Ffurfiwyd Clwb Pel Droed Caerfyrddin yn 1948 gan ymuno a Chynghrair Cymdeithas Pel Droed Sir Gaerfyrddin a symud i'r maes presennol - Parc Waundew yn 1952. Cafwyd mynediad i Gynghrair Cymru yn 1953 ac fe enillwyd yr anrhydeddau cyntaf yn 1959-60 trwy esgyn o'r 2il Gynghrair yn y Gorllewin i Gynghrair Gyntaf De Cymru.

Amrywiol fu'r cynnydd yn y 70'au a'r 80'au wrth ddisgyn ac esgyn o fewn Cynghreiriau Cymru tan tymor 1995-96. Hon oedd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus ers sefydlu'r clwb gan ennill Cynghrair De Cymru a Chwpan Cyril Rogers.

Y flwyddyn ganlynol 1996-97 oedd blwyddyn gyntaf Caerfyrddin yng Nghynghrair Genedlaethol Cymru ac fe gyrhaeddwyd carreg filltir arall yn nhymor 1999 –20 wrth gyrraedd rownd derfynnol cystadleuaeth Uwch Gwpan Cymru o dan y rheolwr Tomi Morgan a ymunodd a'r clwb ar ganol y tymor hwnnw.

Tymor 2000 – 2001 oedd pumed tymor Caerfyrddin yng Nghynghrair Cenedlaethol Cymru gan orffen yn y trydydd safle a chael mynediad i Gwpan yr Intertoto yn Ewrop, anrhydedd a oedd wedi ei golli oherydd gwahaniaeth goliau y tymor cynt.

Roedd y gem yng Nghwpan Intertoto yn erbyn tim mawr AIK Sweden yn ddigwyddiad hanesyddol i'r clwb gan golli o 3 gol i 0 yn unig ac yna llwyddo i gael gem 0 – 0 gyfartal adref. Chwaraewyd y gem oddi cartref yn y Stadiwm Genedlaethol Rasunda yn Stockholm.

Yn 2001-2002 dyma gyrraedd y chwarteri olaf ym Mhrif Gystadleuaeth Cwpan Cymdeithas Pel Droed Cymru gan golli yn y diwedd i dim proffesynol yn un o'r prif gynghreiriau. Cyrhaeddwyd chwarter olaf Cwpan Cymru hefyd a rownd derfynol Cwpan y Gynghrair a gorffen y tymor hwnnw yng nghanol y gynghrair.

Tua rhan isaf y tabl y gorffennwyd yn nhymor 2002 – 2003 pan y rhoddwyd cyfle i nifer o ieuenctid y dref i gael y profiad o chwarae ar y safon uchaf hwn yng Nghymru.

Newidiwyd llawer o chwaraewyr y garfan yn nhymor 2003-2004 ond ni chafwyd fawr o lwyddiant gyda'r canlyniad i Tomi Morgan adael a daeth Andrew York yn rheolwr yn ei le.

Gary Lloyd
Gary Lloyd yn dathlu gyda'i ferch Trey a'i dad Gil ar ol sgorio yn erbyn Longford.

Yn Rhagfyr 2003 fe ddaeth Mark Aizelwodf i'r clwb fel hyfforddwr ac er gorfod brwydro'n galed yn y gynghrair fe gafwydd llwyddiant trwy chwarae yn y gem derfynnol Y Cwpan Her a cholli i Rhyl.

Dewiswyd Mark Jones yn rheolwr ym Mai 2004 ac unwaith eto fe welwyd chwarewyr newydd yn nhim Caerfyrddin yn nhymor 2004-5. Fe gymrodd Garry Lloyd at hyfforddi gan i Mark Aizelwood symud i Gaer ac fe enillwyd Cwpan Loosmore a gorffen yn chweched yn y gynghrair. Dychwelodd Mark Aizelwood yn ystod y tymor gan rannu'r cyfrifoldebau gyda Mark Jones a chryfhau'r garfan.

O ganlyniad ac er colli yn rownd derfynnol Cwpan Cymru cafwyd cyfle i chwarae yn erbyn Longford Town yng nghystadleuaethau UEFA. Collwyd o 2 gol i 0 yn Longford ond yn y gem a chwaraewyd ar Barc Latham yn y Drenewydd llwyddod Caerfyrddin i ennill o 5 gol i 1 (5 gol i 3 ar gyfartaledd) – y sgor uchaf i unrhyw glwb o Gymru yng nghystadleuthau Ewrop.
Yn yr ail rownd chwaraewyd yn erbyn FC Copenhagen yn Nenmarc a cholli adref a bant o ddwy gol i ddim yn unig. Dyma benllanw llwyddiant arall yn hanes y clwb.

Yn nhymor 2005-6 fe gurodd Caerfyrddin Dinas Caerdydd yng Nghystadleuaeth Prif Gwpan CPC, dim ond i golli yn yr amser ychwanegol yn y rownd nesaf yn erbyn Dinas Abertawe. Llwyddwyd i orffen yn bedwerydd yn y gynghrair ac ymuno a chystadleuthau Ewrop unwaith eto. Y tro hwn colli ddwywaith yn erbyn Tampere Unedig o'r Ffindir.
Er i dymor 2006-7 fod yn siomedig yn y gynghrair gan orffen yn 7ed fe ddaeth y tymor i ben gyda llwyddiant unwaith eto trwy ennill Cwpan Cymru a chael mynediad i Ewrop am y bedwaredd waith.
Golygodd hyn gystadlu yn Ewrop am y drydedd waith yn ddi fwlch ac ar ol i Mark Jones adael fe gymerodd Deryn Brace at yr awenau fel chwaraewr/ reolwr ac fe chwarewyd y gem gyntaf Ewropeaidd ar Barc Waundew yn erbyn SK Bran, y mwyaf o glybiau Norwy. Yn y tymor hwn hefyd daeth y dref i'r rownd gyn derfynol Prif Gwpan CPC ac yn 6ed yn y gynghrair yn nhymor 2007-8.

Cafwyd dechrau da i dymor 2008-9 gan fynd heb golli am saith gem ond roedd colli o 8 gol i 0 yn erbyn tim profesynnol TNS yn ergyd ac yn dilyn colli yn erbyn Aberystwyth mewn ffordd amheus iawn yng Nghwpan Cymru fe gyrhaeddwyd y pedwerydd safle yn y gynghrair.

Gyda'r bwriad i newid strwythur y gynghrair, roedd hi'n bwysig gorffen yn y 10 uchaf yn nhymor 2009-10. Bu hwn yn dymor siomedig gyda'r tim o dan y 10ed safle tan i Gaerfyrddin ennill yn erbyn Derwyddon Cefn yng ngem olaf y tymor o 4 gol i 0 a llwyddo i gadw ei statws yng Nghyngrair Cenedlaethol Cymru. Gyda Deryn Brace yn rhoi'r gorau iddi ym Mehefin fe ddaeth Tomi Morgan yn ol am yr ail waith i Barc Waundew i reoli.

Ychwanegodd Tomi Morgan chwarewyr at ei dim ifanc ond roedd y canlyniadau'n dal yn siomedig iawn a gorfod i Tomi roi'r gorau iddi ar ddechrau mis Rhagfyr ac apwyntiwyd Mark Aizelwood yn rheolwr yn Ionawr 2012 gyda Neil Smothers yn hyfforddwr/chwaraewr.

Mae'r ddau yn dal yn eu swyddi. Ers hynny llwyddwyd i ennil Cwpan Word ddwy waith.

Erbyn hyn mae Danny Thomas wedi ymuno a'r tim hyfforddi. Daeth tymor 2015-16 i ben trwy golli yn erbyn Cei Connah yn y gem i gael mynediad i Ewrop.

Eleni yn nymor 20016-17 mae'r rhan fwyaf o aelodau'r garfan a'r tim rheoli tim hyfforddi yn parhau gan osod sail gadarn am y tymor.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.