FE wnaeth Caerfyrddin barhau i chwarae’n effeithiol yn rhan uchaf y gynghrair drwy ennill mwy o bwyntiau yn erbyn y tri thim uchaf yn y gynghrair a chael gem gyfartal yn erbyn Y Bala a hwythau’n hawlio’r ail safle. Roedd y pwynt a enillwyd yn haeddiannol iawn gan y bechgyn ac yn llawn ysbryd ac ymdrech deg.

Cyfyngwyd y rhan gyntaf o’r gem i frwydr yng nghanol y cae a’r naill dim heb ddangos fawr o fedr i drwbli’r naill amddiffyn. Ac er i’r tim cartref raddol reoli’r chwarae roedd Dave Vincent a Dwain Bailey a Lee Surman yn hawlio popeth yn y cefn i Gaerfyrddin gyda Luke Cummings a Craig Hanford y naill ochr iddyn nhw yn eu cefnogi’n gadarn. Cadwyd ymosodwyr peryglus Y Bala – Mike Hayes, Lee Hunt a Chros Venables yn dawel.

Tu ôl, roedd Lee Idzi fel arfer yn delio’n rhwydd gyda ambell groesiad neu gic gornel yn ddi drafferth.

Yn ychwanegol at hyn roedd brwdfrydedd a gwaith caled Lewis Harling, Ceri Morgan a Matthew Thomas yng nghanol y cae yn rhwystro’r Bala ar bob cynnig. Yn y blaen roedd Liam Thomas a Liam Griffiths yn golygu bod rhaid i amddiffynwyr Y Bala fod ar flaenau’u traed.

Yna yn y 36ed funud fe ddeffrodd pethau wrth i Ceri Morgan roi cic hir lawr y canol i gwrt cosbi’r Bala. Cododd Liam Griffiths i benio’r bel ond fe’i ergydiwyd yn galed gan Ashley Morris, golwr Y Bala, ac er i Stuart Jones glirio’r bel oddi ar y lein, heb unrhyw amheuaeth fe bwyntiodd y dyfarnwr at y smotyn cosb. Am wyth munud fe ohiriwyd y gem am fod y golwr wedi ei niweidio, ond fe sgoriodd Liam Thomas yn rhwydd o’r smotyn a rhoi Caerfyrddiun ar y blaen.

Yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf bu bron i Gaerfyrddin ychwanegu at y sgôr wrth i Harling basio i Cummings i ergydio’r bel fodfeddi dros y bar.

Ar ôl yr hanner fe aeth Y Bala ati’n ddi stop i ymosod ar gol Caerfyrddin ac ar ben 55 munud fe lwyddon nhw i sgorio wrth i gic gornel ddisgyn i ganol y chwaraewyr ac yno roedd Anthony Stephens i’w tharo i’r rhwyd.

Trwy gydol yr ail hanner ymosod yn sydyn oedd unig lwyddiant yr Hen Aur wrth i’r tim cartref hawlio’r bel yn ddi stop. Er hynny, fe daflodd Caerfyrddin bopeth i’r gamp o amddiffyn yn gadarn a thyn iawn. Cafodd Liam Griffiths un cyfle arall ar y diwedd ond fe beniodd e y bel eto dros y bar.  Fe gafodd Venebles gyfle euraidd i’r Bala hefyd o ddeg llath, ond unwaith yn rhagor fe aeth y bel dros y bar gan roi gem gyfartal i Gaerfyrddin.

Mae hyn yn golygu bod Caerfyrddin yn dal yn y pumed safle o hyd a phedwar pwynt yn uwch na MET Caerdydd.  Bydd Caerfyrddin yn chware yn erbyn tim Y MET ddydd Gwener y Groglith (Ebrill 14eg) am 2.30 o’r gloch. Bydd hon yn gem arwyddocaol iawn achos os enillyth Caerfyrddin bydd hyn yn golygu gem adref iddyn nhw yn rownd gyntaf gemau UEFA.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Dwain Bailey, Craig Hanford, Matty Thomas, Ceri Morgan, Lewis Harling (eil. Keiran Lewis 46), Liam Griffiths, Liam Thomas.
Cardiau: Dim.
Eilyddion wrth law:  Dan Sheehan, Danny Thomas, Neil Smothers.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.