Tref Y Barri  v  Tref Caerfyrddin (27 Ebrill 2018)

Tref y Barri  (1)     Tref Caerfyrddin (0)

Ar ôl y siom yn dilyn canlyniad y gem yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf, a’r ffaith mai tynged Caerfyrddin fyddai chwarae yn y gynghrair is y tymor nesaf, fe ddaeth y newyddion rhyw 24 awr cyn y gem hon y byddai Caerfyrddin yn dal i chwarae yng Nghyngrair Cenedlaethol Cymru y tymor nesaf. Fe gododd hyn ysbryd y cefnogwyr a chael effaith gadarnhaol ar y chwaraewyr hefyd wrth iddyn nhw ddangos cyfnodau o chwarae ardderchog a gorau’r tymor hwn.

Gweddol gyfartal oedd y rhan gyntaf o’r gem hon gyda’r Barri yn hawlio mwy o’r meddiant, ac eto roedd Liam Thomas a Luke Bowen yn dangos eu bod yn beryglus wrth ymosod, ac fe ddaeth y cyfle cyntaf i Gaerfyrddin ar ôl 8 munud. O gic gornel fe gododd Dave Vincent yn uwch na phawb a phenio’r bel am y gol, ond llwyddodd yr amddiffyn ei chlirio oddi ar y llinell gol.

Yn sydyn wedyn gorfod i Lee Idszi yn y gol i Gaerfyrddin fod ar ei orau i achub ergyd gan Chris Hugh ac fe darrodd Kayne Mc Laggon y bel heibio’r postyn. Fe ddaeth y gem yn fwy cyfartal wedyn gyda’r ddau dim yn dod yn agos i sgorio, ac o gic rydd fe gododd Keiran  Lewis y bel dros yr amddiffyn gan daro cornel uchaf y bar cyn i’r bel dasgu i’r ochr.

Dangosodd Caerfyrddin wedyn eu doniau wrth i’r chwaraewyr basio’r bel yn gyson o un i’r llall a chreu ymosodiadau peryglus gyda Liam Thomas a Liam Bowen yn amlwg.

Ar ôl hanner amser fe gymrodd Y Barri drosodd am gyfnod ac ar ben 56 munud fe lwyddon nhw i sgorio. Croeswyd y bel o’r dde i ganol y cwrt cosbi ac yno roedd Jonathan Hood i danio’r bel a sgorio i’r Barri.

Fe wnaeth Caerfyrddin ymateb yn syth ac ar ôl 63 munud bu bron iddyn nhw sgorio wrth i Clayton Green gario’r bel yng nghanol y cae a chroesi i Ceri Morgan. Fe ergydiodd Morgan o rhyw 25 llathen a gorfod i Mike Lewis yn y gol i’r Barri achub yn wyrthiol. Eiliadau’n ddiweddarach daeth cic hir gan Jordan Knott i fyny’r cae ac fe beniodd Liam Thomas y bel i Keiron Lewis ac fe aeth y bel heibio i’r postyn o’i ergyd yntau.

Tua diwedd y gem fe gymrodd Y Barri drosodd eto gan reoli’r gem am gyfnodau a dod a’u eilyddion cryf i mewn i’r gem. Ond llwyddodd Yr hen Aur i amddiffyn yn gadarn ac felly y bu tan y chwiban olaf.

Fe orffennodd y gem olaf fel gem gyntaf y tymor trwy golli o un gol i ddim. Er hynny fe brofodd y cefnogwyr pob math o deimladau yn ystod y tymor – rhai yn dda ac eraill yn siomedig. Collwyd y bedair gem gyntaf o’r tymor ac yna teithio i’r Bala ac ennill yn erbyn y tim cryf hwnnw o 4 gol i ddim. Dilynwyd hyn gan 14 gem heb ennill a Chaerfyrddin bellach reit ar waelod y tabl.

Yn ail ran o’r tymor cafwyd llawer mwy o lwyddiant ac fe arwyddwyd sawl chwaraewr newydd yn ystod mis Ionawr. Fe gymrodd y Rheolwyr newydd ati i adeiladu tim a allai herio’r timau eraill ac fe welwyd y cynnydd hwnnw ar y cae. Rhedeg allan o gemau oedd y broblem ar ddiwedd y tymor i achub y sefyllfa.

Ac er gorffen mewn safle i ddisgyn, ond o fewn rheolau trwyddedau Cymdeithas Pel Droed Cymru bydd Caerfyrddin yn dal yn y gynghrair y tymor nesaf.

TIM: Lee Idzi, Jordan Knott, Dave Vincent ( eil. Ryan Foschi 88), Lee Surman, Craig Hanford, Aiden O’kelly, Kieran lewis, Ceri Morgan, Clayton Green, Luke Bowen, Liam Thomas.

Eilyddion wrth law: Dan Sheehan, Danny Thomas, Neil Smothers.

Cardiau (M) Clayton Green (40).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.