ymwelwyr i ymosod, ond fe ddaeth cyfle arall i Gaerfyrddin i ennill y gem eiliadau cyn y diwedd wrth i un cynnig am y gol fethu fe ddaeth y bel i Carroll ac fe gododd e’r bel yn hyfryd, dim ond i weld ei ymgais yn taro’r bar ac allan i ddiogelwch.

Gem nesaf Caerfyrddin fydd Sadwrn 29ain o Fedi pan fydd angen teithio i ogledd Cymru ac i Gei Connah sy’n ail yn y gynghrair ar hyn o bryd.

TIM: Lee Idzi, Mael Davies, Jordan Knott, Lee Surman, Tyrrell Webbe (eil. Jordan Vickers 81), Greg Walters, Ceri Morgan, Declan Carroll, Sean Hanbury (eil. Craig Hanford 70), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Luke Cummings, Dave Vincent, Jay Woodford.

Goliau: Luke Bowen (10), Liam Thomas (38).

Cardiau: (M) Mael Davies (43), Lee Surman (77).

Gêm 6

Adroddiad ar y gem  Derwyddon Cefn  v  Tref Caerfyrddin (15ed medi 2018)

Derwyddon Cefn (4)  Tref Caerfyrddin (0)

Yn dilyn dwy fuddugoliaeth ardderchog yn erbyn dau dim cryf, siomedig oedd canlyniad y gem hon i Gaerfyrddin o feddwl bod Derwyddon Cefn ar waelod y gynghrair. Mae hyn yn dangos nad yw  chwarae oddi cartref yn fel i gyd i dim Yr hen Aur.

Roedd y goliau a’r sgôr yn llawn deilwng i’r Derwyddon oherwydd o’r gic gyntaf nhw reolodd y chwarae i gyd, ac ar ôl 4 munud fe ddaeth cyfle clir i Dean Rittenburg i roi’r tim cartref ar y blaen, dim ond i weld ei beniad yn hedfan dros y trawst.

Eiliadau’n ddiweddarach fe aeth y Derwyddon ar y blaen wrth i Gaerfyrddin ganiatáu i Ryan Kershaw gario’r bel o’r cylch canol bob cam bron i’r cwrt cosb ac yna taro ergyd wych i gefn y rhwyd a thu hwnt i Lee Idzi yn y gol.

Ond, roedd gwaeth i ddod – ac i Idzi yn enwedig, wrth i’r golwr profiadol a siŵr ei ddaliadau bob amser ollwng y bel o’i ddwylo yn dilyn cic gornel i’r Derwyddon. Fe fownsiodd y bel yn glir a’r cyntaf i gael ei ben iddi oedd  Nathan Peate amddiffynnwr y Derwyddon, ac fe beniodd e’r bel i gefn y rhwyd gan roi’r tim cartref ddwy ar y blaen.

Bellach roedd Yr Hen Aur ddwy ar ei hol hi a hynny mor gynnar yn y gem, a hwythau heb fedru cael unrhyw fath o reolaeth ar yr hyn a oedd yn digwydd.

Yna, fe ddaeth tro Idzi yn y gol i Gaerfyrddin i ddangos ei safon fel un o’r golwyr gorau yn y gynghrair wrth iddo achub Caerfyrddin sawl gwaith cyn diwedd yr hanner cyntaf. Fe wnaeth  sawl achubiaeth rhyfeddol gan rwystro’r Derwyddon rhag mynd mwy ar y blaen.

Maes o law fe ddangosodd Caerfyrddin fwy o ymderch ac o gystadlu gan feddiannu’r bel am gyfnodau hirach a dwyn pwysau ar amddiffyn y Derwyddon. Ac wrth weld fod Yr Hen Aur yn dechrau rheoli’r chwarae cafwyd dwy ergyd drom wrth i’r chwaraewyr dylanwadol Ceri Morgan a Luke Cummings gael eu hanafu. Gorfodwyd y ddau i adael y maes.

Fe ddaeth Declan Carroll yn agos i Gaerfyrddin cyn cyrraedd hanner amser gan ddwyn mwy o bwysau eto ar amddiffyn y Derwyddon.

Ar ddechrau’r ail hanner fe greodd yr ymwelwyr sawl ymosodiad da gan ddod yn agos iawn i sgorio trwy greu symudiad graenus rhwng Knott, Jordan Vickers a Luke Bowen - dim ond i weld yr ergyd olaf o rhyw 15 llathen yn taro yn erbyn y bar ac yn cael ei chlirio.

Ar ôl 57 munud fe groesodd Sean Hanbury yn dda o’r chwith ac fe beniodd Bowen yn gryf am y gol, ond fe lwyddodd Jones yn y gol i’w gwthio dros y trawst.

Ddwy waith wedyn gorfod i Idzi fod ar ei orau i rwystro’r Derwyddon rhag sgorio. Yna, ar ben 82 munud fe gariodd Jordan Evans y bel, a neb yn ei daclo am hir ar y chwith gan dorri i mewn i’r cwrt cosb a tharo’r bel heibio i Idzi am drydedd gol y tim cartref.

Er hynny fe wnaeth Caerfyrddin barhau i ymosod yn  galed a chreu sawl cyfle arall, ond tro Jones yn yn gol i’r Drwyddon oedd hi nawr i achub ei dim gan rwystro Caerfyrddin rhag cael hyd yn oed un gol.

Yn y munudau ychwanegol ar ddiwedd y gem fe garlamodd Piskorski lawr y chwith a chroesi’r bel i Rittenberg ac fe lwyddopdd yntau i sgubo’r bel heibio i Idzi am y bedwaredd gol i’r Derrwyddon.

O safbwynt Yr hen Aur roedd hon yn gem i’w anghofio gan eu bod wedi colli’r tair gem gyntaf oddi cartref gan adael 12 gol i mewn hefyd. Diolch mae nid hyn yw’r stori pan yn chwarae adref. Bydd y gem nesaf ar Barc Waundew Sadwrn Medi 22ain (CG am 2.30yp) yn erbyn yr hen wrthwynebwyr Aberystwyth.

TIM:  Lee Idzi, Luke Cummings (eil. Dave Vincent 26), Lee Surman, Jordan Knott, Sean Hanbury, Mael Davies, Ceri Morgan (eil. Declan Carroll 16), Greg Walters, Jordan Vickery, (eil. Jay Woodward 85), Luke Bowen, Liam thomas.

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Danny Thomas.

Cardiau: (M) Declan Carroll (51), Luke Bowen (89).

 

Gêm 5

Adroddiad ar y Gem – Tref Caerfyrddin  v  Y Drenewydd

Tref Caerfyrddin  (3)  Y Drenewydd (0)

Dyma un o’r gemau gorau ar Barc Waundew ers sawl tymor gan i safon golau’r tim cartref gyffro’r dorf dda o gefnogwyr a chreu gobaith pendant am dymor mwy llewyrchus. Roedd y tair gol a sgoriwyd gan Yr Hen Aur yn rhai arbennig iawn yn dilyn cyfnodau da o amddiffyn cadarn ac ymosodiadau peryglus.

Er i’r Drenewydd hawlio cryn dipyn o’r bel yn y cyfnod agoriadol fe groesodd Caerfyrddin y bel sawl gwaith o’r esgyll ac fe gafwyd sawl hanner cyfle. Yn yr un modd fe daniodd Ethan Jones ergyd gadarn heibio’r postyn i’r Drenewydd, ac ar ben 13 munud fe ddaeth Jones yn agos i sgorio eto wrth i’w ergyd daro gwaelod y postyn ond fe lwyddwyd i’w chlirio.

Roedd tempo’r gem yn dal yn gyflym gyda Joe Kenton ar y dde i’r Drenewydd yn edrych yn beryglus ac o un o’i groesiadau fe darodd Jones y bel dros y bar unwaith eto.

Ond yna fe hawliodd Caerfyrddin fwy o’r bel gyda’r bechgyn yng nghanol y cae yn dechrau rheoli. Yna, daeth rhediad lawr y dde gan Jordan Vickers ac ergydiodd yntau am y gol. Llwyddwyd i’w chlirio ac fe beniodd Liam Thomas y bel i ddwylo Dave Jones yn y gol i’r Drenewydd.

Roedd Caerfyrddin bellach yn creu ymosodiadau cyson, ac ar ôl pas dda i Sean Hanbury ar y chwith, ac o’i groesiad perffaith yntau fe gododd Luke Bowen fel eryr i benio’r bel yn chwim i gefn y rhwyd gan roi Caerfyrddin yn haeddiannol ar y blaen.

Eiliadau cyn haner amser fe achubodd Jordan Knott y dydd i Gaerfyrddin wrth glirio’r bel mewn tacl ardderchog. O ganlyniad i hynny nid oedd Knott yn holliach ar gyfer yr ail hanner a daeth Vincent ymlaen yn ei le.

Ceisio dod yn gyfartal oedd nod yr ymwelwyr yn gynnar yn yr ail hanner gan bwyso’n drwm ar amddiffyn Caerfyrddin, ond tro Vincent oedd hi i achub y dydd wrth iddo daflu ei hun o flaen y bel o ergyd gan Alex Fletcher.

Yna’n sydyn fe daflodd Idzi’r bel allan i Vickers ac fe gyflymodd e ei gam a rhedeg bron 90 llathen ar yr asgell dde a chroesi’r bel yn berffaith i Luke Bowen, ac o 10 llathen ergydiodd ynatu’r bel i gefn y rhwyd gan roi y tim cartref ddwy ar y blaen.

Bellach roedd Mael Davies, Ceri Morgan a Luke Cummings yn ymosod dro ar ôl tro gyda  Thomas a Bowen yn manteisio ar bob cyfle.

Ond, roedd Y Drenewydd yn dal wrthi ac yn procio’n galed, a gorfod i Lee Surman achub y dydd i Gaerfyrddin gyda thacl wych wrth i Callum Roberts redeg yn glir.

Yna, ar ben 71 munud fe sgoriodd Caerfyrddin eu trydedd gol gan wneud y tri phwynt yn ddiogel. Y tro hwn fe welwyd Cummings yn gynt na phawb ar y dde ac yn croesi’r bel yn yr awyr, a phwy oedd yno gyntaf i benio’r bel fel taran i gefn y rhwyd ond Liam Thomas.

Er hynny fe ddaliodd Y Drenewydd i weithio’n galed ac fe gafodd Luke Bunford gyfle clir i sgorio reit ar y diwedd ond heibio i’r postyn  aeth ei ymdrech.

Gyda dwy fuddugoliaeth swmpus yn dilyn ei gilydd a heb ildio yr un gol fe fydd Caerfyrddin yn llawn hyder yn ymweld a Derwyddon Cefn ar Sadwrn 15ed Medi (CG am2.30yp).

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Jordan Knott (eil. Dave Vincent 46), Lee Surman, Sean Hanbury, Mael Davies (eil. Jay Woodward 84), Ceri Morgan, Greg Walters, Jordan Vickers (eil. Craig Hanford 77), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion eraill:  Danny Thomas, Neil Smothers.

Sgorwyr: Luke Bowen (35 a 62), Liam Thomas (77).

Cardiau (M) Liam Thomas (37).

 

Gêm 4

 

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin  v MET Caerdydd  (1af Medi 2018)

 

Tref Caerfyrddin (2) MET Caerdydd (0)

 

Roedd Caerfyrddin yn haeddu ennill y gem hon yn erbyn un o dimau cryfaf y gynghrair y tymor diwethaf yn dilyn perfformiad canmoladwy iawn trwy amddiffyn yn gadarn  ac yna’n creu gwrth ymosodiadau peryglus ac effeithiol iawn. Llwyddodd Yr hen Aur i reoli ymosodiadau’r ymwelwyr a chreu cryn broblemau i amddiffyn yr ymwelwyr.

Fe ddechreuodd MET fel arfer trwy ymosod yn gyson gan lwyddo i gadw’r bel yng nghanol y cae, er hynny fe fethon nhw  dorri trwodd wrth i Lee Surman reoli amddiffyn cadarn. Yna yn 9ed funud fe lwyddodd MET i gael eu cynnig cyntaf am y gol wrth i Dan Spencer groesi’r bel ac i Sam Snaith ergydio o rhyw 15 llath ychydig dros y trawst.

Yn y cyfamser roedd Caerfyrddin yn ymosod yn gyson trwy dorri’n gyflym o ganol y cae ac fe groesodd Luke Cummings y bel i’r cwrt cosbi ac yno roedd Greg Walters i benio’r bel, ond roedd Esa Alto golwr y MET yno i’w derbyn. Yn raddol fe gymerodd chwaraewyr canol cae Caerfyrddin fwy o feddiant o’r bel gyda Mael Davies, Walters a Ceri Morgan yn adeiladu symudiadau pwrpasol wrth i Liam Thomas, Luke Bowen a Jordan Vickers fanteisio ar hynny fel blaenwyr.

O ganlyniad, fe ddaeth y gol gyntaf i’r tim cartref ar ben 35 munud wrth i ni weld Liam Thomas yn dwyn y bel oddi ar amddiffynnwr y MET ac yna’n llwyddo i daro’r bel heibio i’r golwr Aalto  i gefn y rhwyd. Roedd hon yn ymdrech unigol arbennig iawn gan Thomas ac yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen.

Roedd ymateb y myfyrwyr yn chwimwth wrth iddyn nhw greu sawl symudiad da a gorfod i Lee Idzi ddangos ei ddoniau fel golwr wrth iddo wthio ergyd danbaid Spencer dros y trawst ar ôl 37 munud. Cafodd Spencer gyfle arall cyn diwedd yr hanner cyntaf ond unwaith eto fe  beniodd e’r bel yn llawer rhy uchel.

Ar ôl hanner amser fe aeth y MET ati i chwilio am eu gol gyntaf, ond er iddyn nhw ymosod yn gyson roedd amddiffyn Caerfyrddin yn dal yn gadarn a go brin y gorfodwyd  Idzi i fod yn brysur tan i Will Evans ergydio, ond llwyddodd Idzi i wthio’r bel heibio i’r postyn.

Erbyn hyn roedd Bowen a Thomas yn yn gorfodi amddiffyn y MET i weithio’n galed iawn ac ar ben 64 munud fe dorrodd Walters o ganol y cae gan basio’r bel i Thomas. Fe gurodd e amddiffynnwr a chroesi’r bel. Fe lwyddodd Aalto i wthio’r bel yn erbyn y trawst ond daeth y bel yn ôl i gyfeiriad Mael Davies ac fe lwyddodd e i dapio’r bel i gefn y rhwyd a sgorio’r ail gol i Gaerfyrddin.

Fe aeth Caerfyrddin ati o ddifri wedyn i amddiffyn am weddill y gem a gwneud hynny gyda chryn lwyddiant gan rwystro’r myfyrwyr yn llwyr rhag cael cyfleon i sgorio. Eto, go brin y gorfodwyd  i Idzi weithio’n galed yn y gol. Y prif bwrpas i Gaerfyrddin am weddill y gem oedd cael slaten lan a sicrhau y tri phwynt. Ac felly y bu wrth i dim Neil Smothers ennill ei gem gyntaf o’r tymor.

Y gem nesaf i Gaerfyrddin fydd yn erbyn Y Drenewydd ar Barc Waundew Sadwrn Medi’r 8ed (CG am 2.30yp).

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Jordan Knott, Lee Surman, Sean Hanbury (eil. Dave Vincent 71), Jordan Vicker (eil. Declan Carroll 68), Greg Walters, Ceri Morgan, Mael Davies (eil. Craig Hanford 87), Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilydd wrth law: Jay Woodford.

Sgorwyr: Liam Thomas (35), Mael Davies (64).

Cardiau (M) Greg Walters (43), Lee Surman (60).

 

CWPAN NATHANIEL

CWPAN NATHANIEL  Tref Caerfyrddin  v CPD Goytre (Awst 28 2018)

Tref Caerfyrddin (5)  Goytre (0)

Gallai’r sgôr derfynol fod wedi ei dyblu pe bai Caerfyrddin wedi manteisio ar yr holl gyfleon clir i sgorio yn y gem hon. Fe ddaeth cyfle ar ôl cyfle trwy gydol y gem i chwaraewyr Caerfyrddin i sgorio gyda dim ond golwr Y Goytre i’w guro, ac er i Yr Hen Aur sgorio pum gol roedd perfformiad Joseph Massaro, golwr ifanc tim Y Goytre i’w edmygu gan iddo dro ar ôl tro rwystro Caerfyrddin i ychwanegu at eu sgôr.

O’r cychwyn ymosod ac ymosod yn ddiddiwedd wnaeth Caerfyrddin gan basio’r bel yn gyfforddus a meddiannu’r holl chwarae, a methu sawl cyfle clir i fynd ar y blaen. Roedd Mael Davies ar ei orau i’r Hen Aur yng nghanol y cae ac yn ennill y bel yn gyson a chreu ymosodiadau peryglus. Mae dyfodiad Davies i dim Caerfyrddin yn amlwg yn ei chwarae cyflym a chreadigol. Yn y cyfnod cyntaf fe wastraffodd Liam Thomas, Luke Bowen a Jordan Vickers sawl cyfle clir i sgorio.

Yna’n sydyn, ac o fewn ychydig funudau fe sgoriodd Caerfyrddin eu tair gol gyntaf trwy beniad gan Vickers, yna ergyd gref gan Greg Walters a gol arbennig gan Mael Davies ar ôl curo’r amddiffynwyr ar ei ben ei hun. Ac yna ychydig cyn hanner amser fe beniodd Luke Bowen y bel i gefn y rhwyd o gic gornel.

Mae’n amlwg fod Goytre wedi newid eu tactegau a’u dull o chwarae yn yr ail hanner gan iddyn nhw gael cyfnodau da o gyd chwarae a dal y bel am hir. Er hynny, am gyfnodau hir ni lwyddwyd i ergydio at Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin a phrin iawn y galwyd arno i fod yn rhan o’r gem. Er hynny, llwyddodd  Goytre i rwystro Caerfyrddin rhag sgorio dro ar ôl tro er yr ymosod diflino a Massaro yn y gol eto ar ei orau. Gofid  er hynny oedd gweld Caerfyrddin yn methu rhoi’r bel yng nghefn y rhwyd ac yn methu cyfle ar ôl cyfle.

Fe ddaeth y bumed gol i Gaerfyrddin wrth i Vincent benio’r bel a sgorio o gic gornel.

Rhaid nodi i Mael Davies gael gem ardderchog i Gaerfyrddin ac i’r amddiffyn ymddangos yn gadarn iawn, a braf gweld Yr Hen Aur yn creu cymaint o gyfleon clir i sgorio ar waethaf eu methiant i roi’r bel yn y rhwyd. Braf nodi cyflymdra a thempo’r gem gyda Chaerfyrddin yn ymroi o’r dechrau i’r diwedd.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vinvent, Jordan Knott (eil. Craig Hanford), Sean Hanbury, Mael Davies, Greg Walters (eil. Declan Carroll), Jay Woodford, Jordan Vickers, Luke Bowen, Liam Thomas.

Sgorwyr: Jordan Vickers, Greg Walters, Mial Davies, Luke Bowen, Dave Vincent.

Cardiau: (M) Liam Thomas (65)

Gêm 3

Adroddiad Y Seintiau newydd v Tref Caerfyrddin (25 Awst 2018)

Y Seintiau newydd  (6) Tref Caerfyrddin  (0)

Fel arfer mae Caerfyrddin yn dangos cryn ymdrech wrth ymweld a’r Seintiau Newydd gan gadw’r sgôr, er yn colli, yn eithaf derbyniol. Ond, nid felly y tro hwn gan i’r Seintiau ddangos yn glir bod cwbl proffesiynol yn medru dangos safonau uwch o chwarae pel droed a hwythau wedi cryfhau eu carfan eto eleni.

Er hynny roedd Yr Hen Aur yn amddiffyn yn ddigon cyfforddus am y 15 munud cyntaf gyda Lee Idzi yn y gol yn delio gyda phob ymosodiad yn gyfforddus. Yn fuan wedyn gwelwyd golwr Caerfyrddin ar eu orau wrth iddo wneud sawl achubiad arbennig iawn a rhwystro’r Seintiau rhag mynd ar y blaen.

Yn sydyn, fe ddaeth hi yn dro i Gaerfyrddin ymosod, ac o groesiad da gan Liam Thomas fe gurodd Declan Carroll un o’r amddiffynwyr a tharo ergyd ardderchog a aeth fodfeddi heibio’r postyn.

Ond ymhen 23 munud fe groesodd Spender y bel o’r dde ac yno roedd Redmond yn y cwrt chwech heb neb yn agos iddo yn penio’r bel i gefn y rhwyd a hynny i roi’r Seintiau un ar y blaen. Ar ben 29 munud fe ddaeth cyfle pellach i Gaerfyrddin ar waethaf holl ymosodiadau’r  Seintiau wrth i Carroll unwaith eto ergydio heibio i’r postyn pellaf.

Mewn symudiad cywrain fe basiodd Daniel Redmond y bel gan hollti amddiffyn Caerfyrddin ac fe lwyddodd Mullen i lithro heibio i Idzi a thapio’r bel i’r rhwyd wag am eu hail gol.

Wrth i’r hanner cyntaf ddod i ben fe gurwyd amddiffyn Caerfyrddin gan un bas hir gan Adriern Cieslewicz ac mewn fflach roedd Ebbe yno i daro’r bel heibio i Idzi am drydedd gol y Seintiau.

Yn fuan eto yn yr ail hanner fe sgoriodd y Seintiau wrth i Chris Merriot groesi’r bel, ac unwaith eto nid oedd neb yn agos i Greg Dreper wrth iddo benio’r bel i gefn y rhwyd i’r Seintiau.

Bellach roedd hi yn amlwg bod chwarewyr yr Hen Aur yn cael trafferth i ddelio gyda dull cyflym o symud a phasio’r Seintiau Newydd ac yn dibynnu’n llwyr ar gic hir ymlaen yn y gobaith fod Liam Thomas neu Luke Bowen yno i fanteisio ar hynny.

Yna ymhen 71 munud fe sgoriodd y Seintiau gol o beniad arall yn dilyn croesiad gan Mullen. Y tro hwn Cieslewics oedd yno heb fod neb yn agos iddo i daro’r bel heibio i Idzi. Fe sgoriwyd chweched gol y Seintiau unwaith eto o groesiad ac o beniad i gefn y rhwyd gan Draper.

Mae’n amlwg bod angen i amddiffyn Caerfyrddin ddysgu sut i ddelio gyda chroesiadau os am osgoi timau yn sgorio mor rhwydd yn neu herbyn.

Y gem nesaf fydd yn erbyn Coleg Prifysgol Caerdydd ar Barc Waundew ar Sadwrn Medi’r 1af. (CG am 2.30yp)

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Sean Hanbury, Declan Carroll (eil Jordan Vickers 73) Greg Walters (eil. Jay Woodford 78),  Ceri Morgan, Mael Davies, Luke Bowen ( eil. Craig Hanford 89), Liam Thomas.

Eilyddion eraill: Danny Thomas, Neil Smothers.

Cardiau: (M) Craig Hanford 90+2.

 

Gêm 2

 

CPD Caerfyrddin v CPD Llandudno  (Sadwrn Awst 18ed)

Caerfyrddin (0)  - Llandudno  (0)

Crewyd ychydig o hanes wrth i ni weld y ferch gyntaf yn dyfarnu gem Uwch Gynghrair Cymru ar Barc Waundew ym mherson Cheryl Foster o Fwcle yn Sir fflint ar gyfer y gem hon.

Yn y diwedd roedd hwn yn ganlyniad digon teg, er y gallai Caerfyrddin fod ar y blaen yn gyfforddus ar ddiwedd yr hanner cyntaf ar ôl methu sawl cyfle. Yn yr un modd gallai Llandudno a Chaerfyrddin fod wedi sgorio o gael cyfle da yn yr ail hanner.

Mae gan Llandudno 16 chwaraewr newydd y tymor hwn ac yn enwau amlwg o glybiau eraill y gogledd gan gynnwys  pobl fel Sebb, Zyacc a Cai Edwards, Mark Conolly, John Owen ac eraill.

Ymddangosodd y bachgen ifanc Meial Davies o ardal Castell Newydd Emlyn am y tro cyntaf i Gaerfyrddin yng nghanol y cae, ac ar ôl canfod tempo’r gem mae’n amlwg bod sgiliau arbennig ganddo.

Hawliodd yr ymwelwyr tipyn o’r meddiant ar ddechrau’r gem, ond llwyddodd Caerfyrddin i hynny ddigwydd yng nghanol y cae ac roedd Greg Walters a Lee Surman yn y cefn yn gadarn iawn. Fe wnaeth Aidan O’Kelly amddiffyn yn arbennig yn ei rôl fel cefnwr chwith gan mai defnyddio’r asgell dde oedd blaenoriaeth Llandudno.

Ymhen amser fe ddechreuodd Yr Hen Aur afael yn y gem gan ddangos fflachiadau o basio cyflym ar y llawr gyda Luke Bowen a Laim Thomas yn gweithio’n galed ac yn achosi trafferth i amddiffyn yr ymwelwyr. Yna’n sydyn o bas dda gan Ceri Morgan fe dorrodd Bowen yn glir a gyda dim ond Shaun Pearson yn y gol i’w guro fe darodd e’r bel heibio i’r postyn.

Yn sydyn wedyn fe ergydiodd Bowen eto a chanfod y bel yn llithro yr ochr anghywir o’r postyn pellaf gyda Pearson wedi ei guro.

Tro Llandudno wedyn oedd methu wrth i groesiad o’r dde ar y llawr fynd heibio i gol Caerfyrddin heb neb yno i’w tharo i’r rhwyd. Yna, o gic gornel fe beniodd Owen y bel yn erbyn gwaelod y postyn ac fe lwyddodd Caerfyrddin i’w chlirio.

Roedd peth gofid wrth weld Caerfyrddin yn llwydo i ennill y bel yng nghanol y cae trwy daclo’n dda, ond yna yn ei cholli wedyn yn rhy rwydd ar ôl gweithio mor galed.

Hawlio’r meddiant cynnar oedd dull Llandudno o chware yn yr ail hanner hefyd a bu amddiffyn Caerfyrddin o dan bwysau trwm am hir ac fe fethodd Llandudno elwa ar sawl hanner cyfle i sgorio. Ond, fel yn yr hanner cyntaf fe ddaeth Caerfyrddin yn ôl fwy i’r gem gan amrywio’r peli ar y llawr ac yn yr awyr i’r ymosodwyr. Unwaith eto, fe ddaeth cyfle clir i Bowen ond llwyddodd Pearson yn y gol i Landudno i ruthro allan a dwyn y bel oddi arno.

Bellach, roedd hi’n gem gwbl agored gyda Caerfyrddin yn ymosod yn gyson ac amddiffyn Llandudno yn gwegian.

Yna, gyda O’Kelly i Gaerfyrddin yn curo ei ddyn yn y gornel dde fe gafodd ei daro’n rhyfeddol o galed gan amddiffynnwr Llandudno a hynny o flaen y llumanwr. Ni chafodd ei gosbi ac yn y dacl galed nesaf fe ddioddefodd O’Kelly anaf cas iawn a gohiriwyd y gem am 7 munud nes iddo ddod at ei hun unwaith eto. Yn y cyfamser bu llawer o wthio a beio rhwng y chwaraewyr ac fe dderbyniodd O’Kelly y cerdyn melyn am ei dacl a Luke Bowen am ei ymddygiad ymosodol.

Dal i ymosod wnaeth Yr Hen Aur tan y diwedd ond fe ddaliodd amddiffyn Llandudno ati i gadw’r canlyniad yn ddi-sgôr.

Mae Caerfyrddin wedi cael cychwyn digon derbyniol i’r tymor trwy ddal eu tir yn sicr yn erbyn Y Bala a Llandudno – dau dim sy’n llawn o chwaraewyr a phrofiad helaeth o chwarae mewn cynghreiriau uwch.

Y Sadwrn nesaf (Awst 25) bydd gem gynghrair oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd, ac yna ar y nos Fawrth ganlynol (28 Awst) gem adref yn erbyn Goytre yng Nghawpan Nathaniel MG.

Tim: Lee Idzi, Luke Cummings, Greg Walters, Lee Surman, Aidan O’Kelly, Ceri Morgan, Declan Carroll, Mial Davies, Jordan Vickers (eil Jay Woodfdord), Liam thomas, Luke Bowen.

Eilyddion: Dave Vincent, Craig Hanford.  Cardiau (M) Luke Cummings, Aidan O’Kelly.

Noddwyr y Rhaglen : Parker Plant Hire.    Noddwyr y Gem : Just Wales Ltd.  Blue Boar Inn, a Dorian Bowen, Adeiladwyr.  Rhoddwyr y Bel : Max Evans Dillad Dynion,  Noddwyr Lluniaeth y Chwaraewyr: Barry Thomas Gwaith Metal.

 

Gêm 1

 

Adroddiad y Gem : Y Bala v Tref Caerfyrddin (10ed Awst 2018)

Y Bala (2)  Tref Caerfyrddin  (1)

Hon oedd gem gyntaf Caerfyrddin yn y tymor newydd a hynny yn erbyn Y Bala a chwaraeodd yn Ewrop ychydig wythnosau’n ôl – ac ar ben hynny mae nhw wedi cryfhau eu carfan gyda nifer o chwaraewyr profiadol iawn ers dod yn bedwerydd yn y gynghrair y llynedd.

O’r dechrau fe chwaraewyd y gem mewn tempo uchel iawn ac er i’r Bala gael mwy o feddiant roedd amddiffyn Caerfyrddin yn gryf gyda’r ymwelwyr yn ymosod yn sydyn a dangos cyflymder trwy eu hymosodwyr Luke Bowen a Liam Thomas.

Yn wir, Yr hen Aur ddaeth yn agos i sgorio’n gyntaf wrth i Aiden O’kelly basio’r bel i Liam Thomas ar yr asgell ac iddo yntau groesi’r bel ar draws y gol, dim ond i weld Jordan Vickers o ongl anodd iawn yn taro’r bel heibio’r postyn.

Mewn munudau wedyn fe ddaeth Anthony Miley yn agos i’r Bala wrth iddo benio’r bel dros y bar. Ond, roedd amddiffyn Caerfyrddin yn dal eu tir gyda Lee Surman a Greg Walters yn y canol yn rheoli pob ymosodiad ac yn gofalu nad oedd Idzi yn y gol yn gorfod delio gyda fawr ddim.

Bu bron i Gaerfyrddin sgorio unwaith eto ar ben 25 munud wrth i Luke Cummings dderbyn y bel o gic rydd ardderchog gan Tyrrell Webbe, llwyddodd Cummings  godi’r bel i Liam Thomas ac wrth i’r bel fynd am y gol ymddangosodd amddiffynnwr Y Bala i’w chlirio oddi ar y lein ac achub y dydd.

Er i’r Bala gael llawer o feddiant roedd Caerfyrddin yn ymosod yn beryglus iawn yn gyson.

Yna, ar ben 36 munud cariodd Henry Jones y bel i’r Bala ac i mewn i gwrt cosb Caerfyrddin gan guro O’Kelly yn rhy rwydd, ac mewn ffordd gywrain iawn fe groesodd e’r bel i Steven Tames heb neb yn ei farcio, ac yn ddigon rhwydd fe beniodd e’r bel i’r rhwyd gan roi’r Bala un ar y blaen.

Ar ôl y toriad fe ddechreuodd Y Bala yn hyderus iawn unwaith eto, dim ond i brofi bod amddiffyn Caerfyrddin yn dal yn gadarn a’u bod yn medru ymosod yn sydyn a chreu cryn broblemau i amddiffyn y tim cartref. Yn y 66ed funud fe ddaeth Caerfyrddin yn agos iawn i sgorio wrth i Vickers ganfod Bowen o ganol y cae. Fe gariodd e’r bel i mewn i gwrt cosb Y Bala ac ergydio’n gryf, ond heibio i’r postyn pellaf.

O symudiad arall pan basiodd Liam Thomas y bel i Ceri Morgan ac yna i Webbe ar yr asgell – fe daniodd e’r bel ar draws y gol, dim ond i weld Bowen eto yn penio heibio i’r postyn.

Ond, er i Gaerfyrddin fethu sawl cyfle da, nid felly Y Bala ac ar ben 67 munud fe ergydiodd Tames y bel heibio i Idzi a sgorio’r ail gol i’r Bala.

Er hynny, fe ddaliodd Caerfyrddin ati i ymosod a gorfod i Ashley Morris yn y gol i’r Bala achub yn wyrthiol o ergyd arall gan Bowen.

Fe gafodd Kieran Smith gyfle i wneud y gem yn saff i’r Bala wedyn ond o ddwy lathen fe darodd e’r bel heibio i’r postyn.

Roedd ymateb Caerfyrddin yn wych wrth i Bowen basio  i Thomas ac wrth i Morris ruthro allan o’i gol fe dapiodd e’r bel i Sean Hanbury, ac fe darodd e’r bel i mewn i’r gol.

Nawr, am y tro cyntaf yn y gem gorfod i’r Bala amddiffyn yn nerfus iawn wrth i Gaerfyrddin ymosod yn don ar ôl ton. Rhedodd Webbe i lawr yr asgell chwith gan roi’r bel i Bowen. Fe darodd e’r bel i ganol nifer o chwaraewyr yng nghwrt cosbi’r Bala ac wrth i Thomas daro’r bel fe’i cliriwyd eto oddiar y llinell gan amddiffynnwr.

A dyna oedd eiliadau olaf gem llawn digwyddiadau, ac er i’r Hen Aur golli o ddwy gol i un yn erbyn un o’r timau cryfaf yn y gynghrair mae’r perfformiad addawol ac ymosodol hwn yn argoeli’n dda am dymor gwell i’r Hen Aur.

Y gem nesaf i’r Dref fydd yn erbyn Llandudno ar Barc Waundew ar Sadwrm Awst 18ed (cg am 2.30yp)

TIM:  Lee Idzi, Luke Cummings, Greg Walters, Lee Surman, Tyrrell Webbe, Jordan Vickers (eil Sean Hanbury 73), Declan Carroll, Ceri Morgan, Aiden O’Kelly, Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion heb eu defnyddio:     Dave Vincent, Craig Hanford, Jay Woodford.

Cardiau : (M) Greg Walters (7).

Sgoriwr: Sean Hanbury (84).

 

 

 

Mae’n bleser gan Glwb Pêl-droed Caerfyrddin gyhoeddi ei bod wedi penodi Neil Smothers fel rheolwr y tîm yn Uwch Gynghrair Cymru, gyda Danny Thomas fel ei gynorthwyydd.

Cafodd y ddau gyrfau disglair fel chwaraewyr yn yr Uwchgynghrair. Chwaraeodd Neil 230 o gemau gan ennill Cwpan y Gynghrair ac mae wedi chwarae 7 o gemau Ewropeaidd. Bu Danny yn brif sgoriwr y clwb tan y tymor diwethaf. Uchafbwynt ei yrfa oedd sgorio dwy gôl allan yn Bergen yn erbyn SK Brann.

Nododd Chris Edwards, Cadeirydd y clwb: “mae eu record ers eu penodi dros dro ar gyfer ail ran o’r tymor yn ganmoladwy iawn. Felly roedd y penderfyniad yn un hawdd i’w penodi i’r swydd yn llawn amser. Byddwn y cydweithio yn agos wrth i ni geisio ffurfio carfan gystadleuol ar gyfer tymor 2018/19 yn Uwchgynghrair JD Cymru.”

“Mae Neil newydd ei dderbyn ar gwrs ar gyfer y cymhwyster uchaf posibl o fewn y byd pêl-droed (Pro Licence). Yn sicr bydd y cyfle yma yn ehangu ei orwelion ac o fudd mawr i’r clwb yn gyffredinol.”

Ychwanegodd Jeff Thomas, Rheolwr Cyfarwyddwr y clwb: “Mantais ychwanegol o’r penodiad yw ein bod yn medru sicrhau dilyniant oddi fewn y clwb. Mae’r ddau yn gyn chwaraewyr ac yn adnabod y garfan yn dda iawn. Yn sicr roedd perfformiadau’r garfan yn ystod ail ran y tymor yn safonol iawn. Maent hefyd wedi ennill parch y cefnogwyr a’r cyfarwyddwyr dros y blynyddoedd diwethaf.”

Mae’r  ddau yn deall bod ganddynt rôl newydd i’w chwarae ar ran CPD Caerfyrddin ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i brofi eu hunain fel tîm rheoli blaengar a gweithgar.”

Ychwanegodd y Cadeirydd: “Mae’r tîm rheoli newydd wedi bod yn brysur yn barod gan drefnu gemau cyfeillgar a hefyd trwy gwrdd â Jonathan Garcia, Cyfarwyddwr yr Academi.”

Pwysleisiodd Neil Smothers: “Hoffwn ddatgan bod Danny a finnau yn hynod falch o gael y cyfle yma. Mae CPD Caerfyrddin yn glwb arbennig. Mae cefnogaeth aruthrol i gael oddi ar y cae gan aelodau o’r pwyllgor a’r cefnogwyr. Gobeithio bod yna gyfnod cyffrous o’n Blaenau fel clwb ac i bob tîm sy’n cynrychioli’r clwb. Fel rheolwyr a hyfforddwyr y tîm Uwchgynghrair y clwb gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau llwyddiant ac y bydd y tymor 2018/19 yn un i fod yn falch ohono.”

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.