PRIF amcan Caerfyrddin cyn y gem hon oedd dal at y pumed safle yn y gynghrair a thrwy hynny yn siŵr o gael gem gartref yng Nghystadleuaeth UEFA. Gofalu peidio colli yn erbyn Met Caerdydd, a oedd ond wedi ennill un pwynt yn eu wyth gem ddiwethaf yn ail gyfnod y gynghrair, a hefyd wedi methu curo’r Hen Aur yn y dair gem ddiwethaf yn erbyn ei gilydd.

Ond, yn anffodus, o flaen y dorf fwyaf adref (527) ers 15 mis, fe chwaraeodd Caerfyrddin un o’i gemau gwaethaf ac anarferol y tymor hwn, nid yn unig oherwydd camgymeriadau amddiffynnol ond hefyd drwy ddangos diffyg ymdrech ac unrhyw fath o hyder wrth ymosod.

Wrth i’r Met ymosod yn gyflym a chadarnhaol o’r dechrau roedd amddiffyn Caerfyrddin yn gwegian ac yn gynnar iawn fe roddwyd cic o’r smotyn i’r ymwelwyr o dan amgylchiadau amheus iawn.

Yn y 9ed funud fe wnaeth Dave Vincent dacl  ar Matt Taylor ychydig tu allan i’r cwrt cosb, ac fe benderfynodd y dyfarnwr roi cic o’r smotyn ar waethaf protestiadau amddiffynwyr Caerfyrddin ac ar waethaf y ffaith na ddangosodd y llumanwr fod unrhyw drosedd wedi cymryd lle ac yntau dipyn agosach at y digwyddiad na’r dyfarnwr. Fe sgoriodd Kyle Mc Carthy o’r smotyn heb obaith i Lee Idzi ei hachub.

Yn syth o’r ergyd greulon honno fe aeth  Caerfyrddin ati i ymosod, ac ar ben 14 munud fe gymerodd Kieran Lewis gic hir i mewn i gwrt cosb yr ymwelwyr ac fe daniodd Liam Thomas y bel am y gol, dim ond i weld Will Fuller yn ei hachub.

Ond, yn rhyfeddol, dyna’r unig ymdrech am gol am weddill yr hanner gan Gaerfyrddin, ac fe gymerodd tim y Met drosodd yn llwyr am weddill y gem.

Ar ôl 26 munud fe gollodd Matthew Thomas y bel yn hanner eu hun ac fe groeswyd y bel yn syth  i Will Evans, ac mewn fflach roedd y bel yng nghefn y rhwyd a hynny o rhyw 15 llath.

Roedd Cefnogwyr Caerfyrddin yn falch o weld hanner amser, nid yn unig oherwydd safon isel chwarewyr Caerfyrddin, ond o gofio am yr ymdrech a’r ffordd y buo nhw’n chwarae mor dda yn y ddwy gem flaenorol. Doedd pethau ddim yn edrych yn dda chwaith ar gyfer yr ail hanner gan i Liam Thomas, y prif sgoriwr a Keiran Lewis orfod gadael y cae oherwydd anafiadau.

Fe barhaodd y Met i ymosod yn ddi-ddiwedd eto yn yr ail hanner ac ar ben 59 munud fe sgorion nhw eto wrth i Craig Hanford, o dan bwysau, fethu clirio’r bel, a honno’n crafu mewn dros y lein.  Yna, ar ben 65 munud fe gymerodd Elliot Evans ergyd o  du allan i’r cwrt cosb ac fe chwibanodd y bel i gefn y rhwyd.

Wrth i’r Met ddal i wasgu fe lwyddodd amddiffyn Caerfyrddin i gau lawr pob perygl am weddill y gem, ond yn gyffredinol wedi eu curo’n llwyr gan fechgyn Caerdydd. Trwy’r gem roedd chwaraewyr y Met yn gyntaf ar y bel ac yn taclo’n gryf ac yn ennill bron pob pel yn yr awyr.

Ond ar draws y tymor mae’r naill dim fel y llall wedi herio ei gilydd yn gyfartal, a chyda ond un gem ar ôl, dim ond un pwynt sy’n gwahanu’r ddau dim.  Y tro nesaf  bydd y ddau dim yn cwrdd fydd yng Nghystadleuaeth UEFA ac fe ddylsai’r gem honno fod yn un ddiddorol.

Gem olaf Caerfyrddin y tymor hwn fydd bant yn erbyn Dinas Bangor y Sadwrn nesaf (Ebrill 22ain CG am 5.15yp.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Craig Hanford, Lewis Harling, (Jordan Ellis 73), Ceri Morgan, Keiran Lewis (Dwaine Bailey 20), Matty Thomas, Liam Griffiths, Liam Thomas (Danny Thomas 40).
Eilyddion wrth law: Dan Sheehan, NSmothers, Iwan Roberts.
Cardiau: (M) Liam Griffiths (38),  Dwaine Bailey (53), Ceri Morgan (56), Lee Surman (70), Dave Vincent (86).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.