Gêm 1

Adroddiad ar y gem    Aberystwyth v Tref Caerfyrddin (16 Awst 2019)

Aberystwyth (3)  Tref Caerfyrddin (2)

Siomedig oedd y canlyniad i Gaerfyrddin yn y gem gyntaf o’r tymor er bod un gol ar y blaen yn gynnar. Ond oherwydd nifer o gamgymeriadau amddiffynnol fe fanteisiodd Aber ar hynny ac ennill yn gyfforddus yn y diwedd.

Er mai yng nghanol y cae roedd y rhan fwyaf o’r chware ar ddechrau’r gem, ar ôl 11eg munud fe basiodd Lewis Harling y bel yn wych o gryn bellter i Luke Bowen, ac fe gariodd e’r bel i mewn i gwrt cosbi Aberystwyth, ond fe ruthrodd y golwr Terry McCornick allan gan dynnu Bowen i’r llawr. O’r gic gosb fe roddodd Liam Thomas yr Hen Aur un gol ar y blaen.

Ymateb Aberystwyth oedd rheoli’r gem wedyn am gyfnodau ac  fe ddaeth y tim cartref yn agos iawn i sgorio wrth i Wes Baynes groesi’r bel i’r cwrt cosbi i Mark Williams ergydio o rhyw 15eg llathen heibio i’r postyn.

Daeth croesiad arall ar ben 26 munud ac er bod amddiffynwyr Caerfyrddin yno fe beniodd Mark Williams y bel i gefn y rhwyd yn ddidrafferth. Ond, ar ôl 39ain munud tro Mathew Jones oedd croesi ac fe beniodd Stuart Jones y bel am y gol. Yno, roedd Lee Idzi i’w hachub ac eiliadau’n ddiweddarach tro Jordan Knott oedd hi i glirio’r bel oddi ar y lein i Gaerfyrddin.

Yna, fe ddaeth Dave Vincent yn agos i sgorio i’r ymwelwyr wrth iddo benio’r bel am y gol, dim ond i weld McCornick yn achub y sefyllfa.

Ar ôl 55 munud fe giciodd McCornick y bel yn uchel i fyny’r cae gan roi digon o amser i amddiffynwyr Caerfyrddin i glirio. Yn hytrach, am ba  reswm bynnag, fe benderfynodd Lee Surman geisio pennio’r bel yn ôl i Idzi yn y gol. Bu ei ymgais yn fethiant ac fe redodd Williams i mewn a chyrraedd y bel cyn y golwr a’i rhoi yng nghefn y rhwyd gan sgorio ail gol y tim glan y mor.

Fe gododd yr Hen Aur eu gem yn yr ail hanner ac o bas dda gan Scotcher fe ergydiodd Ceri Morgan heibio’r postyn pellaf.

Gyda amddiffyn llac unwaith eto fe gafodd Caerfyrddin eu cosbi ar ôl 68 munud wrth i Bamford gario’r bel am hir heb gael ei daclo ac o du allan i’r cwrt cosb fe ergydiodd am y gol. Ni symudodd Idzi yn ddigon cyflym ac ni thaflodd ei hun at y bel gyda’r canlyniad iddi orffwys yng nghornel y rhwyd a’r sgôr bellach yn 3 i 1.

Daeth sawl eilydd arno i Gaerfyrddin wedyn ac fe ddaliodd Caerfyrddin ati i ymosod ond heb greu fawr o gyfleon i sgorio tan y 90 munud wrth i Jordan Vickers groesi ac i Gwyon Howells benio’r bel. Ond ni lwyddodd McCornick i’w dal,  ac mewn fflach roedd Bowen yno i’w rhoi yn y rhwyd.

Roedd hon yn gem a ddechreuodd mor dda i’r Hen Aur ond trwy gamgymeriadau a phasio siomedig a methiannau elfennol ar ran yr amddiffyn fe gyflwynwyd y gem i Aberystwyth.

Bydd gwir angen gwelliant ar gyfer y gem nesaf yn erbyn Y Drenewydd ar Barc Waundew nos Wener Awst 23ain am 8 o’r gloch – gem sy’n fyw ar S4C, ac yna ar Llun Gŵyl y Banc Awst 26ain i ffwrdd yn erbyn Cei Connah.

TIM:  Lee Idzi, Greg Walters, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Chris Jones (eil. Gwion Howell 84), Ceri Morgan, Elliott Scothcher (eil. Jordan Vickers 75), Lewis Harling, Liam Thomas (eil. Josh Bull 75), Luke Bowen.

Eilyddion wrth law: Declan Carroll, Craig Hanford, Tom Windsor (Golwr).

Sgorwyr: Liam Thomas (c o’r s 12 munud), Luke Bowen (90)

Cardiau: (M) Jordan Knott (76), Lee Surman (91).

 

Gêm 2

 

Adroddiad ar yn gem  Tref Caerfyrddin v Y Drenewydd  (23 Awst 2019)

Tref Caerfyrddin (1)  Y Drenewydd (2)

Yn rhyfedd iawn dim ond rhyw dair gwaith trwy gydol y gem y gorfodwyd Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin i ddal y bel o chwarae agored, ac er i Gaerfyrddin  chwarae cystal a thîm cryf a chorfforol Y Drenewydd, camgymeriadau elfennol gan y tim cartref, ac amddiffyn weithiau’n lwcus gan yr ymwelwyr a olygodd eu bod nhw wedi cymryd tri phwynt o’r gem hon – y gem gyntaf adref i Gaerfyrddin yn y tymor newydd 2019 -20 yn Uwch Gynghrair Cymru.

O’r cychwyn cyntaf fe aeth Y Drenewydd ati i ymosod yn ddidrugaredd ar amddiffyn Caerfyrddin, ac roedd hi yn amlwg fod Yr Hen Aur o dan gryn bwysau. Cymaint felly nes i’r ymwelwyr sgorio ar ôl 5 munud yn unig.  Yn y cyfnod hwn roedd Alex Fletcher a’i dafliadau hir o’r lein yn gryn berygl, ac o un o’r tafliadau hynny fe aeth dau o amddiffynwyr Caerfyrddin fyny am yr un bel, ac eto fe’u curwyd yn yr awyr ac fe ddisgynnodd y bel yn y cwrt chwech lle’r oedd Rushie yno i wthio’r bel o dan corff Idzi i’r gol.

Yn araf bach fe ddechreuodd Caerfyrddin gystadlu am bob pel gan gychwyn eu symudiadau o’r cefn. Roedd cefnwr de Yr hen Aur Jordan Vickers yn cael; cryn hwyl arni lawr yr asgell ac yn croesi’r bel yn dda gan gadw amddiffyn Y Drenewydd ar flaenau eu traed.

Er hynny, roedd Caerfyrddin yn euog iawn o golli’r meddiant yng nghanol y cae gyda sawl pas hefyd yn mynd yn syth i’r gwrthwynebwyr, a bydd rhaid i rai chwaraewyr ddangos fwy o gyflymder pan yn trin y bel.  Bellach, roedd amddiffyn Caerfyrddin yn hollol gadarn a ni bu galw o gwbl ar Idzi yn y gol.

Fe greodd y tim cartref sawl symudiad ardderchog gan ddod yn agos i sgorio sawl gwaith. Dangoswyd hyn yn glir gan i Gaerfyrddin ennill wyth cic gornel cyn hanner amser. Yna, ar ben 36 munud ac o gic gornel fe gododd Dave Vincent yn uwch na neb a phenio’r bel i gornel y rhwyd gyda chryn nerth gan d dod a’r sgôr yn gyfartal. Fe ddaliodd y tim cartref i ymosod tan hanner amser ac fe ddaeth Luke Bowen yn agos gyda ergyd i’r rhwyd  ochr.

Pum munud ar ôl dechrau’r ail hanner fe sgoriodd Y Drenewydd eu hail gol wrth i Walters, a heb fod o dan unrhyw fath o bwysau, gyflwyno’r bel ychydig tu allan i’w gwrt cosbi ei hun i un o chwaraewyr Y Drenewydd. Fe basiodd yntau’r bel i Ian Sheridan ac fe rwydodd y blaenwr yn rhwydd gan roi Y Drenewydd ar y blaen unwaith eto. Anrheg o gol!   Cafwyd enghreifftiau eto yn yr ail hanner o chwaraewyr Caerfyrddin yn cario’r bel yn dda ond yn ei cholli neu yn cam basio a thrwy hynny yn trosglwyddo’r fantais i’r ymwelwyr.

Fel roedd y gem yn mynd rhagddi fe welwyd Y Drenewydd yn rhoi’r flaenoriaeth i amddiffyn yn llwyr er mwyn rhwystro Caerfyrddin rhag dod yn gyfartal. Ar ôl i dri eilydd ddod arno i Gaerfyrddin fe ymosododd y tim cartref yn ddi-stop tan y diwedd ac er i ni weld chwarae rhagorol gan Yr Hen Aur lawr y ddwy asgell braidd yn siomedig oedd pob croesiad a phob ymdrech am y gol.  Ond, fe ddaeth cyfle gwych i’r Hen Aur i sgorio wrth i Vickers groesi’r bel yn galed ac yn isel o’r dde. Methodd Liam Thomas gyffwrdd a’r bel yn llwyr a’r gol o’i flaen. Rhedodd y bel ar draws y gol ac fe ergydiodd un o chwaraewyr Caerfyrddin y bel, ond ar ei ffordd i’r rhwyd fe darodd yn erbyn coes  amddiffynnwr Y Drenewydd ac i ddiogelwch. Roedd y cyfle gorau wedi ei golli ac o hynny allan fe aeth Y Drenewydd ati i arafu’r gem wrth i chwaraewr ar ôl chwaraewr fynnu ei fod wedi cael anaf a galw’r ymgeleddwr arno dro ar ôl tro.  Er i Gaerfyrddin ymosod yn ddi-stop tan y diwedd fe lwyddodd Y Drenewydd i’w rhwystro rhag sgorio gan hawlio’r tri phwynt ar y diwedd.

Siomedig iawn fu’r ddwy gem gyntaf i Gaerfyrddin gan ildio 5 o goliau a heb ennill yr un pwynt.  Bydd angen iddyn nhw godi safon eu chwarae o gryn dipyn os am hawlio pwyntiau yn y gem nesaf yn erbyn Cei Connah yn y gogledd ar Llun Gŵyl y Banc, Awst 26ain.

TIM: Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman (eil. Jay Woodford), Jordan Knott, Greg Walters, Chris Jones (eil. Declan Carroll), Elliot Scotcher, Lewis Harling, Lee Thomas (eil. Josh Bull), Luke Bowen.

Sgoriwr: Dave Vincent (36m)

Cardiau: (M) Dave Vincent.

Gêm 3

Crynodeb o’r gem Cei Conah v Caerfyrddin (Awst 26, 2019)

Cei Conah (1)  Tref Caerfyrddin (1)

Er colli’r ddwy gem agoriadol  gyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru fe deithiodd Caerfyrddin i’r gogledd gan ddangos gwelliant sylweddol yn erbyn tim cryf iawn Cei Conah.

Dim ond un newid wnaeth y rheolwr Neil Smothers i’r tim a chwaraeodd yn erbyn y Drenewydd wrth i Josh Bull gymryd lle Chris Jones.

O’r dechrau fe geisiodd y Nomadiaid reoli’r gem ac er iddyn nhw ymosod yn gyson roedd amddiffyn Caerfyrddin yn ddigon cyfforddus gyda Lee Idzi yn y gol yn dangos ei brofiad wrth ddelio gyda phob ymgais. Yna, yn raddol fe ddaeth Caerfyrddin yn fwy i’r gem, ac yn enwedig yng nghanol y cae trwy i Elliot Scotcher, Lewis Harling a Greg Walters fwydo’r ymosodwyr Liam Thomas a Luke Bowen.

Er i’r tim cartref ddod yn agos i sgorio trwy Michael Wilding fe ddaliodd Yr hen Aur eu tir am weddill yr hanner cyntaf.

Ar ôl 53 munud fe aeth Caerfyrddin ar y blaen wrth i Elliot Scotcher gymryd cig rydd a’i tharo yn uchel i gwrt cosbi Cei Conah. Peniwyd y bel allan ond o rhyw 20 llathen fe ergydiodd Greg Walters am y gol ac fe lwyddodd Liam Thomas, yng nghanol nifer o chwaraewyr, i’w tharo ymhell o afael Lewis Brass yn y gol ac i gefn y rhwyd.

Eiliadau wedyn ar ôl i Jordan Vickers redeg lawr yr asgell dde a chroesi’r bel ergydiodd Thomas am y gol eto, ond y tro hwn fe lwyddodd Brass i’w gwthio allan ac yno roedd Walters i’w tharo i’r rhwyd. Ond, yn ôl y dyfarnwr roedd Walters yn camsefyll er mawr siom i chwaraewyr Yr Hen Aur.

Yn ol y disgwyl fe aeth Y Nomadiad ati eto i ymosod a gorfod i Gaerfyrddin amddiffyn gyda ychydig o lwc wrth i Idzi a’r bar achub y dydd i’r ymwelwyr. Yn dilyn tipyn o gawl yn y cefn a Chaerfyrddin yn ceisio clirio fe  wthiodd Morris rhyw ffordd neu gilydd y bel i’r rhwyd gan ddod a’i dim yn gyfartal.

Ond, fe aeth Caerfyrddin ati i ymosod eto ac fe basiodd Thomas y bel i Bowen ac wrth iddo gario’r bel o fewn y cwrt cosbi fe’i baglwyd yn glir gan un o amddiffynwyr Cei Conah gyda’r dyfarnwr reit yn ymyl, ond ni roddodd gic o’r smotyn i’r Hen Aur, na cherdyn melyn chwaith i Bowen os y tybiodd ei fod yn ffugio syrthio.

Er i Gei Conah ddod yn agos mwy nag unwaith o hynny i ddiwedd y gem, pob clod i amddiffyn Caerfyrddin am ddal eu tir a hawlio gem gyfartal.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters, Elliot Scotcher, Lewis Harling, (eil. Declan Carroll 60), Josh Bull (eil. Craig Hanford 77), Liam Thomas, Luke Bowen.

Eilyddion wrth law: Chris Jones, Gwion Howell, Jay Woodford.

Scoriwr: Liam Thomas (53).

Cardiau: (M) Dave Vincent (64).

Gêm 4

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Tref Y Barri Unedig (30 Awst 2019)

Tref Caerfyrddin (0)  Tref Y Barri (1)

Yn dilyn gem gyfartal yn erbyn Cei Conah ar Ŵyl y Banc, a dim ond colli o un gol yn unig yn erbyn Y Barri, fe ddangosodd  Caerfyrddin eu bod yn medru cystadlu a dal eu tir pan yn chwarae’r ddau dim sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru. Yr unig wahaniaeth sylfaenol rhwng y ddau dim yn y gem hon oedd gol wych Clayton Green i’r Barri. Heblaw am hynny roedd y chwarae’n weddol gyfartal gyda’r ddau dim yn cael cyfnodau da o reoli’r gem.

Roedd tactegau’r Hen Aur yn glir o’r dechrau wrth i Declan Carroll a Greg Walters a’u cyd-chwaraewyr weithio’n galed i gau lawr pob symudiad o ran y Barri. Heb os, roedd hyn yn talu ffordd gan i Gaerfyrddin gael tair cic gornel o fewn y chwe munud cyntaf.

Ond, yn raddol fe aeth Y Barri ati i reoli mwy o’r gem, ond fe lwyddodd amddiffyn Caerfyrddin i ddelio gyda phob ymosodiad a dim ond unwaith trwy’r hanner cyntaf y galwyd ar Lee Idzi yn y gol i achub y sefyllfa.  Am yr ail gem yn olynol ar Barc Waundew dim ond ychydig iawn o weithiau mae golwr Caerfyrddin  wedi gorfod dal y bel. Mae hyn yn glod i’w amddiffyn sy’n dangos disgyblaeth arbennig yn erbyn timau gorau’r gynghrair.  Fe gymerodd hi hanner awr cyn i’r Barri gael eu cic gornel gyntaf yn y gem hon.

Dangosodd yr ymwelwyr eu bod yn dim cryf a chorfforol iawn wrth i Greg Walters orfod dioddef sawl tacl galed a gwthiadau amheus, ond heb ennill cydymdeimlad y dyfarnwr!

Unwaith eto fe ddangosodd Jordan Vickers ei gyflymdra lawr yr asgell dde yn y ddwy hanner, ond, dro ar ôl tro roedd ei groesiadau’n siomedig ac amddiffyn Y Barri yn medru delio gyda phob ymosodiad.

Tebyg fu’r chwarae yn yr ail hanner gyda’r naill dim fel y llall yn hawlio cyfnodau o ymosod.

Ar ben 69 munud, ac er yn chware’n rhagorol, fe gollodd Elliot Scotcher y bel i Gaerfyrddin yn hanner ei hun ac mewn fflach roedd Clayton Green ar y bel gan ergydio’n galed o rhyw 25 llathen, ac er i Lee Idzi daflu ei hun ar draws y gol fe darrodd y bel ochr y postyn ac i mewn i’r rhwyd gan roi’r Barri un ar y blaen.

Roedd ymateb Caerfyrddin yn wych, ac am weddill y gem gorfod i’r Barri amddiffyn yn galed iawn wrth i Walters ddangos sgiliau arbennig ar yr asgell chwith a chreu cryn broblemau i’r amddiffynnwr Luke  Cummings (cyn gefnwr Caerfyrddin) a gorfodi George Ratcliffi  fod ar ei orau yn y gol. Aeth ergyd dda gan Chris Jones fodfeddi heibio’r postyn a daeth hanner cyfle i Luke Bowen ond methodd a rheoli’r bel cyn ergydio, ac ergyd arall gan Walters dros y bar cyn i Walters eto ar ben 88 munud weld ei ergyd ragorol yn taro’r postyn ac yn tasgu i ddiogelwch gyda’r Barri yn byw ar eu lwc.

Ond, dal eu tir wnaeth yr ymwelwyr tan y chwiban olaf a hawlio’r tri phwynt.

Ar ôl y bedair gem gyntaf yn y gynghrair dim ond un pwynt sydd gan Gaerfyrddin i ddangos am hynny, a bydd angen ennill ar Barc Waundew yn erbyn MET Caerdydd y Sadwrn nesaf (Medi’r 7ed) CG am 2.30yp i sicrhau’r pwyntiau ac er mwyn codi o’r gwaelodion.

TIM: Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters, Elliot Scotcher, Declan Carroll (eil. Ceri Morgan 66), Josh Bull (eil. Chris Jones 70), Luke Bowen, Liam Thomas.

Cardiau: (M) Jordan Vickers (44).

Gêm 5

Adroddiad ar y gem  Tref Caerfyrddin  v  MET Caerdydd (7ed Medi 2019), Parc Waundew.

Tref Caerfyrddin (2)   MET Caerdydd  (2)

Dangosodd Caerfyrddin eu bod cystal a’r timau sydd ar ben y gynghrair unwaith eto wrth chwarae’n ardderchog yn erbyn myfyrwyr Coleg y MET Caerdydd, ac yn y diwedd roedd y canlyniad yn un digon teg gan i’r naill dim fel y llall chware’n dda.

Yn y munudau cyntaf fe ddangosodd Yr Hen Aur eu doniau trwy ymosod yn gyson ac ar ôl iddyn nhw rwydo fe ddyfarnwyd bod Luke Bowen yn camsefyll, ac yn dilyn symudiad da lawr yr ochr dde gorfod i Alex Lang yn y gol i’r MET wneud arbediad da o ergyd gan Luke Bowen.

Symudodd y gem o un pen i’r llall a thro’r MET oedd hi wedyn i ddod yn agos wrth i Mael Davies ergydio dros y bar yn dilyn cyfle da. 

Ond, fe barhaodd ymosodiadau Caerfyrddin ar y dde ac fe ergydiodd Declan Carroll dros y bar wedyn. Yn wir bron y gallen ddweud i Gaerfyrddin hawlio’r gem am yr ugain munud cyntaf gyda’u pasio cywir yng nghanol y cae yn ardderchog a Greg Walters yn amlwg unwaith yn rhagor, ac yn cael ei gynorthwyo gan Elliot Scotcher a Lewis Harling.

Ar ôl 22 munud fe aeth Caerfyrddin yn haeddiannol ar y blaen yn dilyn pasio cywir ar draws canol y cae ac allan i Jordan Knott. Yn syth fe ergydiodd e’r bel yn galed ac yn isel o rhyw 30 llathen heibio i’r postyn ac i gornel y rhwyd. Roedd hon yn gol arbennig iawn i’r cefnwr.

Bellach roedd y gem yn un gwbl agored gyda’r ddau dim yn hawlio cyfnodau o reoli’r gem hyd nes i Greg Walters, yn eiliadau olaf yr hanner cyntaf, ac yn ei hanner ei hun, benderfynu peidio pasio’r bel i un o’i gyd-chwaraewyr ar y dde, ond yn hytrach  troi yn yr unfan. Mewn fflach fe hawliodd MET y bel gan roi’r blaenwr Wil Evans yn glir ac yntau yn ddidrafferth yn rhoi’r bel yng nghefn y rhwyd a dod a’i dim yn gyfartal.

Heb os, roedd hon yn ergyd galed i Gaerfyrddin, ac unwaith eto, am y drydedd gem yn olynol, fe wnaeth Caerfyrddin ganiatáu i’r gwrthwynebwyr sgorio oherwydd camgymeriadau syml.

Tebyg oedd patrwm y chwarae yn ystod rhan gyntaf yr ail hanner hefyd, ac ar ôl 15 munud fe welwyd Caerfyrddin yn sgorio’r gol orau ar Barc Waundew ers amser hir wrth i symudiad cyflym ar yr asgell chwith weld Luke Bowen yn carlamu ac yn codi’r bel gyda chryn sgil dros y golwr o rhyw 20 llathen gyda’r bel yn disgyn o uchder i gefn y rhwyd ac yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen.

Yna, yn raddol fe welwyd tim y MET yn hawlio mwy o’r chwarae gyda Chaerfyrddin yn cael eu gwthio yn ôl ac i amddiffyn mwy. Fe wnaeth y tim cartref eilyddio wedyn gyda Chris Jones yn dod arno yn lle Declan Carroll. Manteisiodd MET ar hyn gyda’r canlyniad i Mael Davies (cyn chwaraewr Caerfyrddin y tymor diwethaf) godi’r bel yn ddiwrthwynebiad yng nghanol y cae a’i chario am gryn bellter cyn ergydio’r bel o rhyw 25 llathen i gornel uchaf y rhwyd. Roedd hon yn gol arbennig iawn eto. Ond, rhaid gofyn y cwestiwn, yn dilyn yr eilyddio, pam na chafodd ei farcio?

Gorfod i Gaerfyrddin weithio’n galed iawn am y chwarter awr olaf i amddiffyn yn dilyn ton ar ôl ton o ymosodiadau gan y MET gyda ffitrwydd yr ymwelwyr i’w weld. Ond, chwarae teg i’r tim cartref fe orfodwyd y myfyrwyr i wneud y rhan fwyaf o’u pasio yng nghanol y cae, ac er iddyn nhw ddod yn agos i sgorio rhyw unwaith neu ddwy roedd yr amddiffyn yn dal yn gadarn iawn.

Ond, roedd Caerfyrddin yn dal i ymosod yn beryglus gyda Liam Thomas ar y chwith yn achosi cryn drafferth i amddiffyn y MET a gorfod i Alex Lang yn y gol ddelio gyda sawl pel uchel. Gyda’r gem yn tynnu tua’r diwedd fe groesodd Thomas unwaith eto o’r chwith ac o rhyw 15 llathen o’r gol fe gododd Bowen yn uwch na’r amddiffyn a phenio’r bel fel taran am y gol gyda Lang wedi ei guro’n llwyr – dim ond i weld y bel yn tarro’r bar a thasgu nol cyn i’r MET ei chlirio. Fe ddaeth Caerfyrddin mor agos a hynny i hawlio’r tri phwynt, ac mor debyg i’r gem ddiwethaf yn erbyn y Barri pan darodd ergyd yn erbyn y postyn a thasgu allan gan  olygu gem gyfartal.  Mae’r llinellau rhwng ennill a cholli a gem mor denau i Gaerfyrddin ar ddechrau’r tymor fel hwn.

Er hynny,  byddai’r sylwebydd didiedd yn siŵr o ddweud mai gem gyfartal oedd y canlyniad tecaf.

Bydd Caerfyrddin yn teithio i’r gogledd y Sadwrn nesaf (Medi 14eg) i chwarae yn erbyn Y Derwyddon Cefn, c.g am 2.30yp.

TIM: Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters (eil. Chris Jones, 70), Declan Carroll (eil. Ceri Morgan, 75), Elliott Scotcher, Lewis Harling, Liam Thomas, Luke Bowen (eil. Josh Bull, 85).

Eilyddion Wrth law: Jay Woodford, Carig Hanford, Lewis Rock, Tom Windsor (GG)

Sgorwyr: Jordan Knott (22m),  Luke Bowen (60m).

 

Gêm 6

Adroddiad ar y gem Derwyddon Cefn v Tref Caerfyrddin (14eg Medi 2019)

Derwyddon Cefn (3)  Tref Caerfyrddin (3)

Er gorfod teithio i’r gogledd heb golwr cydnabyddedig dyma gem y gallai Caerfyrddin fod wedi ennill yn rhwydd gan iddyn nhw fethu tri chyfle clir gyda ond golwr y Derwyddon i’w guro. (Gwelwyd hynny wrth i S4C ddangos yr uchafl bwyntiau ar y rhaglen ‘Sgorio’.) Gorfod i Lee Idzi, golwr arferol Caerfyrddin dynnu nol oherwydd hen anaf, ac nid oedd y golwr ifanc Tom Windsor ar gael. Doedd dim amdani felly ond i’r amddiffynnwr Jordan Knott chwarae yn y gol i Gaerfyrddin.

Er yr anfantais fe ddangosodd Caerfyrddin unwaith eto safon o chwarae ardderchog, fel yn y gemau cynt, ond heb y lwc sydd ei angen i hawlio’r tri phwynt.

Daeth Greg Walters yn agos ar ôl tair munud, ac er i Knott ddelio gyda ymdrech gyntaf Y Derwyddon, ar ôl 12 munud fe ergydiodd Ramirez Howarth o 20 llathen i gefn y rhwyd gan roi’r tim cartref un ar y blaen.

Yna, o fewn dwy funud fe ddaeth Yr Hen Aur yn gyfartal wrth i Liam Thomas gael ei lorio yn y cwrt cosb. Fe wnaeth yntau yn siŵr o’r smotyn gan ddod a Chaerfyrddin yn gyfartal.

Fe greodd yr ymwelwyr ymosodiadau peryglus dro ar ôl tro ac fe gododd Elliot Scotcher y bel dros amddiffyn Y Derwyddon ac yno mewn fflach roedd Luke Bowen i’w phenio i’r rhwyd.

Daeth hi yn amlwg yn ystod y gem na allai ymosodwyr Y Derwyddon ganfod ffordd heibio i amddiffyn cadarn Caerfyrddin, a dim ond ar ddau achlysur arall yn yr hanner cyntaf y galwyd ar Knott yn y gol i ddal y bel.

Fe ddechreuodd yr ail hanner gyda Chaerfyrddin yn ymosod yn gyson ac fe ddaeth cyfle gwych i Bowen wrth iddo redeg yn glir ond ni lwyddodd i sgorio gyda dim ond y golwr i’w guro.

Ond yn sydyn fe gurodd Howarth dri amddiffynnwr yn llawer rhy rwydd a tharo taran o ergyd i gornel uchaf y rhwyd. Roedd hon yn gol ardderchog i ddod a’r Derwyddon yn gyfartal. Yn rhyfedd iawn o fewn munud fe sgoriodd Y Derwyddon eu trydedd gol, eto trwy Howarth a hynny ar waethaf rheolaeth llwyr o’r gem gan Gaerfyrddin.

Ond, fe ddaliodd yr Hen Aur ati i ymosod ac er i Bowen fynd trwodd eto fe darodd y bel dros y bar. Yna o groesiad gan Chris Jones fe lwyddodd Bowen i wthio’r bel i’r rhwyd wrth y postyn pellaf gan ddod a’r Hen Aur yn gyfartal. Wedyn, gorfod i Michael Jones yn y gol i’r Derwyddon achub y dydd ac yna tro Thomas oedd hi i gario’r bel trwodd, ac er i’r amddiffynnwr ei rwystro yn glir o’r tu ôl, nid felly y gwelodd y dyfarnwr y sefyllfa gyda chyfle am gic arall o’r smotyn wedi ei golli.

Gall Caerfyrddin fod yn falch iawn o safon eu chwarae yn y gem hon gan ddangos ysbryd rhagorol  a chreu cyfleoedd da, er na fanteisiwyd ar hynny yn llawn.

Y Sadwrn nesaf (21 Medi cg am 2.30yp) Y Seintiau Newydd fydd yr ymwelwyr ar Barc Waundew, a bydd hon yn gem heriol arall i’r Hen Aur.

Tim: Jordan Knott, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Greg Walters, Declan Carroll, Lewis Harling, (eil. Chris Jones 71), Elliot Scotcher, Ceri Morgan, Liam Thomas, Luke Bowen.

Eilyddion eraill: Josh Bull, Danny Thomas, Craig Hanford, Lewis Rock.

Cardiau: Dim.

Sgorwyr: Liam Thomas (15), Luke Bowen (19, 77)

Gêm 7

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd (Medi 21ain 2019)

Tref Caerfyrddin  (2)  Y Sentiau Newydd (6)

O safbwynt tim pel droed Caerfyrddin roedd hwn yn ganlyniad siomedig iawn ar waethaf y ffaith i’r tim cartref fod ddwy i ddim ar y blaen ar ôl dim ond 10 munud. O hynny ymlaen, fe ddirywiodd eu chwarae, ac yn enwedig yn yr ail hanner pan ddangosodd Yr Hen Aur ddiffygion amlwg. Y diffyg amlycaf oedd diffyg ymdrech a’r cefnogwyr mor gyfarwydd a’u gweld yn gweithio mor galed yn ystod y gemau diweddaraf. Os oedd yna gynllun wedi ei baratoi ymlaen llaw i ddelio gyda’r tim gorau yn Uwch Gynghrair Cymru ers blynyddoedd lawer, methiant llwyr fu’r paratoadau rheini yn y gem hon.

Ar ôl dim ond 5 munud gorfod i Tom Windsor, golwr ifanc Caerfyrddin fod ar ei orau i achub y sefyllfa gan wthio’r bel heibio postyn pellaf ei gol. Yna, gyda ymosodiad cyntaf Caerfyrddin ar ôl 8 munud, a chyda phob math o flerwch yn amddiffyn y Seintiau manteisiodd Luke Bowen ar hynny a rhwydo’r bel gan rhoi’r tim cartref un ar y blaen.

Dwy funud yn ddiweddarach enillodd Greg Walters gic rydd ychydig tu allan i gornel cwrt cosbi’r Seintiau ac o’r ergyd gan Elliot Scotcher ymestynnodd un o amddiffynwyr yr ymwelwyr ei droed allan gan ddâr-gyfeirio’r bel i’w rwyd ei hun a rhoi Caerfyrddin ddwy gol ar y blaen a hynny mor gynnar yn y gem a roi mantais aruthrol i’r Hen Aur.

Fe ddaliodd Y Seintiau ati i bwyso ac ymosod yn ddiddiwedd ar y chwith yn bennaf gyda Adien Ciesiewicz yn rhoi cryn broblemau i amddiffyn Caerfyrddin a hwythau’n rhoi gormod o ryddid iddo gario’r bel. O un o’i groesiadau isel ef felly, ac ar ôl 17 munud y peniodd Greg Draper y bel mor rhwydd i gefn y rhwyd gyda amddiffyn Caerfyrddin yn sefyll yn gwbl llonydd.

Bellach roedd Y Seintiau Newydd yn hawlio pob agwedd o’r gem a’u pasio a’u cyflymdra wrth drin y bel yn batrwm i’w werthfawrogi, ond llwyddodd Caerfyrddin i’w rhwystro rhag sgorio gyda Tom Windsor yn y goi yn arbennig a’i  arbediadau o’r safon uchaf.  O ddau beniad gan Draper, heb unrhyw amddiffynnwr o dim Caerfyrddin i’w herio llwyddodd Windsor i ddelio gyda phob un.

Bellach, ac o dan bwysau fe ddangosodd Caerfyrddin unwaith eto eu camgymeriadau cyson - sef colli meddiant o’r bel yng nghanol y cae. Yn y gem hon eto fe ddigwyddodd hynny llawer gormod o weithiau.

O ganlyniad sgoriodd Y Seintiau Newydd eto cyn hanner amser trwy Blaine Hudson i’w gwneud yn ddwy yr un.

O gic rydd i’r Seintiau a chyfle i Draper eto benio am y gol fe ddangosodd Tom Windsor, golwr Caerfyrddin mae fe yn unig oedd arwr yr hanner cyntaf i’r tim cartref.

Yn syth yn yr ail hanner, ac ar ôl 2 funud yn unig, fe gerddodd Draper y bel yn llythrennol i mewn i’r rhwyd heb i unrhyw amddiffynnwr o dim Caerfyrddin ei rwystro gan roi’r Seintiau dair gol i ddwy ar y blaen. O hynny ymlaen bu’r gem fel ‘gem ymarfer’ i’r Seintiau gyda Chaerfyrddin yn llwyr ar chwâl.

Yna, a heb neb yn agos iddo, ac yntau’n cael rhyddid llwyr, fe darrodd Kurtis Byrne ergyd rhyfeddol o rhyw 25 llathen i gornel ucha’r rhwyd heb rhoi gobaith i Windsor yn yn gol i’w chyrraedd, a hynny ar ôl 65 munud.

Fe aeth rhwystredigaeth tim Caerfyrddin yn waeth wrth i Liam Thomas gario’r bel gyda chryn gyflymdra o’i hanner ei hun am gol y Seintiau, dim ond i weld yr amddiffynnwr yn ei rwystro’n llwyr a mynd amdano a’r dyfarnwr yn caniatáu iddo wneud hynny.

Fe ddaeth y bumed gol ar ôl 72 munud, yn bennaf nid o ran chwarae arbennig y Seintiau ond o ran amddiffyn trychinebus y tim cartref trwy ganiatáu i Draper gael ei hatric mor rhwydd.

Ac yn ben ar y mwdwl fe sgoriodd Kurtis Byrne eto ar ben 75 munud drwy unwaith eto gerdded y bel i mewn i’r rhwyd ac yn llawer, llawer rhy rwydd.

Bydd hon yn gem lle bydd angen i chwaraewyr  tim Caerfyrddin ei hanghofio yn gyflym iawn cyn mynd ar y daith hir i Frychtyn Sadwrn Medi 28ain i wynebu Airbus UK.

Ar ôl dangos cymaint o frwdfrydedd yn eu chwarae hyd yn hyn ar ddechrau’r tymor fe fethodd Yr hen Aur ddangos dim o hynny bron yn y gem hon. Roedd yr holl agwedd o ddiffyg brwydro a gweithio gan y  chwaraewyr yn rhywbeth y bydd rhaid i’r rheolwr ddelio gyda fe yn weddol fuan neu aros yng ngwaelodion y gynghrair fydd eu tynged.

TIM: Tom Windsor, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters (eil. Josh Bull 75), Lewis Harling, Elliot Scotcher, Ceri Morgan, Liam thomas, Luke Bowen (eil. Lewis Rock (80).

Eilyddion wrth law: Craig Hanford, Danny Thomas, Neil Smothers.

Cardiau : Dim.

Sgorwyr: Luke Bowen (8), Amddiffynnwr Y Seintiau Newydd (10)

 

Adroddiad ar y gem Llansawel (Briton Ferry) v Tref Caerfyrddin (24 Medi 2019)

Llansawel (0)  Tref Caerfyrddin (2) – Cwpan Nathaniel MG y Gynghrair, 3edd Rownd

Gyda’r fuddugoliaeth hon bydd Caerfyrddin yn chwarae yn erbyn yr hen elyn Aberystwyth yn yr wyth olaf yn y gystadleuaeth hon.

Roedd hon yn fuddugoliaeth gysurus i’r Hen Aur wrth i Josh Bull greu cryn farc yn ei gem gyntaf lawn i Gaerfyrddin, a sgorio’r ddwy gol. Yn y gol eto i Gaerfyrddin roedd Tom Windsor o Academi’r Ieuencvtid, ac unwaith eto dangosodd yntau ei ddoniau gan gadw llechen lan.

Rheolodd Caerfyrddin y rhan gyntaf o’r gem drwy gadw’r bel yn gyfforddus a chreu symudiadau cyflym a phasio pwrpasol. Roedd amddiffyn Yr hen Aur yn gwbl gadarn wrth ddelio gyda ambell ymosodiad gan y tim cartref.

Sam Baker achubodd y dydd i Lansawel wrth i bas ardderchog Greg Walters ganfod Jordan Knott ar y dde, a gorfod i dacl yr amddiffynnwr glirio’r bel ar yr eiliad olaf. Yn dilyn pas dda arall gan Ceri Morgan dangosodd Josh Bull ei gyflymder a tharo’r bel am y gol, ond fe lwyddodd Callum Williamson y golwr i achub y sefyllfa.

Ond ar ben 42 munud gyda Bull a’i gyflymder yn creu problemau fe basiodd Chris Jones y bel o ganol y cae trwodd i Bull. Fe adawodd ef yr amddiffyn yn sefyll wrth iddo guro pawb ac ergydio’r bel i gefn y rhwyd a rhoi Caerfyrddin un ar y blaen yn gwbl haeddiannol.

Roedd y gem yn fwy cytbwys ar ddechrau’r ail hanner nes i Bull unwaith eto guro’r amddiffyn ar ol 50 munud. Pas Elliot Scotcher wnaeth hollti amddiffyn Llansawel y tro hwn, ac unwaith eto roedd Bull yn gynt na phawb ac o ychydig lathenni tu fewn i’r cwrt cosb fe ergydiodd yn gadarn a churo Williamson unwaith eto i roi Caerfyrddin ddwy ar y blaen.

Yna, er i Laim  Thomas dorri trwodd a Williamson yn achub fe ddaeth cyfle arall i Bull ond fe ergydiodd heibio i’r postyn. Daeth Thomas yn agos eto ar ben 89 munud gyda ergyd wych o rhyw 25 llathen.

Ar ôl 90 munud fe ddaeth cyfle gwych i Lansawel i sgorio wrth i Vincent golli’r bel ac i Harris ergydio am y gol, dim ond i weld Windsor yn taflu ei hun ar draws y gol a gwthio’r bel heibio’r postyn.

Bydd Caerfyrddin yn chwarae yn erbyn Aberystwyth yn yr wyth tim olaf yn y gystadleuaeth, a hynny ar Barc Waundew, ond nid oes dyddiad wedi ei osod eto. O ennill y gem honno, dim ond un cam fydd car ôl wedyn cyn i’r Hen Aur gyrraedd y rownd derfynol am y pumed tro yn hanes y clwb.

TIM: Tom Windsor, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, (eil. Lewis Rock 84), Jordan Knott, (eil. Ceiran Smith 75), Declan Carroll, Ceri Morgan, Elliot Scotcher (eil. Liam Thomas 61), Greg Walters, Josh Bull, Chris Jones.

Eilyddion wrth law: Luke Bowen, Lewis Harling, Danny Thomas, Craig Hanford.

Cardiau : (M) Lee Surman (14),

Goliau: Josh Bull (42, 50).

Gêm 8

Adroddiad ar y gem Airbus UK  v  Tref Caerfyrddin (28 Medi 2019)

Airbus UK (1)  Tref Caerfyrddin (0)

Er i Gaerfyrddin deithio yn llawn gobaith i’r gogledd ddwyrain ar gyfer y gem hon yn erbyn y tim sydd ar waelodion y gynghrair fel hwythau a chyda chyfle da i ennill pwyntiau, siomedig fu’r canlyniad.

Roedd tempo cyflym i’r gem ar y dechrau ar waethaf y gwynt cryf yn chwythu i bob cyfeiriad,  ond yn fuan fe welwyd eto y camgymeriadau cyson gan yr Hen Aur wrth golli meddiant yn llawer rhy aml, a dyna arweiniodd at unig gol y gem. Ar ôl 21 munud fe welwyd y cam gymeriad sylfaenol gan Jordan Vickers wrth iddo gario’r bel yn ddigon cyfforddus ar gornel ei gwrt cosbi, ac oherwydd ei ansicrwydd fe geisiodd basio’r bel i amddiffynnwr arall. Methiant fu ei ymgais gan i’r bel ddisgyn wrth draed ymosodwr Airbus Andy Owens, ac fe ergydiodd e’r bel yn rhwydd heibio i Idzi i gefn y rhwyd.

Symudodd y chware o un pen o’r cae i’r llall yn gyson er nad oedd y safon yn rhyw uchel iawn sy’n reswm clir pam fo’r naill dim fel y llall ar waelod y gynghrair.

Yna’n sydyn fe greodd Caerfyrddin sawl cyfle ardderchog i sgorio. Yn gyntaf gyda ergyd gan Jordan Knott a hedfanodd heibio’r postyn ac yn dilyn cornel gan Chris Jones fe ergydiodd Knott eto fodfeddi dros y bar.

Ar ben 51 munud fe groesodd Jones y bel i ganol twr o chwaraewyr yn y cwrt cosbi. Cododd Luke Bowen yn uchel a phenio’r bel i’r rhwyd – dim ond i weld y ddyfarnwraig yn gwrthod caniatáu’r gol oherwydd trosedd yn erbyn y golwr.

Daeth cyfle i Airbus i sgorio ar ôl 61 munud, ond diolch i Greg Walters fe lwyddodd ei dacl funud olaf i rwystro Ryan Edwrads rhag  ergydio am y gol.

Yn y 78ed funud fe sgoriodd Caerfyrddin wrth i Knott groesi a chanfod Josh Bull a basiodd y bel i Bowen ac yntau’n redeg trwodd a tharo’r bel heibio i Hall yn y gol i Airbus ac i gefn y rhwyd. Ond, unwaith eto dyfarnodd y swyddogion fod Bowen yn camsefyll wrth dderbyn y bel ac ni chaniatawyd y gol. Daeth cyfle arall i Bowen cyn y diwedd ond fe ergydiodd y bel o bell dros y bar.

Roedd hyn i gyd yn crynhoi’r  sefyllfa  i Gaerfyrddin, ac unwaith eto fe drodd pethau yn eu herbyn. Er chwarae’n dda mewn sawl gem yn erbyn y prif dimau colli o un gol fu’r canlyniad, neu  methu canfod y gol bwysig i droi gem gyfartal yn fuddugoliaeth.

Y gem nesaf i’r Hen Aur yw yn erbyn Cei Connah ar Barc Waundew, Caerfyrddin ar Sadwrn Hydref 5ed (cg am 2.30yp)

TIM: Lee Idzi, Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Chris Jones (eil. Josh Bull 69), Ceri Morgan, Elliot Scotcher (eil. Greg Walters 31), Lewis Harling, Liam Thomas, Luke Bowen.

Eilyddion wrth law: Tom Windsor (Golwr), Lewis Rock, Cai Smith.

Cardiau: (M) Liam Thomas (71)

Gêm 9

Adroddiad ar y gem Tref Caerfyrddin v Nomadiaid Cei Conna (Hydref 5ed 2019)

Tref Caerfyrddin (1)  Nomadiaid Cei Conna (2)

Gan ddilyn yr un patrwm arferol, fe welson ni unwaith eto gamgymeriadau  sylfaenol  yn y cefn, ac felly yn rhoi  gol o wahaniaeth  rhwng un o dimau gorau’r gynghrair a thîm Tref Caerfyrddin. Ar y cyfan roedd Caerfyrddin yn ymosod yn bwrpasol iawn ac yn amddiffyn yn ardderchog er o dan gryn bwysau, a phrin a alwyd ar Idzi yn y gol i’r Hen Aur i ddelio gyda unrhyw ergydion.

O’r dechrau fe welwyd bod Michael Bakare ar y chwith i’r Nomadiaid yn beryglus a’i groesiadau ar ôl curo amddiffynwyr Caerfyrddin yn creu cryn broblemau. Roedd tempo’r gem yn uchel, ac ar ôl symudiad da ar hyd y cae fe sgoriodd Liam Thomas gol ardderchog i Gaerfyrddin ar ôl 12 munud. 

Ar ôl 20 munud o chwarae gorfod i Dave Vincent, amddiffynnwr cadarn y tim cartref adael y cae wrth i ymosodwr Cei Conna ei daro yn gadarn yn ei wyneb wrth geisio benio’r bel, a thynnu gwaed.

Yna, ar ôl 25 munud fe ddaeth Cei Conna’n gyfartal yn dilyn camgymeriad gan Josh Bull wrth iddo fethu clirio’r bel ar linell  cwrt cosbi eu hun.  Yno, mewn fflach  i fanteisio ar hyn roedd Michael Bakare ac fe ergydiodd y bel i gefn y rhwyd.

O fewn munudau bu bron i Gaerfyrddin sgorio eto ond y tro hwn gorfod i Lewis Brass yn y gol fod ar ei orau.

Yna, fe gafodd yr Hen Aur gyfnodau da o ymosod a dwy waith yn olynol fe aeth Liam thomas a Luke Bowen drwodd am y gol, ond fe’i dyfarnwyd yn cam sefyll er rhyddhad mawr i’r ymwelwyr.

Heb os, Caerfyrddin oedd y tim mwyaf tebygol o sgorio eto ar hyd yr hanner cyntaf gyda’r chwaraewyr yn gweithio’n hynod o galed ac yn cystadlu’n frwd.

Stori wahanol oedd dechrau yr ail hanner wrth i Gaerfyrddin orfod amddiffyn yn ddi stop am yr ugain munud cyntaf. Dyma’r cyfnod pan ddangosodd y Nomadiaid eu cryfder corfforol gan ddod mor agos yn gyson i groesi’r llinell o droseddu.  A dyna’r cyfnod y dangosodd Caerfyrddin eu bod yn medru amddiffyn yn gadarn gyda Lee Surman y capten ar ei orau yn y cefn.

Wrth i groesiad hir ac uchel ddod o’r dde gan ymosodwr Cei Conna, ni lwyddodd yr un o amddiffynwyr Caerfyrddin i godi’n ddigon uchel i benio’r bel i ddiogelwch, gyda’r canlyniad iddi fynd dros ben pawb a disgyn wrth draed Bakare unwaith eto, ac fel y tro cynt fe ergydiodd e’r bel heibio i Idzi gan roi ei dim ar y blaen ar ôl 63 munud.

Ni ddigalonnodd chwaraewyr y tim cartref ac fe aethon nhw ati i ymosod yn syth gan greu cryn broblemau i Cei Conna yn y cefn. Yn y cyfnod hwn fe gafodd Josh Bull ddau gyfle i wneud y sgôr yn gyfartal. Fe groesodd Jordan Vickers yn isel o’r dde ond methodd Bull y bel yn llwyr gyda dim ond y golwr i’w guro. Ymhen munudau fe groesodd Vickers bel arall uchel ac wrth iddi ddisgyn fe aeth Bull am ergyd, ond yn anffodus fe aeth ei ymgais ymhell heibio’r postyn.

Fe ddaliodd Caerfyrddin ati i bwyso tan y funud olaf, ac er llwyddo i gael y bel yng nghwrt cosbi Cei Conna yn gyson fe lwyddodd yr ymwelwyr i rwystro pob ymdrech a llwyddo i gadw at eu mantais o un gol a dal ati i ennill y tri phwynt.

Wrth grynhoi, rhaid dweud mai gem ryfedd fu hon oherwydd penderfyniadau dadleuol y dyfarnwr trwy gydol y gem, gan gosbi’r ddau dim am droseddau go ddi-achos a dangos 10 cerdyn melyn i gyd.

Yn gyffredinol mae’r Hen Aur yn dal eu tir ac yn gystadleuol iawn yn erbyn pob tim sydd yn  chwech uchaf y gynghrair, ond mae’r camgymeriadau sylfaenol yn y cefn yn rhoi mantais ar ôl mantais i’r gwrthwynebwyr mewn llawer gormod o gemau ers dechrau’r tymor.

Y Sadwrn nesaf (Hydref 12ed) bydd Caerfyrddin yn teithio i’r Bala gyda’r gic gyntaf am 14.30.

TIM : Lee Idzi, Jordan Vickers (eil Ceiran Smith 73m),  Dave Vincent (eil 20m Declan Carroll) Lee Surman, Jordan Knott, Greg Walters, Ceri Morgan, Lewis Harling (eil Chris Jones 79), Josh Bull, Liam Thomas, Luke Bowen.

Cardiau: (M) Luke Bowen (31), Jordan Vickers (48), Greg Walters (63), Declan Carroll (73),

Sgorwyr: Liam Thomas (12).

Gêm 10

Adroddiad ar y gem  Tref Y Bala v Tref Caerfyrddin  (12 Hydref 2019)

Tref Y Bala  ( 2)  Tref Caerfyrddin (1)

Fel yn  aml y tymor hwn fe chwaraeodd tim Caerfyrddin yn dda unwaith eto yn erbyn  tim arall sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru a cholli unwaith eto o un golyn unig. Fe gafodd Yr Hen Aur sawl cyfle i sgorio ynnyr ail hanner ond ni fanteisiwyd ar hynny.

Er i’r Bala reoli cryn dipyn o’r gem yn y rhan gyntaf fe ddangosodd Lee Surman a Dave Vincent gadernid yn y cefn gyda Greg Walters a Ceri Morgan yn gweithio’n galed o’u blaenau yng nghanol y cae. Yn wir, trwy’r cyfnod hwn nid oedd angen i Lee Idzi yn yn gol i Gaerfyrddin ddelio gyda unrhyw sefyllfa anodd.

Er hynny ar ben 13 munud fe aeth Y Bala ar y blaen wrth i Sean Smith reoli ar ôl derbyn y bel gan Kieran Smith a mynd heibio ni Vincent a Morgan heb fawr o drafferth. Pasiodd yntau’r bel i Louis Robles ac o 15 llathen fe ergydiodd e’r bel i gefn y rhwyd.

Roedd ymateb Caerfyrddin yn gadarnhaol iawn gyda’r ymosodwyr Luke Bowen a Josh Bull yn creu trafferthion i amddiffynwyr Y Bala. Ar ôl 26 munud fe basiodd Chris Jones y bel i Josh Bull ar yr asgell dde ac fe lwyddodd yntau i guro Smith ac o ongl gyfyng iawn  fe ergydiodd e’r bel heibio’r postyn agosaf a churo Ashley Morris yn y gol gan ddod a Chaerfyrddin yn gyfartal.

Yna, fe drodd y gem unwaith eto wrth i’r Bala sgorio eu hail gol ar ben 37 munud. Croesodd Robles y bel o’r asgell ac yno i’w phenio mor rhwydd i gefn y rhwyd roedd Chris Venables heb yr un amddiffynnwr yn agos iddo gan ddangos llacrwydd yn y cefn  o safbwynt Yr hen Aur. 

Fe ddaeth Bowen yn agos iawn i sgorio yn yr ail hanner ac er i Idzi ddelio gyda sawl ymgais dda gan y Bala fe gollodd Caerfyrddin sawl cyfle arall i ddod yn gyfartal o leiaf.

Y gem nesaf fydd yn erbyn Aberystwyth ar Barc Waundew nos Wener 18 Hydref (cg am 8 o’r gloch ac yn fyw ar Sgorio ar S4C.

TIM : Lee Idzi, Jordan Knott, Dave Vincent, Lee Surman, Cai Smith (eil. Jordan Vickers 73), Greg Walters, Ceri Morgan, Lewis Harling, Chris Jones, Josh Bull (eil. Liam thomas 76), Luke Bowen.

Eilyddion wrth law: Jay Woodward, Craig Hanford, Tom Windsor (Golwr).

Sgoriwr: Josh Bull (26).

Cardiau (M):  Lewis Harling (22), Greg Walters (59).

 

Tref Caerfyrddin v Dinas Abertawe Dan 23  - 20ed Gorffennaf 2019.

Tref Caerfyrddin  (1) Dinas Abertawe Dan 23 (1)

Gem gyfeillgar arall oedd hon i Gaerfyrddin wrth baratoi ar gyfer y tymor newydd yn erbyn tim dan 23 Dinas Abertawe. Dangosodd tim yr Hen Aur ei fod yn medru cystadlu gyda chwaraewyr llawn amser Yr Elyrch a dim ond yn y funud olaf y llwyddo nhw i sgorio a chael gem gyfartal.

Ar ôl dweud hynny nid oedd Caerfyrddin ar eu cryfaf o ran chwaraewyr yn absenoldeb Lee Idzi, Lewis Harling, Luke Bowen a Jordan Knott, ac eto fe lwyddon nhw i amddiffyn yn gadarn trwy gydol y gem ac yn enwedig ar y dechrau wrth i’r Elyrch ymosod yn ddi-stop.

Fe ddaeth y cyfle cyntaf i sgorio i Abertawe ar ôl 7 munud wrth i Kieran Evans ganfod Liam Cullen ar y dde ac iddo yntau ergydio am y gol ond fe lwyddodd Jordan Vickers glirio i Gaerfyrddin. Ond, ar ôl 9 munud tro Caerfyrddin oedd hi i ymosod a chreu ymosodiad rhagorol o Vickers i Josh Bull ac yna Chris Jones ond fe lwyddodd Steven Benda yn y gol i achub y sefyllfa ar y llinell gol.

Er i Abertawe ymosod yn gyson roedd Josh Gould (ar fenthyg o Abertawe) yn y gol i Gaerfyrddin yn delio gyda phob ymdrech am y gol. Er hynny, roedd cynigion am y gol o ymosodiadau Caerfyrddin yn llawer mwy pwrpasol a dwy waith yn olynol yn dilyn symudiadau da ar draws y cae fe ddaeth Liam Thomas a Bull  yn agos iawn gan benio’r bel dros y bar  un tro gyda dim ond y golwr i’w guro.

Ond ar ôl 28 munud fe sgoriodd Bull i Gaerfyrddin wrth i Elliot Scotcher hollti amddiffyn Abertawe a chanfod yr ymosodwr cyflym a rhoi’r bel yn y rhwyd.

Yn yr ail hanner fe ddilynodd y gem yr un patrwm gyda Abertawe yn chwarae pel droed hyfryd yn ôl ac ymlaen ond roedd amddiffynwyr Caerfyrddin ar eu gorau ac yn medru delio gyda phob ymosodiad. Ar y llaw arall roedd Caerfyrddin yn medru creu ymosodiadau teilwng a sydyn  iawn gan gario’r bel o un pen o’r cae i’r llall yn hytrach na defnyddio’r bel hir. Rhaid canmol y tim cartref am eu chwarae anturus.

Fe aeth Abertawe ati i ymosod yn galed wrth i ddiwedd y gem  agosáu ac yn y funud olaf fe gafodd Jacob Jones y bel ar y chwith a tharo’r bel ar draws y gol i Cullen ei thapio i’r rhwyd er mawr siom i chwaraewyr a chefnogwyr yr Hen Aur.

Er hynny, fe all Caerfyrddin fod yn gwbl hapus  gyda safon eu chwarae ac yn enwedig trwy amddiffyn mor rhagorol.

Tim: Josh Gould (eil. Tom Windsor 60), Jordan Vickers, Dave Vincent, Lee Surman, Greg Walters, Chris Jones (eil. Lewis Rocke 86), Ceri Morgan, Elliot Schotcher, Jay Woodford, Liam Thomas, Josh Bull (eil. Gwion Howell 46).

Sgoriwr: Josh Bull (28).

 

 

 

Adroddiad ar y gem gyfeillgar Llansawel v Tref Caerfyrddin  (17 Gorffennef 2019)

Llansawel (3)  Tref Caerfyrddin (7)

Roedd yn gem hon yn gem gwerth ei gweld, nid yn unig oherwydd y wledd o goliau ond hefyd am ei phêl droed cyson gyda digon  yn digwydd yng nghwrt cosbi’r ddau dim.

Er i Gaerfyrddin sgorio saith gol, fe allai fod yn fwy, ond ar yr un pryd fe welwyd gwendidau amlwg yn amddiffyn yr Hen Aur, fel yn y tymor diwethaf a bydd rhaid datrys y broblem honno cyn i’r gynghrair gychwyn.

Roedd Caerfyrddin yn rheoli’r rhan gyntaf o’r gem hon gyda phrofiad Ceri Morgan, Lewis Harling a Chris Jones yng nghanol y cae yn amlwg tra roedd Elliot Scotcher yn hawlio’r bel yn gyson ac yn dod a’r ymosodwyr Liam Thomas a Josh Bull i mewn i’r gem drwy’r amser.

O fewn 10 munud fe aeth yr ymwelwyr ar y blaen wrth i Jordan Knott ar y dde basio i Bull ac fe gariodd e’r bel i mewn i’r cwrt cosb, dim ond i weld golwr Llansawel Conor Mc fenton yn ei wthio i’r llawr. Fel arfer fe wnaeth Liam Thomas yn siŵr o’r smotyn. Eiliadau yn ddiweddarach fe ergydiodd Scotcher yn erbyn y postyn, ond ar ôl 17 munud fe sgoriodd yr Hen Aur eu hail gol wrth i Lee Idzi daflu’r bel i Thomas yn y cylch canol, fe gariodd e’r bel a’i rhoi i Bull. Fe redodd e i mewn i’r cwrt cosb a tharo’r bel heibio i Fenton yn y gol.

Roedd Caerfyrddin yn dal i chwarae gyda thempo cyflym ac fe ddaethon nhw mor agos i sgorio sawl tro wedyn. Yna ar ben 27 munud fe ergydiodd Greg Walters taran o ergyd i gefn y rhwyd gan sgorio’r drydedd gol i Gaerfyrddin.

Ond daeth tro Llansawel i sgorio ymhen 29 munud yn dilyn cic gornel a thra bod amddiffynwyr yr Hen Aur yn sefyll ac yn edrych ar ei gilydd fe daniodd Mark Jones y bel i gefn y rhwydd.

Ond fe wnaeth Caerfyrddin ymateb ar unwaith gan sgorio gol arall wrth i Bull ddangos cryn gyflymdra a sgiliau da a churo sawl amddiffynnwr cyn cael ei lorio yn y cwrt cosbi. Unwaith eto fe sgoriodd Thomas o’r smotyn.

Er sgorio pedair gol cyn hanner amser fe aeth Caerfyrddin yn agos nifer o weithiau yn yr ail hanne,r ond gorfod i Lee Idzi yn y gol achub Caerfyrddin mwy nag unwaith oherwydd ansicrwydd rhai o’r amddiffynwyr o’i flaen. Manteisio ar hynny wnaeth Mark Jones i Lansawel wrth iddo benio’r bel heibio i Idzi i sgorio ail gol y tim cartref.

Dangosodd Luke Bowen ei sgiliau wedyn i Gaerfyrddin drwy guro sawl chwaraewr a sgorio i Gaerfyrddin ac yna yn dilyn rhediad da gan Gwion Howell fe groesodd e’r bel i Jay Woodward ac mewn fflach roedd y bel yn y rhwyd.

Er yr holl goliau i Gaerfyrddin roedd Llansawel yn dal i ymosod yn gyson ac yn creu problemau i amddiffyn Caerfyrddin ac eto fe welodd Mark Jones ei gyfle a sgorio gol arall i Lansawel.

Ond ar ben 81 munud fe sgoriodd Luke Bowen y seithfed gol i Gaerfyrddin.

Yn gynnar yn y tymor fel hyn mae’n glir bod Chris Jones, Scotcher a Bull fel chwaraewyr newydd yn dangos eu doniau. Eto, heb ymddangos mae’r ddau amddiffynnwr newydd i gryfhau’r cefn i Gaerfyrddin, ac o weld y ddwy gen gyntaf bydd eu hangen yn sicr.

TIM:  Lee Idzi, Jordan Vickers, Greg Walters (eil Lee Surman 46), Dave Vincent (eil Greg Walters 68), Jordan Knott, Chris Jones (eil Liam Thomas 68),Ceri Morgan (eil Gwion Howell 46), Lewis Harling, Elliott Scotcher (eil. Ceri Morgan 68), Liam thomas (eil Luke Bowen 46), Josh Bull (eil Jay Woodford 46).

Sgorwyr: Liam Thomas (10, 37 – dwy gic o’r smotyn), Greg Walters (27), Luke Bowen (64, 81), Jay Woodford (70).

 

Adroddiad ar y gem – Tref Caerfyrddin v Hwlffordd (13 Gorffennaf 2019)

Tref Caerfyrddin (1) Hwlffordd (3)

Agorodd Yr hen Aur y tymor newydd gyda gem gyfeillgar yn erbyn Hwlffordd.

Roedd y tim cartref yn cynnwys y rhan fwyaf o chwaraewyr y tymor diwethaf gan gyflwyno hefyd rhai wynebau newydd fel Chris Jones (o Lanelli), Elliot Scotcher (o Hwlffordd) a Josh Bull (o Flaenafon) – yn ogystal a sawl aelod o Academi’r Clwb.  Heb fod yn y tim roedd Luke Bowen a Ceri Morgan tra bod Mael Davies a Luke Cummings wedi eu trosglwyddo i MET Caerdydd a’r Barri.

Dechrau digon tawel oedd i’r gem hon gyda’r rhan fwyaf o’r chwarae yng nghanol y cae a’r naill dim yn pasio yn ôl ac ymlaen fel gem ymarfer.

Er hynny, ar ôl 16 munud fe aeth Hwlffordd ar y blaen gyda bron eu hymosodiad cyntaf ar y gol wrth i Ben Fawcet groesi’r bel i ganol ardal o flaen y gol yn llawn chwaraewyr, ac wrth i amddiffynwyr Caerfyrddin sefyll yn stond – gwendid amlwg y tymor diwethaf hefyd – fe ergydiodd Sean Pemberton y bel i gefn y rhwyd.

Ar ben 29 munud fe groesodd Sam Phillips o’r academi yn dda ac fe ergydiodd Chris Jones yn gadarn am y gol ond roedd Stephen Hall yn y gol i Hwlffordd yno i’w dal. Daeth Lewis Harding wedyn yn agos iawn i sgorio i Gaerfyrddin ddwy waith.

Er bod Yr Hen Aur yn dangos llawer mwy o ddoniau fe sgoriodd Hwlffordd eu hail gol o gic o’r smotyn wrth i Declan Carrol lorio un o ymosodwyr Hwlffordd. Sgoriodd Tyler Brock yn rhwydd.

Dangosodd Elliot Scotcher ei ddoniau wedyn yng nghanol y cae ac fe basiodd i Harling ac fe ergydiodd yntau gan sgorio gol ardderchog i Gaerfyrddin.

Daeth Yr hen Aur yn agos i sgorio sawl tro wedyn trwy Liam Thomas ac eraill ond heb y ddawn i orffen y symudiad gyda gol.

Ar ben 85 munud fe sgoriodd yr ymwelwyr eu trydedd gol wrth i Marcus Griffiths guro Jordan Vickers yn llawer rhy rwydd ac ergydio’n galed i dop y rhwyd.

Mae’n bur amlwg o’r ymddangosiad cyntaf hwn, ac er yn gynnar, bydd rhaid i Gaerfyrddin wella eu safonau cryn dipyn ar gyfer safonau Uwch Gynghrair Cymru.

Gem nesaf gyfeillgar Caerfyrddin fydd bant yn erbyn Llansawel ar nos Fercher Gorffennaf 17eg a’r Sadwrn canlynol Gorffennaf 20ed yn erbyn tim dan 23 Dinas Abertawe. Y gig gyntaf ar Barc Waundew am 2.30yp.

TIM: Lee Idzi (eil. Tom Windsor 61), Jordan Vickers, Dave Vincent (eil. Elliott Scotcher 31), Lee Surman (eil. Craig Hanford 61), Jordan Knott (eil. Greg Walters 76), Chris Jones (eil. Lewis Harling 31), Greg Walters (eil. Chris Jones 61), Declan Carroll (eil. Liam Thomas 53), Brad Flay (eil. Dave Vincent 61), Liam Thomas (eil Gwion Howell 31, eil. Sam Phillips 85), Sam Phillips (eil. Josh Bull 31).

Sgoriwr: Lewis Harling (52).

Croeso ‘ nol i Sean Cresser

Mae CPD Caerfyrddin yn falch iawn i gyhoeddi bod Sean Cresser wedi cytuno i gymryd y rôl fel Cyfarwyddwr yr Academi'r clwb Bydd yn dechrau ar ei swydd yn syth ac yn ystod yr wythnosau nesaf yn cyfarwyddo ei hunan gyda’r staff cyn cyflwyno ei hun i'r chwaraewyr a’u rhieni.

Yn ôl Jeff Thomas, un o gyfarwyddwyr y clwb, ‘ un o fois CPD Caerfyrddin yw Sean ers iddo ddechrau chwarae i’r clwb yn 11 mlwydd oed. Mae eisoes wedi bod yn hyfforddi yn yr Academi ac wedi ehangu ei sgiliau a’i brofiadau fel rheolwr llwyddiannus Hwlffordd yn y Welsh League. Mae’n ddyn sy’n llawn brwdfrydedd am bêl-droed ac rwy’n hyderus bod ei natur ddymunol yn mynd sicrhau bod pawb yn mwynhau eu profiadau oddi fewn yr Academi.’ 

‘Rwy’n hapus iawn i ddychwelyd i Gaerfyrddin fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn awyddus i gyd weithio gyda’r staff ymroddedig sydd yma’n barod. Mae’n gyfle gwych i gael datblygu’r dalent sydd ym.’ oedd sylw Sean ar ôl ei benodi.

I’w gynorthwyo mae Rhian Jones, sy’n meddu ar brofiad helaeth mewn gweinyddu yn y byd pêl-droed, wedi ei phenodi fel Gweinyddwraig yr Academi. Croesi iddi hi hefyd i’w rôl newydd. 

Mae’n bleser gan Glwb Pêl-droed Caerfyrddin gyhoeddi ei bod wedi penodi Neil Smothers fel rheolwr y tîm yn Uwch Gynghrair Cymru, gyda Danny Thomas fel ei gynorthwyydd.

Cafodd y ddau gyrfau disglair fel chwaraewyr yn yr Uwchgynghrair. Chwaraeodd Neil 230 o gemau gan ennill Cwpan y Gynghrair ac mae wedi chwarae 7 o gemau Ewropeaidd. Bu Danny yn brif sgoriwr y clwb tan y tymor diwethaf. Uchafbwynt ei yrfa oedd sgorio dwy gôl allan yn Bergen yn erbyn SK Brann.

Nododd Chris Edwards, Cadeirydd y clwb: “mae eu record ers eu penodi dros dro ar gyfer ail ran o’r tymor yn ganmoladwy iawn. Felly roedd y penderfyniad yn un hawdd i’w penodi i’r swydd yn llawn amser. Byddwn y cydweithio yn agos wrth i ni geisio ffurfio carfan gystadleuol ar gyfer tymor 2018/19 yn Uwchgynghrair JD Cymru.”

“Mae Neil newydd ei dderbyn ar gwrs ar gyfer y cymhwyster uchaf posibl o fewn y byd pêl-droed (Pro Licence). Yn sicr bydd y cyfle yma yn ehangu ei orwelion ac o fudd mawr i’r clwb yn gyffredinol.”

Ychwanegodd Jeff Thomas, Rheolwr Cyfarwyddwr y clwb: “Mantais ychwanegol o’r penodiad yw ein bod yn medru sicrhau dilyniant oddi fewn y clwb. Mae’r ddau yn gyn chwaraewyr ac yn adnabod y garfan yn dda iawn. Yn sicr roedd perfformiadau’r garfan yn ystod ail ran y tymor yn safonol iawn. Maent hefyd wedi ennill parch y cefnogwyr a’r cyfarwyddwyr dros y blynyddoedd diwethaf.”

Mae’r  ddau yn deall bod ganddynt rôl newydd i’w chwarae ar ran CPD Caerfyrddin ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i brofi eu hunain fel tîm rheoli blaengar a gweithgar.”

Ychwanegodd y Cadeirydd: “Mae’r tîm rheoli newydd wedi bod yn brysur yn barod gan drefnu gemau cyfeillgar a hefyd trwy gwrdd â Jonathan Garcia, Cyfarwyddwr yr Academi.”

Pwysleisiodd Neil Smothers: “Hoffwn ddatgan bod Danny a finnau yn hynod falch o gael y cyfle yma. Mae CPD Caerfyrddin yn glwb arbennig. Mae cefnogaeth aruthrol i gael oddi ar y cae gan aelodau o’r pwyllgor a’r cefnogwyr. Gobeithio bod yna gyfnod cyffrous o’n Blaenau fel clwb ac i bob tîm sy’n cynrychioli’r clwb. Fel rheolwyr a hyfforddwyr y tîm Uwchgynghrair y clwb gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau llwyddiant ac y bydd y tymor 2018/19 yn un i fod yn falch ohono.”

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.